Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Болотіна Є.В.)


АнотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

 

Є. В. Болотіна В. Б. Мішура

 

Соціологія

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

Київ — 2007

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 316(075.8) ББК 60.5я73 Б 79

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2 — 1618 від 09.10.2003)

 

Рецензенти:

Гребеньков Геннадій Васильович — проректор Донецької юридичної ака­демії, начальник кафедри «Кримінологія і юридична соціологія», доктор філософських наук, професор;

Кононенко Тетяна Валентинівна — кандидат філософських наук, до­цент кафедри філософії та політології Горлівського державного педагогіч­ного інституту іноземних мов;

Лузан Анатолій Олександрович — завідувач кафедри «Філософія і соціально-політичні науки» Донбаської державної машинобудівної ака­демії, доктор філософських наук, професор.

 

Болотіна Є. В., Мішура В. Б.

Б 79 Соціологія: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 128 с.

 

ISBN 978-966-364-440-0

У посібнику наведені завдання до ділових ігор з курсу «Соціологія». Методичні рекомендації містять завдання до самостійної роботи студентів, тести та реферати. У методичних поясненнях відображено інструментарій проведення соціологічних досліджень, наведені приклади оформлення анкет, бланків інтерв'ювання та розрахункові формули, необхідні для про­ведення експерт-опитування.

 

ISBN 978-966-364-440-0

© ДДМА, 2007

© Болотіна Є. В., Мішура В. Б., 2007 © Центр навчальної літератури, 2007