Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


1.5. класифікація економіко-математичних моделей

 

Економіко-математичні моделі можна класифікувати за такими ознаками:

призначенням;

ступеню ймовірності;

способу опису;

способу обліку змінювання процесу за часом;

точності математичного відображення розглядаємих явищ.

За призначенням моделі доцільно розбити на чотири класи: імітаційні; балансові; сітьові; оптимізаційні.

За ступенем ймовірності моделі розділяються на два типи: ймовірні (стохастичні), параметри яких та зовнішні зміни носять випадковий характер; детерміновані, в яких ігнорується випадковий характер зміни параметрів.

За способом опису моделі діляться на три класи: аналітичні, в яких показники описуються математичними формулами або системою формул; економетричні (статистичні), які призначенні для аналізу і прогнозування розглядаємих економічних явищ в умовах невизначеності вхідних даних і реалізуються методами математичної статистики; змішані, в яких найбільш прості блоки описуються аналітичними залежностями, а в інших блоках, де опис аналітичними формулами може привести до значних викривлень, використовується економетричне моделювання.

За способом обліку змінювання процесу за часом моделі розділяються на три класи: статичні, у яких передбачається, що вхідні параметри не змінюються за часом; багатокрокові, у яких час протікання процесу ділиться на "кроки" (інтервали) і в рамках одного кроку процес розглядається статичним; динамічні, де враховується безперервна зміна часу.

За точністю математичного відображення розглядаємих явищ моделі діляться на дві групи: лінійні, залежності у яких мають змінні у першої степені, та не включають їх обернених величин та добуток змінних; нелінійні.