Материал: Соціологія - Навчальний посібник (Болотіна Є.В.)


2. плани семІнарських занять

 

Тема 1. Соціологія як наука

Сутність соціології як суспільної науки. Мета науки.

Об'єкт і предмет соціології. Труднощі, пов'язані з визначенням предмета науки.

Категоріальний апарат соціології.

Рівні соціологічного знання.

Класифікація методів соціального пізнання.

Зв'язок соціології з іншими (суспільними, гуманітарними, еко­номічними) науками.

Функції соціології.

Спеціальні соціологічні теорії.

 

Література

Вебер М. Основные социологические понятия // М. Вебер: Избр. произведения. — М.: Политиздат, 1990. — С. 601-628.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод соци­ологии. — М.: Мысль, 1991. — С. 391-566.

Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д. М. Гвиши-ани, Н. И. Лапина. — М.: Политиздат, 1989. — 479 с.

Маркович Д. Ж. Общая социология: Учебник: Пер. с сербского. — М.: Гуманист. изд-во «Центр ВЛАДОС», 1998 — 432 с.

Руткевич М. Н. О предмете социологической науки: три мето­дологических вопроса // Социологические исследования. — 1991. — № 7. — С. 25-37.

Сорокин П. А. Человек, цивилизация, общество. — М.: Полит­издат, 1992. — 544 с.

Социология / Под ред. Г. В. Осипова, Ю. П. Коваленко, Н. И. Щи-панова, Р. Г. Яновского. — М.: Мысль, 1990. — 447 с.

Социология: Наука об обществе: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. В. П. Андрущенко, проф. Н. И. Горлача. — Харьков: Институт востоковедения и международных отношений. Харьковский коллеги­ум. Кафедра истории, философии и политических наук, 1996. — 688 с.

Ядов В. А. Размышления о предмете социологии // Социоло­гические исследования. — 1990. — № 2. — С. 3-17.

 

Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціології

Основні віхи становлення соціологічних навчань у Давньому світі. Передісторія соціології.

Історичні передумови виникнення соціології.

Сутність поглядів М. Макіавеллі на людину, владу, державу. Макіавеллізм.

Розвиток соціологічної думки в середні століття й епоху Відрод­ження.

Соціологія О. Конта.

Натуралізм у соціологічній думці ХІХ-ХХ ст.

Соціальна теорія К. Маркса.

Психологічні школи в соціології: Ч. Кулі, Г. Лебон, 3. Фрейд.

Формальна школа соціології: Е. Дюркгейм, М. Вебер, Ф. Теніс, Г. Зіммель.

 

Історія розвитку соціології в Україні.

Сучасні школи соціології.

 

Література

Захарченко М. В. Історія соціології від античності до початку XX ст. / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. — К.: Либідь, 1993. — 335 с.

Макиавелли Николо. Государь: Пер. с итал. — Харьков: Фолио,

1998. — 656 с.

Баранов Г. С. Модели и метафоры в социологии Карла Маркса // Социологические исследования. — 1992. — № 6. — С. 128-143.

Вебер М. Объективность социально-научного и социально-по­литического познания // Избранные произведения. — М.: Прогресс,

1990. — 804 с.

Кампанелла Г. Город Солнца. — М.: АН СССР, 1954. — 227 с.

Мор Г. Утопия. — М.: Наука, 1978. — 415 с.

Психологическая социология // История буржуазной социоло­гии первой половины XX в. — М.: Наука, 1979. — 306 с.

Современная западная социология. Словарь. — М.: Политиз­дат, 1990. — 432 с.

Американская социология: перспективы, проблемы, методы. —

М.: Прогресс, 1972. — 392 с.

10.       Социология: Наука об обществе: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. В. П. Андрущенко, проф. Н. И. Горлача. — Харьков:

Институт востоковедения и международных отношений. Харьковс­кий коллегиум. Кафедра истории, философии и политических наук,

1996. — 688 с.

 

Тема 3. Суспільство як соціальна система

Виникнення суспільства.

Теоретичні основи соціального детермінізму К. Маркса і функ­ціоналізму Г. Спенсера.

Концепції виникнення і розвитку суспільства (культурно-істо­ричні типи М. Я. Данилевського і П. А. Сорокіна).

Природа і значення нерівності як основи соціальної структури суспільства.

Компоненти нерівності за М. Вебером: багатство, престиж і влада.

Соціальна структура суспільства: сутність поняття, природа виникнення; причини утворення соціальних спільностей і груп.

Механізм відтворення соціальної структури суспільства.

Марксистське вчення про класову структуру суспільства.

Теорії соціальної стратифікації.

 

Соціальна мобільність П. А. Сорокіна.

Характерні риси стратифікації сучасного українського суспільства.

 

Література

Барбер Б. Структура социальной стратификации и тенденции социальной мобильности // Американская социология. Перспекти­вы. Проблемы. Методы. — М.: Прогресс, 1972. — С. 235-248.

Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социоло­гические исследования. — 1992. — № 11. — С. 107-121.

Радугин А. А. Социология: курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Ра-дугин. — М.: Изд-во «Центр», 1996. — 208 с.

Рывкина П. В. Социальная структура общества как регулятор развития экономики // Экономическая социология и перестройка / Общ. ред. Т. И. Заславской и Р. В. Рывкиной. — М.: Инфра-М, 1989. —

С. 60-89.

Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994. — 688 с.

Сорокин П. А. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — М: Политиздат,

1992. — С. 295-424.

Социология: Наука об обществе. Учебное пособие / Под общ. ред. проф. В. П. Андрущенко, проф. Н. И. Горлача. — Харьков: Инсти­тут востоковедения и международных отношений. Харьковский кол­легиум. Кафедра истории, философии и политических наук, 1996. —

688 с.

Соціологія: посібник для студентів / За ред. В. Г. Городяненка — Київ: вид. центр «Академія», 1999. — 384 с.

 

Тема 4. Особистість у системі суспільних відносин

Сучасні наукові концепції формування людської особистості. їхній основний зміст і розходження.

Фактори, що впливають на формування особистості людини.

«Географічний підхід» до вивчення особистісних рис людини.

Вплив культури на розвиток особистості. Модальна особистість.

Процес соціалізації особистості, його стадії.

Поведінкові типи особистості,

Рольова концепція особистості.

Характеристика особистісного ядра людини.

 

Література

Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Аспект Пресс,

1998 — 376 с.

Годфруа Ж. Что такое психология. — М.: Терра, 1992. — Т. І. —

314 с.

Здравомыслов А. Г. Потребности, интересы, ценности. — М.:

Мысль, 1986. — 156 с.

Кон И. С. Социология личности. — М: Политиздат, 1967. — 383 с.

Кравченко А. И. Социология. — М.: Логос, 1999. — 212 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. — М.: Полит­издат, 1977. — 304 с.

Психология личности. Тексты лекций. — М.: Изд-во Моск. ун-та,

1982. — 287 с.

Фрейд З. «Я» й «Оно»: Труды разных лет. — Тбилиси: Мцхета,

1991. — 170 с.

Тема 5. Конфлікт як соціальне явище

Конфлікт: сутність поняття, типи, функції.

Стадії розвитку конфлікту.

Класифікація причин соціальних і трудових конфліктів.

Суб'єкти конфлікту. Поводження конфліктуючих сторін.

Моделі розв'язання конфлікту. Методи розв'язання конфлікту з позиції керівника.

Соціальні, економічні і психологічні наслідки конфлікту.

 

Література

Гурков И. Б. Проблемы теории конфликта в современной науч­ной литературе: Аналитический обзор // Известия АН СССР. Се­рия «Экономика». — М.: Наука, 1991. — № 1. — С. 131-144.

Дементьев И. И. Жить без конфликтов // Социалистический

труд. — 1991. — № 11. — С. 98-105.

Ермолаева Е. П. Конфликт в деловом отношении // Управле­ние персоналом. — 1996. — №11(5). — С. 18-23.

Запрудский Ю. Г. Внутри конфликта // Социологические ис­следования. — 1993. — № 7. — С. 51-57.

Калашников Д. В. Переговорный метод управления конфликта­ми // Социс, — 1998. — № 5. — С. 105

Кравченко А. И. Социология: Учебник для студентов. — М.:

Логос, 1999. — 368 с.

Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д. М. Гвишиа-ни, Н. И. Лапина. — М.: Политиздат, 1989. — 479 с.

Лефевр В. Конфликтующие структуры. — М.: Советское радио,

1973. — 159 с.

Макаров С. Ф. Разрешение конфликта // ЭКО. — 1989. — № 7. —

С. 12-23.

Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и раз­витие организации. — М.: ИНФРА— М, 1996. — 256 с.

Скотт Дж. Конфликты. Пути их преодоления, — К.: Внешторгиздат, 1991. — С. 21-52, 95-114, 166-181.

Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без пора­жений. — М.: Наука, 1992 — 155 с.

Тема 6. Економічна соціологія. Соціологія праці і управління

Предмет, мета, задачі, функції й основні напрями економічної соціології.

Предмет, мета, задачі, функції і структура соціології праці.

Предмет, мета, задачі, функції і напрями соціології управління.

Історія розвитку соціолого-економічних досліджень.

Економіка як соціальний інститут.

Економічна свідомість, економічна поведінка, економічні відно­сини.

Праця як соціальний процес. Стимулювання і мотивація ефек­тивної трудової поведінки. Задоволеність працею.

Концепції управлінського впливу. Стилі керівництва.

Соціальні фактори ефективного управління. Управлінське спілкування.

 

Література

Верховин В. И. Затратно-компенсационные модели трудового поведения // Социологические исследования. — 1993. — № 2. —

С. 108-117.

Верховин В. И. Феномен предпринимательского поведения // Социологические исследования. — 1995. — № 8. — С. 62-68.

Веселов Ю. В. Экономическая социология: история идей. —

СПб.: Нева, 1995. — 272 с.

Дворецкая Г. В. Социология труда / Г. В. Дворецкая, В. П. Мах-нарылов. — К.: Вища школа, 1990. — 352 с.

Дворецкая Г. В. Социология труда / Г. В. Дворецкая, В. П. Мах-нарылов. — М.: Высшая школа, 1989. — 304 с.

Дорин А. В. Экономическая социология: Учеб. пособие. — Минск: ИП «Экоперспектива», 1997. — 254 с.

Заславская Т. И. Социология экономической жизни: Очерки теории / Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина. — Новосибирск: Наука,

1991. — 446 с.

Кравченко А. И. Прикладная социология и менеджмент. — М.:

МГУ, 1995. — 208 с.

Кравченко А. И. Социология Макса Вебера: труд и экономика. —

М.: Наука, 1997. — 208 с.

Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д. М. Гви-шиани, Н. И. Лапина. — М.: Политиздат, 1989. — 479 с.

Смелзер Н. Социология экономической жизни // Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / Под ред. Г. В. Осипова. — М.: Прогресс, 1972. — С. 188-203.

Удальцова М. В. Социология управления. — М.: Инфра-М; Но­восибирск: НГАЗИУ, 1999. — 144 с.

 

Тема 7. Методологія і методика емпіричного соціологічного

дослідження

Характеристика етапів конкретного соціологічного дослідження.

Призначення і структура програми соціологічного дослідження.

Підготовчий етап соціологічного дослідження: мета, задачі, предмет і об'єкт дослідження.

Постановка проблеми. Характеристики проблеми.

Вибірка: призначення, види, обґрунтування, способи побудо­ви. Репрезентативність.

Аналіз документів: види, призначення, достоїнства, недоліки.

Спостереження: види, сфера застосування, достоїнства, недоліки.

Опитування: види, сфера і мета застосування. Особливості методики. Соціометричне опитування.

Зміст заключного етапу соціологічного дослідження.

 

Література

Радугин А. А. Социология: курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Ра-дугин. — М.: Центр, 1996. — 208 с.

Дикарева А. А., Мирская М. И. Социология труда. — М.: Выс­шая школа, 1989. — С. 59-89.

Рабочая книга социолога / Под ред. Г. В. Осипова. — М.: На­ука, 1983. — 476 с.

Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, про­грамма, методы. — М.: Наука, 1987. — 248 с.

Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1984. — С. 638-649.

Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д. М. Гвишиа-ни, Н. И. Лапина. — М.: Политиздат, 1989. — 479 с.

Тема 8. Соціологія культури

Загальне поняття культури як сукупності досягнень суспіль­ства і її рис.

Співвідношення категорій суспільства, система діяльності, куль­тура.

Структура культури. її базисні елементи.

Форми і різновиди культури.

Функції культури.

Значення мови для людської культури.

Основні положення еволюціоністської теорії розвитку культури.

 

Література

Годфруа Ж. Что такое психология. — М., 1992. — 314 с.

Давыдов Ю. К. Социология контркультуры. — М.: Наука,

1980. — 196 с.

Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д. М. Гвиши-ани, Н. И. Лапина. — М.: Политиздат, 1989. — 479 с.

Левада Ю. Статьи по социологии. — М.: Наука, 1993. — 186 с.

Моль А. Социодинамика культуры. — М.: Прогресс, 1993. —

204 с.

Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994. — 688 с.