Материал: Вища математика для економістів - Навчальний посібник ( Барковський В.В.)


4.5. питання для самоперевірки

Дати означення матриці та її розміру. Які існують різновиди матриць?

Які елементи утворюють головну та неголовну діагоналі мат­риці?

За якими правилами матрицю помножають на дійсне число, знаходять алгебраїчну суму матриць, добуток матриць?

Чи завжди добуток матриць має властивість комутативності?

Що таке граф і як його можна описати матрицею?

За якими правилами обчислюють визначники 2, 3 та п-го по­рядків?

Як визначають і знаходять мінор та алгебраїчне доповнення елемента а~ матриці А?

Сформулюйте властивості визначника.

Дати означення рангу матриці та вказати методи його знаход­ження.

 

Як визначають та позначають обернену матрицю до матриці А?

При яких умовах існує обернена матриця?

Які ви знаєте способи знаходження оберненої матриці?