Материал: Статистика в малюнках та схемах - Навчальний посібник (Акімова О.В.)


КонтрольнІ питання з основних тем

Предмет та метод статистики як науки.

Загальні організаційні форми статистичного спостереження.

Види та способи статистичного спостереження.

Методи перевірки достовірності статистичних даних.

Поняття статистичного зведення та групування.

Завдання та види групувань.

Техніка виконання групувань.

Сутність статистичного спостереження.

Статистичні таблиці, їх види та принципи побудова.

 

Завдання та зміст статистики

Система статистичних показників.

Абсолютні показники та їх вимірювання.

Класифікація відносних показників та способи їх розрахунку.

Сутність середніх розмірів.

Властивості середньої арифметичної.

16.       Способи розрахунку середньої арифметичної та середньої гармо- нійної.

Сутність вибіркового спостереження, його мета та завдання.

Види помилок вибірки та методи їх розрахунку.

19.       Способи організації вибіркового спостереження та встановлення необхідної чисельності виборки.

20.       Визначення індексів, їх класифікація.

Побудова індивідуальних та загальних індексів (агрегатна та се­редня форма).

Побудова індексів постійного, змінного складу та структурних зрушень.

23.       Загальні характеристики та графічне зображення варіаційного ряду.

24.       Показники центра розподілу та їх розрахунок у варіаційному та дискретному рядах.

Показники коливання ознаки та способи їх розрахунку.

Ряди динаміки. Види рядів динаміки та принципи їх побудови.

Показники динаміки та методи їх розрахунку.

Середні характеристики ряду динаміки.

29.       Аналіз рядів динаміки, виявлення та характеристика основної те- нденції розвитку.

30.       Показники щільності зв'язку між ознаками.

Подпись: