Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Болотіна Є.В.)


4.1. кейс «конфлікт»

Кейс 1

Вихідні дані. У родині Зикіних виросла дочка Олена, а разом з нею і низка проблем. Дочка вчиться в інституті, багато працює, стом­люється. Батьки вважають, що дівчинці в канікули треба б відпочи­ти, з'їздити в пансіонат чи будинок відпочинку, і тому підкуповують путівки для спільних (з ними) поїздок. Батьки знають, що Олена любить їздити, однак останнім часом вона стала постійно відмовля­тися (хоча раніш їздила з задоволенням), прагне залишитися вдома або піти куди-небудь із друзями, але не з родиною. Батьки стали об­ражатися, не знають, що робити. Постановка задачі:

Скласти схему можливого розвитку конфлікту в родині Зикіних.

Визначити об'єкт конфліктної ситуації, позитивні і негативні функції конфліктної ситуації (з погляду Олени і батьків).

Скласти перелік інцидентів, що можуть перетворити конфлікт­ну ситуацію в конфлікт.

Припустити можливий вихід із створеної ситуації з точки зору Олени.

 

Кейс 2

Вихідні дані. Керівник підприємства здав в оренду збиткову дільницю трудовому колективу. Незабаром справи на дільниці на­лагодилися і було прийняте рішення про її його реорганізацію в самостійне мале підприємство (МП), але зі збереженням обов'язку виконання необхідних робіт для всього підприємства. МП стало роз­виватися, багато працівників основного підприємства виявилися «на утриманні» у МП, одержуючи прямо чи побічно від нього доплати за виконання робіт для МП. У зв'язку з тим, що заробітна плата пра­цівників на МП більш ніж у два рази стала вище, ніж у середньому по всьому заводу, з'явилася загроза виникнення конфлікту в колек­тиві основного підприємства.

Керівник основного підприємства не хоче діяти силовими, забо­роненими методами, але розуміє, що треба вживати заходів, інакше він утратить контроль над ситуацією.

Постановка задачі:

У чому причини створеної ситуації з точки зору теорії соціаль­них ролей?

У чому складається невідповідність поведінки двох керівників (основного і малого підприємств) очікуванням навколишніх?

Як можна вийти із створеної ситуації?

В основу завдання покладений підхід до розгляду причин кон­флікту з погляду теорії рольової поведінки.

Роль — визначений шаблон, стереотип, модель поведінки люди­ни, об'єктивно задана соціальною позицією особистості в системі

 

суспільних чи особистих відносин. Роль визначається своєю назвою, позицією індивіда, виконуваною функцією в системі соціальних відносин і очікуваннями навколишніх.

Протягом усього життя людина має безліч ролей, виходячи з тих функцій, що їй доводиться виконувати: батька, чоловіка, дитини, підлеглого, начальника, покупця і т.ін. Кожна з цих ролей складаєть­ся з задач, що має вирішувати актор, і з поведінки в цій ролі відпо­відно до очікувань навколишніх.

Якщо поведінка індивіда відповідає очікуванням оточуючих лю­дей від даної ролі, то людина нормально ними сприймається. Якщо ж не відповідає, то оточення може відштовхнути від себе таку осо­бистість, зажадавши зміни поведінки, або виникне схований конфлікт.

Поведінка індивіда відповідно до задач ролі і очікуванням навко­лишніх являє собою рольову поведінку. Якщо член групи успішно виконує свою роль, поводиться відповідно до очікувань навколишніх і при цьому сам особисто одержує задоволення від змісту, характеру і результатів своєї діяльності і своєї взаємодії з оточенням, то не виникає конфліктних ситуацій. Також необхідна відповідність очі­кувань кожного з учасників конфліктної взаємодії: очікувань праців­ника і очікувань організації (рис. 1).

Очікування і уявлення індивіда про організацію:

місце індивіда в організації;

зміст і значущість роботи;

бажана винагорода;

ступінь відповідальності і ризику.

Очікування і уявлення індивіда про організацію:

місце індивіда в орга­нізації;

зміст і значущість роботи;

бажана винагорода; ступінь відповідаль­ності і ризику

Очікування організації від індивіда:

кваліфіковане виконання роботи; необхідний результат; визначення цінностей організації; дотримання дисцип­ліни

 

Рис. 1. Схема конфліктної взаємодії

Очікування організації від індивіда:

кваліфіковане виконання роботи;

необхідний результат;

визначення цінностей організації;

дотримання дисципліни.

У кожній із пропонованих ситуацій досить ясно просліджується невідповідність рольової поведінки учасників взаємодії рольовому очікуванню навколишніх: батьків стосовно дорослої дочки; керівни­ка дільниці стосовно директора підприємства.

Батьки вважають дочку ще малосамостійною людиною, що не може відповідати за свої вчинки і вибір друзів, вони думають, що їй потрібна постійна турбота, опіка. Однозначного рішення в цій ситу­ації нема, але можлива визначена домовленість між батьками і доч­кою за взаємною зміною очікувань і поведінки: проводити частину відпустки з ними, а частину — самостійно, з друзями.

При розгляді ситуації з малим підприємством також рекомен­дується взаємна зміна очікувань і поведінки учасників описуваних подій:

зміна умов договору з МП, збільшення відрахувань основному підприємству;

поступовий перехід усього підприємства на аналогічні умови, а у керівника цієї дільниці попросити всю програму такого переходу;

зробити керівника МП начальником відділу маркетингу всьо­го заводу, оскільки він вже показав можливості успішної взає­модії з зовнішніми замовниками.

 

Опис ходу занять

Група поділяється на 4-5 підгруп, кожній з яких роздається опис ситуацій і питання. Порядок проведення обговорення може бути різним: групам видаються різні питання для підготовки (№ 1 — першій підгрупі, № 2 — другій підгрупі і т.ін.) або задаються різні точки зору, з яких має бути розглянута ситуація (розглянути з пог­ляду Олени для ситуації № 1; з погляду директора підприємства в ситуації № 2). Після підготовки протягом 15-20 хвилин студенти пропонують свої варіанти рішень, колективне обговорення ситуації з усіх поставлених питань і з різних точок зору.