Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


12.1. визначення індексу і сфера його застосування

 

Індекси представляють собою показники, які дозволяють аналізувати зміну явища у часі, просторі, а також оцінювати ступінь виконання плану. В широкому розумінні "індекс" це показник, проте в економічній статистиці він набуває специфічного значення.

Індекс це особлива відносна величина, за допомогою якої можна вимірювати неспівставлені явища, а також проводити оцінку впливу окремих факторів, що формують складне соціально-економічне явище.

Більшість сукупностей, які мають місце в соціально-економічній статистиці, складаються з елементів, які підлягають сумуванню (динаміка посівних площ, заробітної плати тощо). Якщо в сукупностях елементи виступають у натурально-речовій формі, неможливо додавати до тонн бавовника тонни рису, нафти, заліза. Однак, виникає потреба знати узагальнену характеристику загального обсягу виробленої продукції, щоб виявити її динаміку. В цьому випадку використовують індекси фізичного обсягу виробленої (проданої) продукції.

Коли виникає потреба дати зведену характеристику зміни загального рівня цін розраховуються індекси цін. До загальних індексів відносяться індекси собівартості продукції, індекси продуктивності праці, індекси урожайності сільськогосподарських культур.

Таким чином, сфера застосування економічних індексів це порівняльна характеристика сукупностей, що складаються з елементів, які неможливо додавати. В цьому випадку індекси виступають як показники динаміки.

Індекси можуть використовуватись також для порівняння фактичного стану з планом, і тоді вони виступають як індекси виконання плану. Індекси можуть застосовуватись також і для порівняння рівня виробництва, рівня цін, рівня продуктивності праці і урожайності в різних країнах або областях. Індекси, що обчислюються    для    просторового    порівняння, називаються

територіальними індексами.