Материал: Філософія - Навчальний посібник (Сілаєва Т.О.)


3. філософія стародавнього китаю. конфуціанство і даосизм.

Давньокитайська філософія, як і індійська, була тісно пов'язана з мі­фологічними уявленнями минулого, що збереглися у стародавніх книгах китайської освіченості. У цих класичних книгах містяться уявлення про світ і людину, перші спроби їх філософського осмислення. Так, у «Книзі перемін» дається тлумачення понять, які є вихідними для всієї китайської культури і які визнавалися практично всіма філософськими системами Стародавнього Китаю. Це поняття «Інь», «Ян» і «Дао». Світ, згідно з ки­тайськими уявленнями, є вічною боротьбою двох протилежних сил, які не

26

тільки заперечують, але й взаємодоповнюють одне одного. Одна сила поте­нційно містить іншу і на вищому ступені свого розвитку може перетвори­тися на свою протилежність. Ян символ неба, енергії, світла, це є актив­ний, чоловічий початок світу. Інь символ землі, матерії, це темна сторона світу, жіночий початок, якому належить пасивна роль. Інь і Ян пронизують все суще - небо, землю і людину. Від гармонії і рівноваги між ними зале­жить порядок у Піднебесній, спокій, мир і злагода на землі, успіх, благопо­луччя і здоров'я людини. Взаємозалежність і взаємопроникнення цих двох сил називається Дао (буквально «шлях») єдиний світовий закон, божест­венна основа всіх речей.

У давньокитайській філософії існувало шість основних шкіл: дао­сизм, школа «Інь-Ян» (натурфічософська' школа), конфуціанство, мо-ізм легізм та школа імен Найвпливовішими з усіх вчень спини конфу­ціанство і даосизм.

Даосизм і конфуціанство є двома протилежними полюсами світоба­чення китайців. У культурі Китаю вони нерозривно пов'язані між собою , як Інь-Ян. У різні часи своєї історії китайська культура тяжіла до однієї чи іншої філософської традиції, тому можна говорити про переплетення у ки­тайському суспільстві конфуціанських ідей з даосистськими. Конфуціанст­во панувало у сфері соціально-сімейних стосунків, воно стало офіційною, державною ідеологією та релігією Китаю. В інтимних глибинах людської душі головне місце належало даосизму.

Конфуціанство виникає у VI ст. до н. е., його засновником став Кон-фуцій (це латинська версія імені Кун Фуцзи). Основним літературним дже­релом конфуціанства є книга «Лунь-юй» («Бесіди та висловлювання»).

Конфуціанство етико-політичне вчення, основна увага в ньому придіїясться мистецтву управління і вихованню людини в дусі поваги до предків, до держави, до інших людей.

Етика Конфуція заснована на розрізненні двох соціальних типів лю­дей, двох стилів поведінки у суспільстві «шляхетної людини» і «низької людини». «Шляхетна людина» той ідеал, до якого повинна прямувати людина. Основними рисами шляхетної людини є вимогливість до себе, прагнення до самовдосконалення, вміння володіти собою, поміркованість у словах і вчинках, гуманність. Гуманність, за Конфуцієм, включає у себе справедливість, повагу до старших, правдивість, шанобливість. У своїй етиці Конфуцій формулює вищу моральну заповідь: «Не чини іншим того, чого не бажаєш собі».

В основі конфуціанського ідеалу управління лежить принцип мораль­ного зразку, а не примусу. Але для того людина повинна виховати свої во­льові якості. Не можна навчитися управляти державою і людьми, якщо не

 

Натурфілософія філософське вчення про природу

27

вмієш управляти собою, своєю психікою, вважав Конфуцій. Спочатку лю­дина повинна навести порядок в собі, потім у своїй сім'ї і тільки після того у державі.

Усе конфуціанське вчення було спрямоване на підкорення особистих інтересів людини інтересам держави. Під контролем конфуціанства як дер­жавної ідеології був весь образ життя китайців від стилю поведінки і мо­ви, смаків і звичок до одягу і зачіски. Згідно з правилами конфуціанської етики між старими і молодими, між вчителем і учнем, між чоловіком і жін­кою повинна існувати субординація. Кожен має знати своє місце і не пре­тендувати на чуже. І навіть між рівними за станом людьми повинна збері­гатися певна відстань, дистанція. Саме тому у конфуціанстві велике зна­чення мали формальні правила спілкування церемонії, ритуали, етикет. У чималій мірі конфуціанство сприяло формуванню і утвердженню в Китаї системи деспотичної держави з суворою ієрархією її членів.

Серед послідовників і критиків конфуціанства виділяються школа моїстів і школа законників (легістів). Ці школи, в яких соціальна та ети­чна проблематика теж посідала центральне місце, разом з конфуціанством значним чином вплинули на культуру Китаю.

Так, моїсти внесли демократичні елементи у соціальне вчення, ідею пріоритету інтересів народу над інтересами держави, зробили першу спро­бу постановки проблеми соціальної рівності людей./Легісти, або законники, на відміну від конфуціанців і моїстів, відмовились від гуманістичних цін­ностей, від культивування доброго початку в людині. Легісти висунули ідею, згідно з якою в період «боротьби царств» (а історія Стародавнього Китаю була ареною такої боротьби) в державі повинні панувати не правила моралі, а закони. Але ці закони легісти розуміли як закони покарання. Як­що раніше, коли люди були прості, чесні та дурні, висловлювалися вони, ними можна було управляти мудрістю, але тепер, коли люди хитрі, нече­сні і розумні, управляти ними можна тільки силою. На думку законників гуманність лише ослаблює державу, а доброта є «матір'ю злочинів». Дер­жава повинна грунтуватися на примусі і насиллі, на жорстокості, на стра­тах і війні, на взаємних наглядах і доносах у суспільстві. Така концепція наведення порядку у суспільстві була реалізована, як відомо, не тільки у Стародавньому Китаї.

Даосизм виникає приблизно у той же час, що і конфуціанство (заснов­ником даосизму був старший сучасник Конфуція Лао-цзи). Відрізняється даосизм від попередніх вчень, насамперед, своєю проблематикою. У центрі уваги даосів не соціально-етичні і політичні проблеми, а нату­рфілософія і проблеми взаємозв'язку людини з природою, космічним ці­лим. Основні положення даосизму були викладені у книзі «Даодецзин» (буквально «Книга про Дао і Де»).

 

28

Дао центральний даосистський термін, за допомогою якого можна дати відповідь на питання про походження світу і спосіб його існування. Дао першопричина, першоосновна і єдиний закон світу, якому підкоря­ються і природа, і суспільство, і людина. Сутністю Дао є небуття, тому Дао неможливо осягнути розумом, неможливо дати йому визначення. Усе в світі є мінливим і плинним, нестійким і невічним, усе з часом іде в небуття, повертається до своєї основи і знаходить спокій. Вічним є тільки Дао, тіль­ки небуття. Подібно до буддизму, даосисти наполягають на ілюзорності всіх протилежностей. Насправді все у цьому світі перебуває в єдності, і ця єдність є Дао. Побачити її через стан досягнення просвітлення може тільки «досконаломудрий».

«Досконаломудрий» ідеал людини у даосизмі, який суттєво відріз­няється від ідеалу конфуціанців. Досконаломудра людина дотримується «природності», а основним принципом її життя є принцип недіяння (у-вей). «Природність» людини полягає у здатності звільнитися від зайвих, надмір­них, а тому і неприродних бажань і пристрастей (від жадоби слави, багатс­тва, влади, від злоби,та заздрості тощо). Проте досягти цього можна не за­вдяки виконанню морального обов'язку, не шляхом приборкання природ­ного початку в людині, а навпаки, через його вияв. Природне в людині є втіленням Дао, універсального космічного закону, тому це не зло, з яким потрібно боротись. Злом скоріше є конфуціанські правила і норми моралі, ці штучні засоби впливу на людину. Досконаломудрий сповідує принцип недіяння, тобто непорушення цілого, невтручання у природно-космічні ритми. Дозволити всьому йти своїм власним, природним шляхом, бути споглядачем у житті, спокійно ставитись до вимог світу і до власних ба­жань ось у чому полягала мудрість даосистів.

Досконаломудра людина повинна досягти у своєму житті три основ­них мети: здобути довголіття, пережити стан просвітлення, або стан єд­нання з Дао, і, врешті-решт, стати безсмертною, опинитися серед небожи­телів. Шлях до довголіття лежить у даосистів через наслідування природи. Уся даосистська методика підтримки життєвих сил організму (дихальні і гімнастичні вправи, спеціальна дієта, традиційний масаж, прийоми мистец­тва двобою тощо) побудована на цьому принципі, на гармонізації двох про­тилежних сил Інь і Ян.

Містику та інтуїцію східної культури, її мистецтво і філософію Захід відкриває лише наприкінці XIX на початку XX століття. У літературі, мистецтві, філософії з'являються мотиви, запозичені зі східної культури, що значною мірою збагатило досвід європейської людини. Вся історія XX століття переконливо довела, що без східної культури західна неповно­цінна, як і навпаки.

 

29