Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


АнотацІя

 

О.Є. Лугінін

 

ЕКОНОМЕТРІЯ

 

Навчальний посібник 2-е видання, переробленне та доповнене

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.01я73 Л 83

УДК 330.43(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-1402 від 01.10.2001 р.)

Рецензенти:

В.М. Данілін доктор економічних наук, професор (Херсонський державний технічний університет);

О.О. Петрова кандидат економічних наук, доцент (Херсонський державний технічний університет).

 

О.Є. Лугінін

Л 83   Економетрія. Навч. пос. 2-е видання, перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2008. 278 с.

ISBN 978-966-364-556-8

У посібнику розглянуті основні економіко-математичні методи та моделі (оп-тимізаційні, сітьові, балансові та суто економетричні), які використовуються при обгрунтувані рішень в різних напрямках ринкової економіки. Наведена велика кількість прикладів типових задач та багаточисельних вправ і запитань для само­стійної роботи.

Матеріали з опису прикладних програм для персональних комп'ютерів засоба­ми EXCEL, в підготовці яких приймала участь І.Г. Імшеницька, частково викорис­товують дані к.ф.-м.н., доцента М.С. Львова, описані в навчальному посібнику [10]. Автори висловлюють їм щиру подяку.

Наведено алфавітно-предметний вказівник термінів і понять.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчаль­них закладів. Може бути використаний фахівцями в дослідженнях та прогнозуванні економічних процесів і явищ в ринкових умовах.

ББК 65.01я73

ISBN 978-966-364-556-8       © О.Є. Лугінін, 2008

© Центр учбової літератури, 2008

ЗМІСТ