Материал: Статистика в малюнках та схемах - Навчальний посібник (Акімова О.В.)


ЛІтература

 

 

Основна

Статистика: Підручник / А. В. Головач, А. М. Єрина, О. В. Кози-рєв та ін.: За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1993. — 623 с.

Статистика. Теоретичні основи і практичні аспекти: Навчальний посібник / Під ред. Р. В. Фещура, А. Ф. Барвінського, В. П. Кічора: — Львів: Інтелект -Захід, 2001. — 276 с.

Общая теория статистики / М. В. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Ру­мянцева. — М.: Инфра — М, 2002. — 406 с.

Теорія статистики: Практикум / Навчальний посібник / А. М. Єри­на, З. О. Пальян — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, КОО, 2002. — 255 с.

Теория статистики: Учебник / Под ред. Р. А. Шмойловой. — 3 изд., переработаное. — М: Финансы и статистика, 2002. — 560 с.

Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. Р. А. Шмойловой. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 416 с.

Ефимова М. Р. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие/ Под ред. М. Р. Ефимова, О. И. Ганченко, Е. В. Петрова. — М. Финансы и статистика, 1999, 2000. — 280 с.

Статистика: Учебник / Сиденко А. В. и др. — М.: Дело и сервис, 2000. — 64 с.

7. Теория статистики: Учебник /Под ред. Г.А. Громыко. — М. Инфра-М, 2000. — 414 с.

9.         Статистика: Учебное пособие / Толстик Н. В., Матетори- на Н. М. — Ростов на Дону: Фенікс, 2000. — 480с.

10.       Статистика: Уч. пособие / Гусаров В. М. — М.: ЮНИТИ, 2002. —

403 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / О. В Акімова, О. В Марке­вич. — Краматорськ: ДДМА, 2001. — 100 с.

Статистика. Збірник індивідуальних завдань з використанням EXCEL. Навч.-метод. посібник для сам ост. Вивчення диск. — К.: КНЕУ, 2005. — 268 с.

Статистика України: Щоквартальний науково-інформаційний жу­рнал.

Практикум з курсу «Статистика» для студентів всіх спеціальнос­тей / О. В Акімова, О. В. Маркевич. — Краматорськ, ДДМА, 2002. — 130 с.

Елисеева И. И., Юзбашева М. М. Общая теория статистики: Учеб­ник / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1998, 1996.

Кулинич Н. В., Столяров Г. С. Загальна теорія статистики. — Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996. — 144 с.

Кулинич О. І. Теорія статистики: Задачник. — Кіровоград, 1997. — 162 с.

Теорія статистики: Навч. посібник / П. Т. Вашпів., П. М Пастер — К.: Либідь, 2001. — 320 с.

Бухгалтерський облік і аудит: Науково-практичний журнал № 8—

9, 2005 р.