Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


9.1. поняття про вибіркове спостереження

 

Вибіркове спостереження це найбільш вдосконалений, науково-обґрунтований спосіб несуцільного спостереження, при якому досліджується не вся сукупність, а лише її частина, яка відібрана за певними правилами вибірки і забезпечує отримання даних, що характеризують сукупність в цілому. Цим забезпечується репрезентативність вибіркової сукупності, тобто її властивість відтворювати всю генеральну сукупність.

Головними питаннями теорії вибіркового спостереження є:

1.         Визначення границі випадкової помилки репрезентативності для різних типів вибіркових характеристик з урахуванням особливостей відбору.

2.         Визначення об'єму вибірки, який забезпечує необхідну репрезентативність з урахуванням особливостей відбору.

Вибіркове спостереження використовується:

в промисловості для контролю якості продукції, вивчення використання роботи устаткування та робочого часу;

в сільському господарстві для визначення втрат врожаю, продуктивності тварин;

-           в торгівлі для виявлення якості товарів та попиту населення. Розрізняють   таки   види   відбору:   випадковий, механічний,

типовий, серійний, комбінований.

Випадковий відбір дає лотерея або жеребкування. Наприклад, грошово-речова лотерея забезпечує абсолютно рівну можливість попадання в тираж (вибірку) будь-якого номеру білета. Проте, на практиці організувати випадковий відбір складно, тому він використовується дуже рідко.

Звичайно використовується механічний районований відбір. Наприклад, необхідно відібрати із 1000 студентів 100. Для цього складають алфавітний список, в який включають всіх студентів (1000) і визначають інтервал, який дорівнює частці від ділення генеральної сукупності (1000) по чисельності вибіркової сукупності (100). Таким чином механічно будемо відбирати кожного 10-го студента. Інтервал при механічному відборі це величина, що взаємообернена до відносного обсягу вибірки. Наприклад, при п'ятипроцентній вибірці інтервал дорівнює 20 (100:5); при двопроцентній вибірці інтервал дорівнює 50 (100:2).

При вибірковому спостереженні якості продукції беруть через певний інтервал виготовлені вироби (при двопроцентній вибірці обстеженню підлягає кожен 50-й, при однопроцентній кожен 100-й).

Типова вибірка представляє собою розподіл генеральної сукупності на спеціальні групи за ознаками, які впливають на варіацію досліджуваних показників (розподіл студентів інституту за факультетами).

Серійний відбір ця вибірка називається так тому, що проводять випадковий відбір не окремих одиниць сукупності, а цілих серій (гнізд). Всередині відібраних серій проводиться суцільне обстеження всіх одиниць. Наприклад, при 10\% вибірковому обстеженні якості продукції можна брати кожну десяту випущену одиницю продукції, а можна організувати вибірку так, що через кожні 9 годин на протязі одного (десятого) часу вся вироблена продукція підлягає суцільному обстеженню. В першому випадку -це буде механічний відбір, а в другому механічний серійний відбір.

Комбінований відбір це комбінація суцільного та вибіркового спостереження.