загрузка...

Материал: Контроль податкових органів за діяльністю підприємств - Підручник (Гусак Н.Б.)


учебники...

2.1. податковий аудит в системі податкового контролю

Одним з найефективніших методів контролю з боку дер­жавних органів є податковий аудит (податкова перевірка). Про­ведення аудиту і висновки за його результатами є найскладні­шим і найконфліктнішим моментами взаємин між платником податків і контролюючим органом.

Для однозначного розуміння цього методу контролю (по­даткового аудиту) наведемо основні поняття, які поки що не знайшли свого визначення в законодавстві, але широко засто­совуються на практиці.

При визначенні поняття податковий аудит в загальних рисах можна сказати так. Податковий аудит (податкова перевірка) це процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за пра­вильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати по­датків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також законні­стю здійснення операцій, пов'язаних з одержанням доходів і здійсненням розрахунків. Слід зазначити, що поняття податко­вий аудит використовується в практичній діяльності контролю­ючих органів та суб'єктів підприємницької діяльності, але в нормативно-правових актах України переважно застосовується поняття перевірка.

Предмет податкового аудиту документи бухгалтерського обліку та звітності, декларації та розрахунки по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), інші документи фінансово-гос­подарської діяльності, активи суб'єкта господарювання та його технологічні процеси тощо.

Об'єкти податкового аудиту платники податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів у всіх рівнів та держав­них цільових фондів.

Суб'єкти податкового аудиту посадові особи контролюю­чих органів, уповноважених на проведення податкового аудиту.

Під методами податкового аудиту слід розуміти як способи дослідження аудитором (із застосуванням статистичної, обліко­во-звітної, нормативної документації, організаційної, комп'ютер­ної техніки, інструментів та інших засобів інформації) об'єктів податкового аудиту, збору, обробки та акумулювання фактич­них даних, які відображають законність джерел і обсяги доходів, витрат платника податків, нарахування і сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), накопичення матеріалів перевірки, формування оцінки та обґрунтування висновків, які відобража­ють стан виконання платником зобов'язань перед державою.

Мету проведення податкового аудиту в загальному кон­тексті можна визначити як підтвердження того, що податкова звітність, надана до контролюючих органів, точно відображає усі аспекти господарської діяльності, а сама діяльність відповідає вимогам чинного законодавства.

У процесі контролю виконання платником податків подат­кових зобов'язань можуть застосовуватися різні методи подат­кового аудиту.

На практиці здійснення процедур перевірки, оцінки об'єкта оподаткування, стану сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з джерел інформації стосовно об'єкта оподаткування отримуються і застосовуються різні первинні, проміжні й уза­гальнені види даних, за якими податковий аудитор може фор­мувати докази й пропозиції відповідно до завдань аудиту. Ці дані формуються різними способами виконання облікових, розрахункових та інших процедур аудиту.

Методи отримання й обробки даних, узагальнення резуль­татів перевірок, обґрунтування висновків та здійснення інших операцій досліджень платників податків слід поділити на дві групи: загальнонаукові та прикладні.

 

До загальнонаукових відносяться методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції, моделювання, абстрагування, конкретизації, аналогії та інші. До прикладних методів аудиту належать доку­ментальні, аналітичні спостереження, запити про платника по­датків, метод інвентаризації активів, метод огляду фізичного стану об'єкта аудиту, метод достовірних тверджень, повторне виконання перевірки та інші.

У процесі виконання процедур перевірки аудитор може отримати один або більше типів даних, відповідно застосову­вати методи отримання конкретних даних, перевірки фактич­ної інформації, що відображає базу оподаткування.