Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


11.4. економетричні моделі укр-7-3

 

На Україні з метою аналізу та прогнозування узагальнених економічних показників розроблені економетричні моделі Укр 1-3 розвитку національної економіки. їх розробка почалась з 60-70-х років і в сучасних умовах моделі зазнали значної трансформації.

Модель Укр-1 має відносно невелику кількість вхідних показників (екзогенних факторів). 13 вихідних показників (ендогенних факторів) розраховуються як розв'язок певної системи рівнянь, яка враховує функціональні взаємозв'язки і структурні співвідношення між економічними показниками. Більшість зв'язків враховується шляхом регресійного аналізу. В результаті реалізації моделі знаходять такі вихідні показники: Рі сукупний суспільний проект; Фі середньорічний обсяг основних виробничих фондів (ОВФ); Мі - матеріальні витрати;

Уі вироблений національний доход; Уі національний доход,

який використовується в державі; Сі фонд споживання; Бі -фонд нагромадження; Іі капітальні вкладення; Аі -амортизаційні відрахування; ЛФі введені в дію ОВФ; Яі -чисельність робітників і службовців у галузях матеріального

\%

містах (Жі) на чисельність міського населення (Ьті).

У моделі Укр-2 система рівнянь поширюється на галузеві блоки: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, зведені показники та ін. Число результативних показників моделі Укр-2 дорівнює 101.

Модель Укр-3 розроблена на базі моделі Укр-2 з поширенням   на   економічні   райони   і адміністративно­

виробництва; ' споживання матеріальних благ і послуг

(Ві) на чисельність населення (\%);     уТ     житловий фонд у

господарські області, що дає можливість враховувати регіональний характер багатьох видів ресурсів.

Економічні моделі в нових умовах відзеркалюють нові фактори сучасного господарювання. Так, на перше місце вийшли показники експорту, імпорту стратегічно важливих для України видів продукції електроенергії, вугілля, нафти, газу, металу, цементу, тракторів, зерна тощо. Використання економетричних моделей типу Укр 1-3 з адаптацією до нових економічних і соціальних умов дозволить вирішувати питання комплексного прогнозування основних макроекономічних показників України, здійснювати перевірку нових концепцій, своєчасно виявляти вузькі місця в розвитку виробництва і готувати пропозиції щодо поліпшення використання виробничих ресурсів.

 

Запитання для самоконтролю

 

11.1.    Дати означення поняття "виробничої функції".

11.2.    Навести вигляд виробничої функції Кобба-Дугласа, пояснити її структуру.

11.3.    Для чого застосовується економетрична модель виробничої функції?

11.4.    Як впливають значення параметрів а та Р на результативний показник виробничої функції?

Яке економетричне тлумачення мають перші похідні від виробничої функції, їх співвідношення?

Навести приклади використання виробничої функції.

На підставі якої умови базуються моделі обміну в ринковій економіці?

Яка структура простійшої моделі попиту та пропозиції на конкурентному ринку?

11.9.    Яка особливість динамічних моделей обміну на ринку товарів?

Що покладено в основу економічної теорії Дж. М. Кейнса, на базі якої була сформована модель загальної економіки?

Пояснити структуру повної кейнсіанської моделі за складом рівнянь.

Які показники зв'язують рівняння кейнсіанської моделі?

Яка структура економетричної моделі Укр-1?

 

Які показники розраховуються в результаті реалізації моделі Укр-1?

Яка особливість моделі Укр-2 у зрівнянні з моделлю

Укр1?

11.16.  Яка особливість моделі Укр-3?