Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Болотіна Є.В.)


4.2. кейс «відеотренінг спілкування»

Вихідні дані і постановка задачі. Відеотренінг проводиться з метою:

відпрацьовування в студентів навичок спілкування для попе­редження виникнення конфліктних ситуацій чи для виходу з уже виниклих;

виявлення в студентів сильних і слабких сторін поводження в конфліктних ситуаціях.

Відеотренінг дозволяє фіксувати увагу на тих чи інших аспектах поведінки особистості чи групи для того, щоб кожен учасник цього заняття за допомогою ведучого зміг виявити, що йому вдається, на що варто звернути увагу у взаєминах з колегами в конфліктних си­туаціях, що необхідно змінити.

Для індивідуальних виступів вправи і завдання для відеотренінгу повинні відповідати декільком вимогам: мінімум часу на виконання; деяка невизначеність завдання; достатні його труднощі; висока емо­ційна насиченість; розмаїтість і високий темп пред'явлення.

Тому індивідуальні завдання кожній групі викладач визначає по-різному. Наприклад, розповісти про найбільш цікаві зустрічі, що відбулися останнім літом на відпочинку; як правильно організувати відносини з колегами, коли один з них буде начальником; як входи­ти в контакт з незнайомими людьми й успішно його проводити; що робити, коли необхідно роз'ясняти і доводити прописні істини і при цьому не допускати різких висловлювань, і т.ін.

Для колективної роботи пропонується набір невеликих конфлікт­них ситуацій, які необхідно оперативно підготувати і програти перед камерою. Як приклад можна скористатися такими варіантами кон­фліктних ситуацій.

Кейс 1

Відділу управління персоналом фірми з виробництва і реалізації ком­п'ютерів необхідно провести співбесіду щодо прийому фахівців на ро­боту і вибрати з двох претендентів одного, а іншому чемно відмовити.

Учасники: представник відділу управління персоналом фірми; претендент № 1 — студент денного відділення університету, що дуже хоче одержати дане місце, але в нього мало досвіду; претендент № 2 — працює в аналогічній фірмі, але не на необхідній посаді, з якихось причин хоче змінити місце роботи.

Кейс 2

Інспектор ДАІ вимагає, щоб студент, який під'їжджає до універ­ситету на машині, не ставив свою машину на площадці біля будин­ку, а залишав її за огорожею.

Учасники: інспектор ДАІ, який постійно чергує в університеті; студент університету, що, крім навчання, займається ще і бізнесом, тому він не може обходитися без машини, а ставити її далеко від вікон інституту — боїться за схоронність.

 

Кейс 3

Керівнику економічної служби фірми «Кристал» необхідно, щоб економіст Петрова О. П. вийшла на роботу в суботу.

Учасники: керівник економічної служби фірми, якому треба тер­міново до понеділка (справа відбувається в п'ятницю у другій поло­вині дня) закінчити звіт. Він не встигає і просить свого співробітни­ка, економіста Петрову О. П., вийти на роботу в суботу і закінчити цей звіт. Економіст Петрова О. П. заздалегідь замовила машину для переїзду на нову квартиру, обмін якої тривав досить довго.

Відеотренінг заснований на передачі його учасникам інформації зворотнього зв'язку, яка дозволяє людині подивися на себе очами своїх колег, однокурсників і оцінити свою поведінку зі сторони. Видача й одержання цієї інформації є важливим компонентом спілкування, допомагає особистості побачити себе такою, якою бачать її інші.

Процедура відеотренінгу припускає виконання студентами серії вправ і завдань, що вимагають рішення ряду ситуацій, іноді конфлікт­них. Хід рішення записується на відеокасету. Після кожної групи вправ відбувається відтворення запису і колективне обговорення переглянутого матеріалу. Це дозволяє учасникам заняття подивити­ся очима інших студентів на виконування задач.

Слід зазначити, що в багатьох людей існує помилкове уявлення про те, що є їхніми достоїнствами чи недоліками в процесі спілку­вання. Під час спільного перегляду й аналізу ігрових ситуацій учас­ники семінару можуть по-новому побачити природу психологічних бар'єрів, що перешкоджають ефективному спілкуванню.

Даний вид занять має ряд особливостей, що накладають додатко­ву відповідальність на викладачів, які проводять ці заняття: необхід­не створення атмосфери конструктивного підходу до обговорюваних виступів, при якій відсутня як критичність, так і невгамовна взаємна похвала. Від викладачів потрібен доброзичливий, конструктивний, максимально етичний розгляд зроблених повідомлень.

Деяка невизначеність інструкцій на всіх етапах проведення за­няття, достатня складність завдань і дефіцит часу сприяють прояву найбільш типових помилок спілкування в студентів, забезпечують природність поведінки, мови, активного застосування звичних для аналогічних ситуацій способів спілкування.

У навчальних ситуаціях зазвичай беруть участь від одного до трьох чоловік одночасно. Інші під час програвання завдання спосте­рігають, як відбувається або готується переміна учасників на ігровій площадці, або виступають як експерти. Таким чином вони знаходять­ся в постійній психологічній готовності до дії в наступний момент. Навіть спостерігаючи за діями інших студентів на екрані телевізора, вони мимоволі ідентифікують себе з учасниками цієї ситуації.

Завдяки цьому відбувається опосередковане навчання навіть тих студентів, що не були безпосередньо зайняті в даній ігровій вправі.

Високий темп тренінгу дає можливість кожному студенту в ході чотиригодинного заняття бачити себе на екрані від 4 до 10 хвилин, а в центрі уваги групи залишатися до 15 хвилин.

Відеотренінг є груповим методом навчання, тому для забезпечен­ня повноцінної групової роботи необхідна постійна повноцінна участь усіх членів групи, їх емоційне залучання у хід роботи. Ведучому викладачу доводиться також виконувати роль режисера й організа­тора цього заняття.

Перед початком тренінгу можна нагадати студентам деякі особ­ливості заняття: під час тренінгу необхідно працювати «тут і зараз», тобто не відволікатися, а також пам'ятати, що інформацію, яку вони одержать про інших під час заняття, не можна використовувати на­далі на шкоду кого б то не було.

Етапи спілкування припускають розподіл всієї інформації, що повідомляється, на три нерівні частини:

1 етап — входження в контакт зі слухачем, залучення до себе інтересу;

2 етап — передача безпосередньо самої інформації; при цьому необхідно переконатися, що інформація сприйнята правильно;

3 етап — вихід з контакту, завершення спілкування.

При розборі індивідуальних виступів викладач може на дошці записати усі вдалі прийоми спілкування (без указівки прізвища), допущені помилки за формою і за змістом виступу. Наприклад, ви­ділити можливі помилки виступу за формою: погане користування невербальними засобами; відсутність гарного зачину, тобто входження в контакт; відсутність звертання до аудиторії.

 

Опис ходу занять

Індивідуальні виступи за вільними чи заданими темами. На цьому етапі всі студенти групи одержують завдання, готуються про­тягом 5-6 хвилин і починають по черзі виступати перед аудиторією (2 хвилини) з одночасним записом на відеоплівку.

Перегляд і обговорення індивідуальних виступів: виявлення вда­лих і помилкових прийомів виступу, розбір допущених неточностей, що проводиться всією групою під керівництвом викладача, фіксу­вання на дошці застосованих прийомів спілкування.

Колективна робота: рішення невеликих конфліктних ситуацій. Робота проходить за підгрупами по два-три чоловіки методом рольо­вого спілкування з одночасним записом на відеоплівку.

Перегляд і обговорення рішення конфліктних ситуацій, запро­понованих студентам для рольового спілкування.

Робиться висновок: чи вирішена ситуація, з чийого погляду, за рахунок чого, хто з граючих виконав поставлену задачу і за рахунок якого прийому.