Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Болотіна Є.В.)


1. тематичний розклад дисциплІни

 

Тема 1. Соціологія як наука

Мета, об'єкт і предмет соціології. Структура й основні функції соціології. Фундаментальний і прикладний, теоретичний і емпірич­ний рівні соціології. Мікрота макросоціологічний рівні досліджень. Соціологічні дослідження як інструмент пізнання соціальної реаль­ності.

Методологія соціології. Методи соціального пізнання. Принципи вивчення соціальних процесів: об'єктивність, історизм, системний підхід. Соціальні закони: загальні і специфічні.

Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук. Взає­мозв'язок соціології з філософією, історією, політекономією, психо­логією й іншими суспільними, гуманітарними й економічними нау­ками. Соціальна філософія. Соціальна психологія.

Спеціальні соціологічні теорії: соціологія праці і управління, еко­номічна соціологія, соціологія політики, соціологія родини, соціоло­гія особистості, соціальна екологія. Категоріальний апарат соціології. Поняття «соціальні зв'язки», «соціальні спільності», «соціальні яви­ща», «соціальні процеси». Співвідношення понять «соціальне» і «сус­пільне». Соціальні відносини.

 

Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціології

Передумови виникнення соціології. Етапи розвитку соціології.

Розвиток соціальних знань у Давньому світі. Міфологія як спосіб відображення соціальної реальності. Джерела пізнання соціальних явищ у творчості Демокріта, Платона, Аристотеля. Емпіричні дослід­ження в Давньому Римі.

Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження, соціальні утопії Томаса Мора і Томмазо Кампанелла. Вчення Н. Макіавеллі. Теорія природного права і суспільного договору Г. Гроція, Т. Гоббса, Б. Спінози. Класичний період становлення соціології. О. Конт як зас­новник соціології. Позитивізм, соціальна статика і соціальна динаміка О. Конта. Натуралізм у соціологічній думці XIX — початку XX сто­ліття: географічна школа Л. Мечникова, С. Соловйова, В. Ключевсько-го. Школи: органіцизм, соціальний дарвінізм, расово-антропологічна школа: Г. Спенсер, П. Ф. Лілієнфельд, А. І. Стронін, А. Шеффле, Л. Гумплович. Соціальна теорія марксизму.

Психологічні школи в соціології. Концепція «психології юрби» Г. Лебона. Теорія малих груп і «дзеркального Я» Ч. Кулі. Теорія ін­стинктів соціальної поведінки У.Мак-Дугала.

Формальна соціологія кінця XIX — початку XX століття: Ф. Теніс, Г. Зіммель. Розуміюча соціологія М. Вебера. Типологія суспільних форм Е. Дюркгейма.

Основні напрями сучасної західної соціології.

Формування соціологічної думки в Україні. Вплив західної соціології на розвиток наукової думки в Україні. Теорія плюралізму М. Ковалевського; соціально-історичні погляди М. Костомарова; М. П. Драгоманов про еволюцію і революцію. Використання соціо­логічного методу Е. Дюркгейма українським ученим М. Грушевським. Сучасна українська соціологія.

 

Тема 3. Суспільство як соціальна система

Соціальна структура суспільства.

Соціологічні уявлення про суспільство. Системний підхід до вив­чення суспільства. Суспільство з позицій соціального детермінізму (К. Маркс) і функціоналізму (Г. Спенсер). Концепція суспільства в індивідуалізмі.

Виникнення суспільства. Типи суспільств. Концепція еволюцій­ного і революційного розвитку суспільства. Концепція культурно-історичних типів Н. Я. Данилевського, П. А. Сорокіна. Соціальні спільності, їх різновиди.

Поняття соціальної структури суспільства. Марксистське вчення про класи як основні елементи соціальної структури суспільства. Сутність понять «страта», «соціальна стратифікація». Теорія соці­альної мобільності П. А. Сорокіна. Типи і причини соціальної мобіль­ності. Характерні риси стратифікації сучасного суспільства.

 

Тема 4. Особистість в системі суспільних відносин

Особистість. Основні поняття. Структура особистості і її компо­ненти (К. К. Платон, З. Фрейд, П. Сорокін). Життєва позиція. Дис­позиція особистості. Основні фактори розвитку особистості.

Соціалізація особистості. Сутність поняття, агенти соціалізації. Фактори успішної соціалізації.

Соціальні ролі й особистість. Рольові концепції особистості (Ч. Кулі, Дж. Мід, А. Халлер). Соціальний статус. Соціальна роль. Соціальна поведінка. Активність. Діяльність. Вчинки (Т. Парсонс). Потреби, мотиви і їхня характеристика. Концепція класичного біхе­віоризму У. Скінера. Сучасні теорії поведінки особистості (Т. Адор-но, К. Корні). Девіантна поведінка.

Соціальні й особистісні цінності. Самооцінка. Самоповага. Осо-бистісне ядро людини. Захисний механізм особистості.

 

Тема 5. Конфлікт як соціальне явище

Сутність конфлікту і його генезис (Р. Осборн, К. Боулдінг, І. Ла­данів та ін.). Основні поняття конфліктології: конфліктна ситуація, опоненти, об'єкт і мотив конфлікту, інцидент.

Типологія конфліктів: ділові й емоційні, цілеспрямовані і нецілес-прямовані; К++, К+—, К— —, соціальні, внутрішньоособистісні.

Діагностика конфліктів. Фази розвитку конфлікту за Х. Броделєм. Зміст стадій конфлікту. Потенційна опозиція. Причини (комунікації, структури, особисті підставні) конфлікту і їхня оцінка. Пізнання і персоналізація. Сприйняття і відчуття конфлікту. Відкритий кон­флікт. Гострота і тривалість конфлікту. Стратегії поведінки в кон­флікті. їхня характеристика, результати. Сітка Томача-Кілмена. Ре­зультат. Методи вирішення конфліктів. Наслідки. Етапи вирішення конфліктів. Рекомендації медіаторів щодо керування конфліктами.

 

Тема 6. Економічна соціологія. Соціологія праці і управління

Економічна соціологія, соціологія праці і соціологія управління як спеціальні соціологічні теорії. Предмет як специфічна сфера дос­ліджень кожної з трьох наук. Цілі, задачі і функції економічної со­ціології, соціології праці і управління.

Економіка як соціальний інститут. Історія розвитку економічної соціології. Соціальний механізм функціонування і розвитку економі­ки. Структура економіки як соціального інституту: економічна свідомість, економічна поведінка, економічні відносини та ін. Напря­ми соціологічного дослідження економічної свідомості і поведінки різних соціальних груп.

Праця як соціальний процес. Специфіка соціологічного підходу до дослідження трудових відносин. Структура соціології праці: соці­альні закономірності взаємодії людей із засобами і предметами праці; комплекс відносин людини і колективу до праці; соціальна організа­ція підприємства. Ефективна трудова поведінка. Стимулювання і мо­тивація ефективної праці. Задоволеність працею.

Управління як соціальна технологія. Концепції управлінського впливу: теорії X, У, X. Влада і лідерство. Ефективність керівництва. Управлінське спілкування.

 

Тема 7. Методологія і методика емпіричного соціологічного

дослідження

Етапи соціологічного дослідження. Постановка проблеми. Харак­теристики проблеми: сутність, організаційне чи фізичне перебуван­ня, відкритість проблеми, зацікавлені особи, абсолютна і відносна величина, тимчасові рамки, тенденції. Програма дослідження, її струк­тура. Мета і задачі дослідження. Визначення предмета й об'єкта дос­лідження. Інтерпретація й операціоналізація понять. Висування і перевірка гіпотез. Робочий план дослідження і підготовка виконавців.

Вибірковий метод у соціологічному дослідженні. Види вибірки. Обґрунтування вибірки. Репрезентативність. Способи побудови ви­бірки.

Методи збирання соціологічної інформації. Аналіз документів. Класифікація документів. Методи аналізу документів. Проблеми якості документальної інформації. Спостереження: види, програма, підготовка спостерігача. Опитування. Критерії якості даних опиту­вання. Анкетування й інтерв'ю як різновиди опитування. Соціомет-ричне дослідження: мета, методика, обробка й інтерпретація даних. Експеримент.

Аналіз даних і узагальнення результатів соціологічного дослід­ження. Шкалювання як спосіб виміру соціологічних характеристик. Оформлення звіту про дослідження.

 

Тема 8. Соціологія культури

Культура і суспільство. Риси культури. Артефакти. Матеріальна і духовна культура.

Базисні елементи культури: цінності, нормативна система куль­тури. Функції культури в суспільстві. Звичаї. Моральні норми. Інсти-туціональні норми. Закони. Традиції.

Культурні елементи і комплекси. Субкультура і контркультура. Народна й елітна культура. Масова культура. Форми прояву куль­тури в житті людини. Етноцентризм. Культурний релятивізм.

Походження культури. Здатність до навчання. Мова і символічні комунікації. Розвиток культури. Теорія еволюційного розвитку куль­тури. Поширення культури.