Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


Вступ

 

Особливістю нинішнього етапу розвитку вітчизняної економіки в ринкових умовах є збільшення інтересу фахівців до наукового вирішення проблем з використанням економіко-математичних методів і побудованих на їх основі моделей. Проявляється це наперед за все в тому, що математичні методи і моделі в економіці вимагають ретельного враховування всіх можливих ситуацій, що робить управлінські рішення науково обґрунтованими, динамічними для забезпечення збалансованого та стійкового господарського механізму. Використання сучасних методів дослідження економічних процесів і явищ дозволяє повніше і глибше обґрунтовувати темпи і пропорції розвитку на макроі мікрорівні, домагатися оптимальності серед альтернативних рішень. При цьому зростає роль економетрії як науки про виміри в економіці та управлінні з використанням сучасних економіко-математичних методів, моделей та засобів їх реалізації.

Економіка це прикладна наука і її важлива практична задача полягає в розробці методів обґрунтування і вибору тих або інших рішень. У загальному випадку для наукового пізнання якогось процесу чи явища можна користуватися в якості інструментаріїв такими чотирма методами: теоретичним аналізом; спостереженням; науковим експериментом; моделюванням. Якщо перші три інструменти успішно використовуються, наприклад, у технічних науках, то на долю економіки припадає останнє (за винятком спостереження, використовуємим у статистиці). Пояснити це можна тим, що економічні процеси достатньо тривалі. Для збору необхідного для теоретичного аналізу статистичного матеріалу часто необхідні роки і десятиліття; із-за цього ускладнюється вияв діючих закономірностей та вплив багаточисельнних окремих факторів. Те ж має відношення і до наукового експерименту: щоб результати були достовірні і надійні, економічний експеримент повинний бути тривалим і багатомасштабним. Таким чином, у розпорядженні економістів залишається тільки одне моделювання економічних процесів і явищ. Тут мається на увазі не масштабне фізичне моделювання, як у технічних науках (моделі судів, що випробуються в дослідницьких басейнах; моделі літаків, що продуваються в аеродинамічних трубах і т.ін.), що для економіки нереально, а математичне моделювання.

Під економіко-математичною моделлю розуміється опис досліджуємого економічного процесу або явища за допомогою абстрактних математичних співвідношень. Використання математичного моделювання в економіці та управлінні дозволяє поглибшити кількісний економічний аналіз, розширити область економічної інформації, інтенсифікувати економічні розрахунки. Розробка економіко-математичних моделей є остаточною продукцією в економетрії.

При вивченні економетрії як навчальної дисципліни, на думку авторів посібника, не слід розглядати її як зорієнтовану на розгляд тільки математико-статистичних засобів. Більш доцільним буде розширене тлумачення економетрії як науки та навчальноїдисципліни, яка вивчає зв'язок між економічними показниками за допомогою широкого спектру економічних моделей, заснованих на комплексному розгляданні найбільш розповсюджених       економіко-математичних методів

(оптимізаційних, сітьових, балансових та суто економетричних). Обгрунтовується це перш за все тим, що при підготовці майбутніх фахівців з економіки та менеджменту відсутні навчальні дисципліни, де комплексно розглядаються основні економіко-математичні методи та побудовані на їх основі моделі. Тому цьому призначенню повинна відповідати економетрія. Опанування методиками з побудови економічних моделей, уміння використовувати відповідний математичний аппарат у вирішенні економічних та управлінських задач допоможе економістам та менеджерам у застосуванні моделювання в подальше вивчаємих професійно-орієнтованих дисциплінах, курсовому та дипломному проектуванні. Використання персональних комп'юторів (ПК) у моделюванні економічних процесів і явищ сприятиме у розвитку творчих та аналітичних навичок студентів. Тому зміст даного посібника відповідає описаному методичному спрямуванню у вивченні економетрії.

Посібник складається з трьох розділів. Кожен з них насичений прикладами рішень типових задач і багаточисельними вправами та контрольними запитаннями, корисними у самостійній роботі студентів.

У першому розділі обґрунтовуються предмет, мета та задачі економетрії. Надаються загальні відомості з моделювання систем. Коротко викладається історія розвитку економіко-математичних методів та економетрії.

Наведена загальна інформація із спеціальних частин вищої математики, які використовуються в економетрії: лінійної алгебри, геометрії випуклих множин, методу найменших квадратів, теорії ймовірностей.

Другой розділ присвячений розгляду оптимізаційних, сітьових та балансових методів і моделей.

Докладно описується побудування лінійних оптимізаційних моделей на основі методів лінійного програмування, теорії ігор, методу найскорішого спуску. Показано, як побудова нелінійних оптимизационных моделей засновується на методах математичного програмування (випуклого, динамічного, стохастического).

Враховуючи значне розповсюдження сітьового планування та управління (СПУ), описано використання моделей СПУ. Розглядаються правила побудови сітьових графіків, розрахунки відповідних параметрів, іх аналіз і оптимізація.

Сучасний економічний механізм на макрорівні складається з багатьох взаємозв'язаних галузей. Кількісний зв'язок збалансованості виробництва та споживання продукції галузей відображаєтсья у розглянутих методах міжгалузевого балансу.

Основна частина посібника присвячена розгляду у третьому розділі сучасних суто економетричних методів та моделей. Обгрунтовуються умови застосування методу найменших квадратів у кореляційно-регресивному аналізі для рівнянь парної та множинної регресії. Описуються підходи визначення мультиколінеарності, гетероскедастичності, автокореляції та методи оцінки параметрів моделей з цими ознаками. Розглядаються моделі розподіленного лагу та моделі, які описуються системами одночасних рівнянь. За всіми описанними моделями будуються прогнозні характеристики. Розділ завершується розглядом економетричних моделей з якісними пояснювальними змінними та наведенням прикладів визнаних економетричних моделей на макроі мікрорівні.

Реальні задачі побудови та практичного використання математичних моделей в економіці та управлінні із-за їх складністі можуть бути реалізовані за допомогою ПК. Тому у главі 12 дається опис пакетів прикладних програм засобами EXCEL 7.0, які включають рішення задач з використанням лінійного програмування та кореляційно-регресивного аналізу.

2-е видання посібника перероблено з урахуванням досвіду викладання економетрії та доповнено основними поняттями з теорії ймовірностей і тестами з контролю самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Враховуючи обмежений об'єм посібника, автори не мали можливості описати у всій повноті економіко-математичні методи та моделі, які використовуються в економетрії при плануванні та управлінні. Вибрані найбільш важливі з них, які складають основу економетрії та необхідні в підготовці фахівців з економіки та менеджменту.