Материал: Економетрія - Навчальний посібник ( Лугінін О.Є.)


АлфавІтно-предметний вказІвник термІнІв І понять

 

А

Автокореляція 10, 156 Автоматизовані системи управління 17 Алгоритм двокрокової процедури 173 Алгоритм Уолліса 173 Алгоритм Фаррада-Глобера 139 Альтернативи 14 Аналіз сітьового графіка 79 Аналітична модель 19 АСОУ-модель 194 АОУ-модель 193

 

Б

Багатокрокова модель 19 Базисні рішення 33 Байєсівська економетрія 96 Балансова модель 12, 19,87

 

В

Вектор 21 Взаємна кореляційна функція 169

Види залежностей регресії 102 Визначена система рівнянь 26 Визначник (детермінант) 23 Вироджене рішення 33 Випукле програмування 69 Виробнича функція Кобба-Дугласа 197 Випукла множина 36 Вироджене рішення 33 Відкрита (незбалансована) транспортна задача 64

Властивості оцінок параметрів економетричної моделі 100 Восхідна подія сітьового графіка 74

 

Г

Геометрія випуклих множин 36

Геометрична інтерпретація задач ЛП 61

Гетероскедастичність 10, 145 Гомоскедастичність 100, 145 Графічний метод рішення задач ЛП 59

Гребнева регресія 140

 

д

Даммі-змінні 192 Двійчаста задача ЛП 61 Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК) 184 Детермінована модель 19 Динамічна модель 19, 94, 199 Динамічне програмування 70 Динамічні балансові моделі 94 Дисперсійний аналіз 227 Дисперсійно-коваріаційна матриця 118 Дисперсія залишків 113 Дисперсія прогнозу 118 Діагональна матриця 21 Дійсна робота сітьового графіка 73

Довірчі інтервали 119, 123, 190

Допустиме рішення 33 Дослідження операцій  13, 16

Дрібно-лінійне програмування 66

 

Е

Евристичні методи оптимізації сітьового графіка 80 Ефективність вибіркової оцінки 101 Еквівалентні системи рівнянь 27

Екзогенні змінні 15, 183 Економетрія 8, 9 Економетрична модель 12, 13, 15, 19, 96 Економетричні моделі УКР-1-3 201 Економіко-математична модель  12, 15, 45-54 Економіко-математичні методи 15

Економічна кібернетика 16 Елемент матриці 21 Елемент системи 14 Ендогенні змінні 15, 183 Ефективність вибіркової оцінки 101 Етапи побудування економетричної моделі 20, 98

 

З

Завершувальна подія сітьового графіка 74

Загальна задача ЛП 45 Загальна економетрична модель 96 Задача оптимального використання ресурсів 47, 51 Задача оптимального

використання потужностей 48 Задача оптимального розкрою матеріалів 49 Задача оптимального розподілу завдань з випуску однорідної продукції 48 Задача про суміші 50, 52 Залежні змінні економетричної моделі 97 Залежні рівняння 27 Закрита (збалансована) транспортна задача 63 Залишки (помилки) економетричної моделі 97 Заповнення ЕТ для оптимізаційних моделей 207,

212, 217, 221

Заповнення ЕТ для економетричних моделей 227,

232

Засоби усунення мультиколінеарності 140 Захід 13 Зведена форма економетричної моделі 182 Змішана модель 19 Значимість (істотність, значущість) між змінними моделі 111, 121, 122

 

І

Ідентифікація змінних 124 Ідентифікація моделі 183 Імітаційне моделювання 18,19 Інваріантність вибіркової оцінки 101

Інтервальний прогноз 119 Ітеративний метод 172 к

Кібернетика 16 Квадратна матриця 21 Квадратичне програмування 70 Квадратична спряженність

Пірсона 148, 244

Класична економетрія 96 Коваріація залишків 156 Коефіцієнт

автокореляції 157

взаємної спряженності Крамера 193

взаємної спряженості Чупрова 193

детермінації 111

еластичності 107

контингенції (асоціації) 193

кореляції 112

множинної кореляції 121

повних витрат 91

•           прямих витрат 88 Кореляційна матриця 143 Кореляційний аналіз 97, 227 Критерій

Дарбіна-Уотсона 157, 245

Ст'юдента 119, 243

Фішера 113,241

фон Неймана 158, 247

"хі" квадрат Пірсона 193,

244

Критичний шлях сітьового графіка 78 Кутова точка випуклої множини 37

 

Л

Лаг (запізнення) 168 Лінійна модель 19

Лінійна система рівнянь 25 Лінійне програмування (ЛП)  16, 45, 207 Лінійні методи оптимізації 65 Лінійний коефіцієнт кореляції 112

 

М

Математична модель 14 Математична теорія оптимальних процесів 17 Матриця 21

Матриця повних витрат 92 Матриця похибок 113 Метод

Гауса 28

головних компонент 140

Дарбіна 161

Ейткена 159, 171

інструментальних змінних 173

Корчена-Оркатта 160

Крамера 30

критерія "мю" 148

найменших квадратів (1МНК)  10, 43, 171

найскорішого спуску 68

оберненої матриці 32

перетворення вхідної інформації 159

Методи визначення

мультиколінеарності 139

гетероскедастичності 148

•           автокореляції 157 Методи оцінки параметрів моделі з

мультиколінеарністю 140

гетероскедастичністю 151

автокореляцією 159

лагом 170

•           системою рівнянь 184 Мінор 24

Множина 36

Множинна (багатофакторна)

регресія 101

Множинний коефіцієнт

кореляції 121

Множинник Лагранжа 198

Моделювання 8, 14

Модель 14

Модель Койка 170

Модель міжгалузевого балансу

Леонтьєва 88, 89

Моделі попиту і пропозиції на

конкурентному ринку 199

Модель розподіленного

лагу 10, 168

Модель одночасних рівнянь 10, 17 Модифіковані жорданові виключення 60 Мультиколінеарність 10, 100, 138

 

Н

Надінтефіковане рівняння 183 Найбільш пізній термін завершення події 76 Найбільш ранній термін завершення події 76 Невизначена система рівнянь 26

Невироджена матриця 24 Недопустиме рішення 33 Незалежні змінні економетричної моделі 97

Незалежні рішення 27 Незміщеність вибіркової оцінки 100

Нелінійні методи оптимізації 69 Нелінійна модель 19 Нелінійне програмування 16,

17, 69

Нелінійні балансові моделі 94 Неоднорідна система рівнянь 26 Неосновні змінні 33 Непараметричний тест Гольдфельда-Квандта 150 Непрямий метод найменших квадратів (НМНК) 184 Нормативний (оцінений) коефіцієнт детермінації 120 Несумісна система рівнянь 26 Нумерація подій сітьового графіка 75

 

О

Обгрунтування вибіркової оцінки 100 Обернена матриця 24 Обернена матриця Леонтьєва 89, 91 Обмеження на змінні в задачі ЛП 45

Одинична матриця 21 Однорідна система рівнянь 26 Опорне рішення задачі ЛП 60 Основна задача ЛП 46 Основні змінні 33 Операція (захід) 13 Оптимальне рішення задачі

ЛП 60

Оптимізаційна модель 12, 19, 45 Оптимізація сітьового графіка 79

Оцінка параметрів економетричної моделі 44, 99 Очікування в сітьовому графіку 73

П

Пакети прикладних програм EXCEL 204 Параметричне програмування 66 Параметри 15

Параметри сітьової моделі 76 Параметричний тест Гольдфельда-Квандта 150 Парна (проста) регресія 101 Парні коефіцієнти кореляції 121 Передумови застосування 1МНК 98 Підсистема 14 Переріз Гоморі 65 Пізній термін закінчення роботи 77 Пізній термін початку роботи 77 Площина рівня 46 Побічні витрати 92 Повна кейсіанська модель 199 Повний резерв часу робіт 77 Повний шлях сітьового графіка 74

Події на сітьовому графіку 74 Порядок побудови сітьового графіка 74

Пояснювальні змінні 15, 97 Пояснювані змінні 15, 97 Правила побудови сітьового графіку 74

Приклади економетричних

моделей 197

Прогноз за моделлю 118, 153,

162, 190

Програмно-цільовий метод 18 Пропорційні теоретичні частоти 192 Пряма задача ЛП 61 Прямі витрати 92

Р

Ранг матриці 23 Ранній термін закінчення роботи 77

Ранній термін початку роботи 77

Ребра (дуги) графа 73 Резерви часу завершення події 76

Регресійний аналіз 97 Рекурсивні системи 183 Рівень довіри моделі 114 Рівень значимості моделі 114 Роботи на сітьовому графіку 73

 

С

Середньоквадратична (стандартна) помилка прогнозу 119 Серійна вибірка 156 Система 14

Система нерівностей 37 Система нормальних рівнянь 99, 103 Система одночасних (симультативних) структурних рівнянь 181 Системний аналіз 14, 18

Системний підхід 14 Сімплекс 37 Сімплекс-метод 59 Сітьова модель 12, 19, 72 Сітьові методи планування і управління 17, 72 Сітьовий графік 72 Складна система 14 Слід матриці 23 Специфікація моделі 99 Стандартна похибка оцінки параметрів моделі 112 Статична модель 19 Статична технологія виробництва 88 Стахостичні сіті 80 Стахостичне програмування 67 Структурна форма економетричної моделі 182 Ступені вільності (свободи) 113 Сумісна система рівнянь 26

 

Т

Таблиці взаємної спряженності 192 Теорія графів 73 Теорія ігор 16, 67 Теорія масового обслуговування 16 Тест Глейсера 151 Тіснота (щільність) зв'язку змінних 111, 119 Тотожність 26 Точно ідентифіковане рівняння 183 Точковий прогноз 118, 190 Транспонована матриця 22

Транспортна задача 50, 53, 63 Трикроковий метод найменших квадратів (3МНК) 188

 

У

Узагальнена модель розподіленного лагу 168 Узагальнений метод найменших квадратів (УМНК) 151

Умови застосування 1МНК 98 Ф

Факторний аналіз 140 Фіктивна робота на сітьовому графіку 73

 

ц

Циклічний коефіцієнт автокореляції 158, 250 Цілочисельне програмування 65 Ціль 13

Цільова функція 45 Ч

Частинні коефіцієнти кореляції 144 Чау-тест 195 Чиста продукція 88 Чотирьохсекторний спосіб розрахунку параметрів часу сітьового графіка 78

 

Я

Якісні змінні 192