Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. основнІ поняття, якІ використовуються в економетрІЇ
Читать: Глава 1. елементи моделювання економічних систем
Читать: 1.1. предмет, мета та задачі економетрії
Читать: 1.2. термінологія, яка використовується в економіко-математичному моделюванні
Читать: 1.3. Історія розвитку економіко-математичних методів і
Читать: 1.4. сучасний стан економіко-математичного моделювання
Читать: 1.5. класифікація економіко-математичних моделей
Читать: 1.6.етапи економіко-математичного моделювання
Читать: Глава 2. допоміжний математичний матеріал
Читать: 2.1. елементи лінійної алгебри 2.1.1. матриці, визначники та дії з ними
Читать: 2.2. основні поняття геометрії випуклих множин
Читать: 2.3. метод найменших квадратів
Читать: 2.4. елементи теорії ймовірностей
Читать: РоздІл 2. оптимІзацІйнІ, сІтьовІ та балансовІ методи та моделІ
Читать: Глава 3. оптимізаційні моделі
Читать: 3.1. задачі лінійного програмування (лп) в економічній
Читать: 3.2. методи вирішення задачі лп та її додатки
Читать: 3.3. Інші лінійні та нелінійні методи знаходження оптимальних рішень економічних задач
Читать: Глава 4. сітьове моделювання
Читать: 4.1. сітьова модель та її елементи
Читать: 4.2. параметри сітьової моделі
Читать: Глава 5. балансовий метод і модель міжгалузевого балансу
Читать: 5.1. загальна постановка задачі міжгалузевого балансу
Читать: (5.1) 5.2. модель міжгалузевого балансу леонтьева. коефіцієнти прямих витрат. матрична форма ба5.3. коефіцієнти повних витрат
Читать: 5.4. Інші балансові моделі
Читать: РоздІл 3. економетричнІ методи та моделІ
Читать: Глава 6. загальна лінійна економетрична модель та її кореляційно-регресивний аналіз
Читать: 6.1. загальний вигляд економетричноїмоделі, її структура та етапи побудування
Читать: 6.2. передумови застосування методу найменших квадратів
Читать: 6.3. властивості оцінок параметрів рівнянь регресії
Читать: 6.4. види рівнянь регресії та визначення їх параметрів
Читать: 6.6. знаходження прогнозних значень змінних
Читать: 6.8. значимість коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі множинної регресії
Читать: Глава 7. порушення умов використання 1мнк для загальної лінійної моделі, шляхи їх виявлення та 7.1. поняття мультиколінеарності та її ознаки
Читать: 7.2. визначення мультиколінеарності та способи її усунення
Читать: 7.3. поняття гомоі гетероскедастичності
Читать: Глава 8. моделі розподіленого лагу
Читать: 8.1. поняття лагу та лагових змінних. види лагових моделей
Читать: 8.2. взаємна кореляційна функція. лаги залежної та незалежних змінних
Читать: 8.3. методи оцінювання параметрів лаговоїмоделі
Читать: Глава 9. системи одночасних структурних рівнянь
Читать: 9.1. системи рівнянь при побудові економетричних моделей
Читать: 9.2. Ідентифікація моделі. рекурсивні системи
Читать: 9.3. методи оцінки параметрів моделі на основі системи
Читать: 9.4. прогноз та його довірчі інтервали
Читать: Глава 10. економетричні моделі з якісними пояснювальними змінними
Читать: 10.1. якісні змінні в економетричних моделях
Читать: 10.2. регресійні моделі з кількісними та якісними змінними
Читать: Глава 11. приклади економетричних моделей
Читать: 11.1. виробнича функція кобба-дугласа
Читать: 11.2. моделі попиту і пропозиції на конкурентному ринку
Читать: 11.3. повна кейсіанська модель
Читать: 11.4. економетричні моделі укр-7-3
Читать: 12.1. загальний опис програмного забезпечення табличного процесора excel
Читать: 12.2. рішення задач лпу середовищі excel
Читать: ТестовІ завдання з суто економетричних моделей [21]
Читать: АлфавІтно-предметний вказІвник термІнІв І понять
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Додатки