Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


11.3. повна кейсіанська модель

 

Для прогнозування розвитку економіки на макрорівні та планування певних заходів для подальшого економічного розвитку потрібно знати співвідношення рівня випуску продукції та зайнятості трудових ресурсів. Поставив цю проблему та виклав свою економічну теорію, її пояснюючу, англійський вчений-економіст Дж. М.Кейнс, який у 1936 році опублікував відому роботу "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей". У цій роботі він намагався пояснити рівень виробництва в період неповного завантаження робочої сили та обладнання у фазах безробіття, що не вивчалось класичною економічною теорією. На основі теорії Кейнса, яка получила назву "ефекта мультиплікатора", була побудована повна кейсіанська модель (або економетрична модель загальної економіки), яка складається з шести рівнянь:

 

N = N

{ -1 І Р )

 

Подпись: Р>ЦУ,г) = ——

У = /(N7; Б(У) = І(г); М

—, УУ — —

Р     Р)

(11.8)

 

де У валовий національний продукт; N кількість робочих місць; — заробітна плата; р індекс цін; г норма процента; (—/р) норма реальної заробітної плати; ^—/р) функція попиту на ринку праці; ^(Ж/р) - функція пропозиції на ринку праці; М загальна грошова маса.

Перше рівняння (11.8) є подвійним: це два рівняння ринку праці, за допомогою яких визначається кількість робочих місць (N) в залежності від попиту і пропозиції на ринку праці.

Друге рівняння (11.8) містить виробничу функцію, яка за умов повної зайнятості на ринку праці (N) дає значення рівноважного валового національного продукту (У).

Третє та четверте рівняння (11.8) представляють модель сектора споживання в економиці. В цій моделі рівень цін (р) є залежною змінною, і він, як і норма процента (г), визначається з поданих рівнянь.

Останнє рівняння (11.8) дає номінальну заробітну плату

—.

Для знаходження шести змінних N, г, —, (—/р), У, Р необхідно спочатку встановити явний вигляд функцій зв'язку N7—?), ^(—/р),/(N7, Б(У), І(г), Ь(У,г) та оцінити їхні параметри, вводячи випадкові величини (залишки) у праві частини рівнянь.

Остаточно система одночасних рівнянь (11.8) вирішується розглянутими раніше методами, що і дає кількісний опис моделі.