загрузка...

Материал: Латинська мова для студентів - агробіологів - Підручник ( Балалаєва О.Ю. )


учебники...

§ 29. унІномІнальнІ назви рослин

Назви відділів

Для позначення латинських назв відділів рослин Міжнародним коде­ксом ботанічної номенклатури рекомендована кінцевий елемент -ркуіа (від грец. рЬуІоп рослина). У більшості українських назв відділів рослин йому відповідає уніфікований елемент -подібні:

Equisetophyta відділ Хвощеподібні. Деякі відділи мають синонімічні латинські назви:

відділ Покритонасінні (Квіткові, Манголіофіти) Агщ^реггпае (Агпгюрг^а, М^гюііорг^а);

відділ Голонасінні (Соснові, Пінофіти) Оугш^регтае (Ріпоріїу^а).

Назви підвідділів рослин закінчуються на -ркуїіпа: Pteridiophytina підвідділ Мохоподібні.

Латинські назви відділів і підвідділів рослин є іменниками середньо­го роду множини ІІ відміни; назви відділів рослин, що закінчуються на -ярегшае є субстантивованими прикметниками жіночого роду множини І відміни.

Назви класів

Латинські назви класів рослин є субстантивованими прикметниками середнього роду множини ІІ відміни, що закінчуються на -оряійа (від грец. opsis вид). Більшість українських назв класів рослин уніфіковано за до­помогою кінцевого елемента -видні:

Equisetopsida клас Хвощевидні; Polypodiopsida клас Папоротевидні. Інколи українські назви калькують або транслітерують латинські: Isoetopsіda клас Ізоетопсиди.

Деякі класи мають синонімічні латинські назви:

клас Однодольні (Ліліопсиди) Monocotyledones (Liliopsida); клас Дводольні (Магноліопсиди) Dicotyledones (Magnoliop-sida).

Назви підкласів рослин є субстантивованими прикметниками жіно­чого роду множини І відміни, що закінчуються на -ійае: Rosidae підклас Розиди; Dileniidae підклас Діленеїди.

Назви порядків

Латинські назви порядків рослин є субстантивованими прикметни­ками жіночого роду множини III відміни, що закінчуються на -ales. Біль­шість українських назв порядків рослин не уніфіковані, лише в назвах по­рядків квіткових рослин вживається кінцевий елемент -цвіті:

Pinales порядок Соснові     Linales порядок Льоноцвіті

Rosales порядок Розоцвіті       Fabales порядок Бобоцвіті.

Назви підпорядків рослин є субстантивованими прикметниками жі­ночого роду множини I відміни, що закінчуються на -ineae: Rosineae - під-порядок Розоцвіті.

Назви родин

Латинські назви родин рослин є субстантивованими прикметниками жіночого роду множини I відміни. Назви родин рослин утворюються шля­хом додавання до основи назви типового (вихідного) роду суфікса -асеі закінчення -ае:

Salix рід Верба

Основа іменника salix, icis f salicsalic+ -ace+ -ae — Salicaceae родина Вербові.

Деякі родини можуть мати синонімічні назви:

родина Злакові Poaceae (від poa, ae f тонконіг), або Gramineae (від gramineus, a, um злаковий);

родина Хрестоцвіті, або Капустяні Cruciferae (від crux, icis f хрест + -fer -носний), або Brassicaceae (від brassica, ae f - капуста);

родина Зонтичні, або Селерові Umbelliferae (від umbella, ae f зон­тик + -fer -носний), або Apiaceae (від apium, i n селера);

родина Складноцвіті, або Айстроцвіті Compositae (від compositus, a, um складний), або Asteraceae (від aster айстра);

родина Бобові Fabaceae (від faba, ae f біб), або Leguminosae (від leguminosus, a, um бобовий, стручковий).

Латинські назви підродин рослин утворюються шляхом додавання до основи родової назви кінцевого елемента -oideae:

Pooideae підродина Мітлицевидні;

Faboideae підродина Бобові.

Деякі підродини мають синонімічні назви:

підродина Трубчасті, або Айстрові Tubuliflorae (від tubula, ae f -трубка), або Asteroideae (від aster айстра);

підродина Язичкові, або Латукові Liguliflorae (від ligula, ae f язи­чок), або Lactucoideae (від la^ca, ae f латук).

5. Назви колін

Латинські назви колін рослин утворюються шляхом додавання до основи назви типового роду суфікса -еі закінчення -ае: Triticeae коліно Пшеничні.

Назви підколін рослин утворюються шляхом додавання до основи назви типового роду суфікса -іпі закінчення -ае: Nardinae підколіно Біловусові.

Зрідка в науковій літературі трапляються неофіційні давні назви так­сонів, що об'єднують кілька вищих таксонів за спільними ознаками. Вони не увійшли до сучасних офіційних зводів, але вживаються за традицією. Наприклад: Phanerogamae Явношлюбні, Сryptogamae Таємношлюбні тощо.