Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


12.1. загальний опис програмного забезпечення табличного процесора excel

 

Табличний процесор EXCEL призначений для зберігання та обробки інформації, яка надається в табличній формі. Головною одиницею зберігання та обробки інформації є електронна таблиця (ЕТ). Вона являє собою двомірні масиви, які складаються з клітинок, збудованих за рядками та стовпцями. Кожна клітинка може містити в собі числа, тексти та формули.

Рядки та стовпці ЕТ ідентифікуються (пойменовуються) відповідно натуральними числами (1,2,3,...) і великими буквами або парами букв латинського алфавіту (A, B,...Z,AA,BB,...). Індентифікатори рядків і стовпців використовуються для адресації клітинок. Адреса клітинки складаються з ідентифікатора стовпця і номеру рядка, на перетині яких знаходиться клітинка:

<Адреса клітинки>=<ідентифікатор стовпця>:<номер

рядка>

Обробку даних у ЕТ можна здійснювати блоками. Блок -це прямокутний фрагмент таблиці. Група клітинок, об'єднаних у блок, ідентифікується таким чином:

<Ідент. блоку>=<Адр. лів. верх. кл>:<Адр. прав. нижн. кл.>

 

На

рис. 12.2 виділений блок С3:С7:

 

А

Е

 

 

 

_2_

3

_4_

_5_

 

С3

 

 

 

7

в7

 

 

Рисунок 12.2 Блок клітинок ЕТ

 

З блоками, наприклад, виконуються операції копіювання, переміщування, виведення, вставки, форматування, сумування і т.ін.

До клітинок ЕТ можуть бути вміщені текст, число, формула, дата.

Текст це будь-яка послідовність символів. Текст використовується у шапках таблиць, заголовків і стовпців, а також при коментуванні. Текст не може починатися зі знаків "=", "+". Ці знаки використовуються у формулах.

Число це числова константа, яка записується відповідно до звичайних математичних правил. Числа використовують в якості даних для розрахунків.

Формула це математичний вираз, зіставлений із чисел, адрес клітинок, ідентифікаторів блоків, функцій, знаків математичних виразів. Формули починають зі знака рівняння (=) або знака плюс (+). Усі розрахунки в ЕТ задаються формулами. Формула в ЕТ відображається у спеціальному рядку рядку формул.

Дата це дане спеціального типу, структуру якого описує число-місяць-рік у відповідності з одним із декількох форматів, використовуємих в ЕТ. З датами можна виконувати специфічні арифметичні та логічні дії у відповідності із спеціальними функціями.

У Microsoft працюють з такими типами документів: діаграмою, макротаблицею, рабочим аркушем, робочою книгою.

Діаграма це графічне зображення даних, які містять у собі ЕТ або її блок. Діаграми дозволяють наочно ілюструвати кількісні співвідношення між порівнюваними величинами.

Макротаблщя (макрос) це послідовність команд, які часто виконуються користувачем у процесі роботи для автоматизації виконання цієї послідовності.

Робочий аркуш використовується для організації, аналізу та обробки даних, оформлених у вигляді ЕТ, діаграми або макроса. Кожен робочий аркуш це один із вишезгаданих документів.

Робоча книга складається із робочих аркушів, об'єднаних подібно тому, як з'єднуються швидкозшивачем окремі документи. Робоча книга зберігається у вигляді файлу і тому є основною одиницею зберігання інформації для табличного процесора EXCEL.

ЕТ, як правило, складається із таких елементів:

заголовку (шапці) таблиці;

заголовків стовпців;

заголовків рядків;

інформаційної частини (даних).

Тому процес проектування ЕТ можна описати як таку послідовність етапів:

введення заголовка таблиці;

введення заголовків стовпців та рядків;

введення вхідних (початкових) даних;

визначення та введення розрахункових формул;

оформлення      таблиці      для      придання їй професіонального вигляду;

зберігання робочої книги з ЕТ на зовнішньому носії;

підготовка до друку та друкування.

В роботі з ЕТ кожен з цих етапів може повторюватись неодноразово.