Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


3. плани практичних занять

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні засади статистики як науки. Характеристика сутності і системи статистики

Практичне заняття 1. Предмет і метод статистики

 

Питання, які розглядаються на занятті:

В яких значеннях може використовуватися термін "статистика"?

До якого періоду відноситься становлення статистики як науки ?

Що є предметом статистики як суспільної науки ?

Які науки є теоретичною основою статистики ?

В чому полягає зв'язок статистики, з одного боку, та політичної економії, планування, обліку, економічного аналізу з іншого ?

Основні завдання статистики.

Що являється універсальним методом статистики як науки ?

Якими специфічними методами та прийомами володіє статистика ?

Назвіть галузі статистичної науки. Дайте їх коротку характеристику.

В чому полягає єдність системи обліку і які види обліку входять в цю систему ?

Дайте характеристику організаційної структури органів статистики в Україні.

Які відмінності в організації статистики в Україні та її організації в інших країнах ?

Практичне заняття 2. Статистичне спостереження

 

Питання, які розглядаються на занятті:

1. Які основні етапи статистичного спостереження ?

В чому полягає суть та завдання статистичного спостереження ?

Які використовуються найважливіші організаційні форми статистичного спостереження ? Яка з них на Україні є основною ? Які існують види звітності ?

Як статистичні спостереження класифікують за часом реєстрації ?

Які Ви знаєте види статистичного спостереження за повнотою охоплення одиниць сукупності ?

Несуцільне спостереження і його види.

Класифікація статистичного спостереження за способом реєстрації даних.

Що складає програмно-методологічну частину плану статистичного спостереження ?

Що таке об'єкт, одиниця спостереження, одиниця сукупності?

Програма спостереження. Правила її складання.

Що входить в організаційну частину плану статистичного спостереження ?

Що таке критичний момент, об' єктивний і суб' єктивний час ?

Які бувають види помилок статистичного спостереження ? В чому їх відмінності та особливості ?

В чому суть арифметичного і логічного контролю матеріалів спостереження ?

Практичне заняття 3. Зведення і групування статистичних даних

 

3.1. Питання, які розглядаються на занятті:

В чому полягає суть другого етапу статистичного дослідження ?

Що таке зведення та які його види ?

Групування як основний елемент зведення ?

Що таке групувальні ознаки ? Які існують їх види ?

Наведіть приклад групування за кількісною ознакою.

Наведіть приклад групування за якісною ознакою.

Які групування називають структурними та аналітичними ? Наведіть приклади.

Що являють собою відкриті і закриті, рівні і нерівні інтервали?

Як визначити величину інтервалу при створенні груп з рівними інтервалами?

Яке групування називається вторинним і в яких випадках виникає необхідність його використання ?

Які способи отримання нових груп на основі вже існуючих ?

 

3.2. Контрольні вправи : Вправа №1

Визначити, до яких групувальних ознак належать:

види виробленої продукції промислових підприємств (чавун, прокат);

товарообіг магазину;

вік людини, соціальне походження, кількість дітей у сім'ї, освіта;

чисельність робітників дільниці, заробітна плата робітників;

розмір посівної площі колгоспу, урожайність;

встановлений термін навчання у ВУЗі;

—        сімейний стан. Вправа №2

Відомі такі дані про роботу 24 заводів однієї з галузей промисловості (табл. 1).

Необхідно виконати такі розрахунки :

Побудувати ряд розподілу заводів за розміром основних фондів, утворивши 5 груп.

За кожною групою визначити:

кількість заводів;

вартість ОВФ;

питому вагу групи в \% до підсумку.

Зробити висновки.

 

Вправа №3

Відомі дані про розподіл фермерських господарств за кількістю дворів (домогосподарств) (табл. 2.):

1

2 3 4 5

Групи господарств за кількістю дворів

До 100 100-200 200-300 300-500

>500

            Разом 

1 район

4,3

18,4

19,5

28,1

29,7

100

Питома вага господарств, \%

2 район

4,0 19,0 16,0 37,0 24,0

100

Примітка

1+1+2 10+50/100*18=19 9+50/150*21=16 14+100/100*23=37

24

 

ЗАНЯТТЯ 1. Абсолютні та відносні величини

 

Питання, які розглядаються на занятті

Які показники називаються узагальнюючими ? Види узагальнюючих показників.

Що характеризують абсолютні величини ? Види абсолютних величин.

Назвіть одиниці вимірювання абсолютних величин.

В чому суть обліку в натуральному, умовно-натуральному, трудовому і вартісному виразі ?

Які величини в статистиці називаються відносними ?

В яких одиницях вимірювання можуть виражатися відносні величини ?

Які є види відносних величин ?

Дайте визначення відносних величин виконання плану, планового завдання, структури, інтенсивності, координації, порівняння, динаміки. Наведіть приклади.

Який взаємозв'язок між відносними величинами планового завдання, виконання плану і динаміки ?

Контрольні вправи :

 

Вправа № 1

За даними табл. 1 про віковий склад населення регіону обчислити відносні величини, які б характеризували :

Динаміку чисельності населення;

Його структуру за віком у кожному році і структурні зрушення.

Співвідношення працездатного населення з чисельністю допрацездатного і старшого від працездатного віку.

Вправа №2

Планом на 2008 р. передбачено зниження собівартості виробу А на 1,5 гр. од. при рівні собівартості 75,0 гр. од. Фактично в 2008 р. собівартість цього виробу складала 73,44 гр. од.

Визначити: відносну величину виконання плану по зниженню собівартості виробу А в1998 р.

Розв'язок

Хпл = 1,5 грн; Хф = 75,0-73,44 =1,56 грн; ВВВП= 1,56/1,5 * 100 = 104,0\%

 

Вправа №3

Приріст випуску продукції галузі за планом повинен був скласти 7,5 \% Фактично ріст випуску продукції склав 109,5\%

Визначити: відносну величину виконання плану галуззю по випуску продукції.

Розв'язок Хпл = 1+0,075 =1,075; Хф = 1,095; ВВВП= 1,095/1,075 *100 = 101,9\%

 

Вправа №4

Відомі такі дані по району:

кількість дітей які народились за рік складає 1701 чол.; середньорічна чисельність населення 94980 чол. Визначити: відносну величину інтенсивності, яка характеризує народжуваність дітей.

Розв'язок ВВІ = 1701/94980*1000=18 пром. На 1000 чоловік населення 18 немовлят.

 

Тестові завдання:

1.         Абсолютні величини можуть виражатися в одиницях вимірювання: а) кілограмах, метрах, штуках, тонах, гектарах; б) коефіцієнтах, відсотках, проміле. Відносні величини виражаються в одиницях вимірювання: в) кілограмах, метрах, штуках, тонах, гектарах; г) коефіцієнтах, відсотках, проміле.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

2.         Відносні величини виконання плану визначаються як: а) відношення планового завдання на майбутній період до фактично досягнутого рівня, який є базовим для плану; б) відношення фактично досягнутого рівня до планового завдання за цей же період часу. Відносні величини планового завдання визначається як: в) відношення планового завдання на майбутній період до фактично досягнутого рівня, який є базовим для плану; г) відношення фактично досягнутого рівня до планового завдання за цей же період часу.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в 3) а, г; 4) б, г.

а) Посівні площі в регіоні у 2007 році в порівнянні з 2006 роком зменшились на 34,9 тис. га; б) капітальні вкладення в житлове будівництво у 2007 році по відношенню до 1997 року склали 65\%; в) обидві відповіді правильні. Вкажіть відносні величини динаміки.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) .

а) Чисельність чоловіків до всього населення області на 01.01.2008 року склала 46,4\%; б) кількість жінок на цю ж дату була більшою від кількості чоловіків на 36 тис. чоловік; в) обидві відповіді правильні. Вказати відносні величини структури.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

а) На 01.01.2008 року питома вага корів в поголів'ї великої рогатої худоби в господарстві склала 71,1 \%; б) у господарстві на кожні 100 корів приходиться 20 телят у віці до 1 року; в) обидві відповіді правильні. Вказати відносні величини координації.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

а) На 1000 робітників заводу припадає 126 інженерно-технічних працівників та службовців; б) у 2007 році на 1000 чоловік регіону припадало 9 чоловік померлих; в) обидві відповіді правильні. Вказати відносні величини інтенсивності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

а) У 2005 році в Угорщині було випущено 41,1 млн. пар шкіряного взуття, в Україні 85,4; б) у 2007 році смертність населення в Болгарії склала порівняно зі смертністю в Польщі 113\%; в) обидві відповіді правильні. Вказати відносні величини порівняння.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) -.

Планом передбачалось підвищення продуктивності праці на 5\%, фактично вона підвищилась на 3\%.

Визначити виконання плану з росту продуктивності праці.

Відповіді: 1) 101,9\%; 2) 167\%; 3) 60\%; 4) 98,1\%.

9.         Врожайність цукрового буряка у 2006 році у господарстві склала 250 ц/га. Планом на 2007 рік передбачалось зібрати 275 ц/га, фактично зібрано 300 ц/га.

Визначити відносну величину планового завдання.

Відповіді: 1) 120\%; 2) 83,3\%; 3) 90,9\%; 4) 110\%.

10.       Випущено продукції (тис. грн.)

 

Номер підприємства

І квартал 2007 року

ІІ квартал 2007 року

1

5

7

2

20

21

Разом

25

28

Відносні величини динаміки: а) 4,00 і 3,00; б) 1,40; 1,05 і 1,12. Відносні величини структури: в) 0,20; 0,80 і 0,25; 0,75; г) 0,71;

0,95 і 0,89.

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.

 

ЗАНЯТТЯ 2: Середні величини.

 

Питання, які розглядаються на занятті:

В чому суть середньої величини як статистичного показника?

Назвіть основні види середніх величин.

Середня арифметична. II види та основні властивості.

 

Середня гармонійна, її види. В яких випадках використовують середню гармонійну ?

Що являють собою середні: геометрична, квадратична, хронологічна ?

6.         Як обчислюється середня арифметична інтервального ряду ?

7.         Придумайте та розв'яжіть задачі на визначення середньої ціни, середнього процента виконання плану, середньої питомої ваги бракованої продукції по заводу.

8.         Що таке мода та медіана ?

9.         Визначення моди і медіани в дискретному та інтервальному рядах розподілу.

 

Контрольні вправи: Вправа №1

Урожайність і посівна площа зернових господарства характеризується такими даними (табл. 1)

 

Частота           Варіанта

1020    26,4

210      14,2

170І15,6

 

У X 5 = В3;

п

Е х^<

X =      ;

п

Е /

і=1

 

х = 26,4 X1020 +14,2 X 210 +15,6 X170 =

X —    — 23,20 •

1020 + 210 +170

Розв'язок

хл =^77 Х 100;           вввп = — х100\%;

=  х . х"л  вввп'

116

 

_   У>0     620+ 480+ 800   1Л1     _ 1П10/

х ===^=        = 1,01   або 101\%.

^0)    620  480  800 '

1,03  0,99 1,01

 

Вправа 3.

 

 

Витрати виробництва та собівартість одиниці продукції однакового типу по 3-х заводах характеризується такими даними:

В = п.   _   ^ '     200 + 460 +110      770    22        . Л).

77 = п •   _ = —          = ^г^   -ттт,—7Т7Г = = 22,5(грн / год)>

С         " соі     200    460   110 34,24

^ Т_~    20^ + 23,6 +12

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Статистичні методи дослідження варіації та динаміки показників

0

Практичне заняття 5. Показники варіації та характеристики форм розподілу

 

Питання, які розглядаються на занятті:

Що таке варіація і від чого залежать її розміри.

Перерахуйте та охарактеризуйте абсолютні показники варіації. Як вони обчислюються.

В яких одиницях виміру виражаються абсолютні показники варіації.

Охарактеризуйте відносні показники варіації. Одиниці виміру відносних показників варіації.

Основні властивості дисперсії.

Спрощений метод визначення дисперсії.

Дисперсія альтернативної ознаки.

Що показує міжгрупова і внутрішньогрупова дисперсія? За якими формулами вони визначаються ?

В чому полягає правило додавання дисперсій і яке його практичне використання?

 

Контрольні вправи: Вправа №1

Вік робітників однієї бригади будівельників становить 28, 30, 31, 46, 47, 48, 50 років. Визначити:

розмах варіації в коефіцієнт осциляції;

середнє лінійне відхилення і лінійний коефіцієнт варіації.

Розв'язок

=          V = Я •

Я = Х тах Хтіп;       *Я       ~ ;

Х

Я = 50 28 = 22;         Vв = — = 0 55      або 55\%;

К    40 '

_   2(х Х)   12 +10 + 9 + 6 + 7 + 8 +10 Л п 7

V = а Х100 = — х 100 = 22,5\%; а    х 40

 

В середньому вік кожного члена бригади коливався в межах ±9 років від середньої величини.

Вправа №2

варіації та коефіцієнт варіації.

 

Розв'язок

 

= "у. 100; х

_ ц х х/ а = —  ——;

 

х

а

56 + 90 +150 +132 + 72 50

 

= 10(шт.);

 

0,96;

 

Подпись: Ц( х х )2 / = 74 = 50
ах 100 = 122 х    = 10
а2

= 1,48; а = 1,22(шда.);

 

=12,2\%;

 

Розв'язок

 

г = І(х Х)2 / ;            х = ХХ,. - /, = 600 =

І/      '   Е/0 100

часу для виготовлення 1-ї деталі.

6 хе. середні затрати

 

 

а2 =     = 2;     а = х2 (х)2;

100

х2 =ІхІ = 38°0 = 38

І/ 100

а2 = 38 36 = 2 Вправа №4

 

 

Розподіл посівної площі господарства за врожайністю пшениці подано в таблиці:

 

Урожай­ність ц/га

Господар ство, га

х

х ■ /

8

х х

(х х )2

(х х )2 /

14 16 16 18 18 20

20 22

100 300 400

200

15 17

19

21

1500 5100

7600

4200

100 400

800

1000

-3,4

-1,4

0,6

2,6

11,56 1,96

0,36

6,76

1156 588

144

1352

Разом

1000

 

18400

 

 

 

3240

 

Подпись: Іх і/і = 18400 І/  ~ 1000 400 300х

= 18,4(^ / га);

 

= 18,67 » 19(^ /га);

М0 = 18 + 2(400 300) + (400 200)

2

 

/

Ме-      500 400

= 18 + 2        400 = 18,5(і/ / га);

400

 

уа = ах 100;

X

а = _2 (_)2 ^^^^==3,24; а =1,8;

33

л = Ц__^_)!/.  = і» х 100 = 10;

а3        У         а 18

Середня урожайність по господарствах 18, 4 ц/га. На найбільшій кількості площ врожайність 18,7 ц/га.

З половини площ зібрано менше, ніж 18,5 ц/га, з половини -більше 18,5 ц/га.

 

Е = М 4

5

а4

Е = Л =

3,42

М4 = —          = 25;

 

2,16 коефіцієнт ексцесу.

 

Визначити:

Групові середні та дисперсії продуктивності праці по кожній бригаді.

Міжгрупову дисперсію.

Загальну дисперсію за правилом додавання.

Розв'язок

_    2х   18 +19 + 22 + 20 + 24 + 23   пл,   , ЛЧ

6

х1 = — =         = 21(м / год);

п

 

 

х2

Е( х х )2 / = 9 + 4 +1 +1 + 9 + 4 13 +14 +15 +16 +17 +15

= 15( м / год);

6

 

 

С2

4 +1 + 0 +1 + 4 + 0

6

= 1,7;

 

 

а2

Еаі / = 4,7 х 6 +1,7 х 6

 

3,2;

 

 

 

а2

Х(хг х)2/   (21 -18)2 х6 + (15 -18)2 х6

12

9;

 

Подпись: 21х 6 +15 х 6Подпись: Ех,/х

= 18( м / год);

Е/ 12 а2 = (а)2 +а2 = 3,2 + 9 = 12,2.

Вправа №6.

Відомі дані про розподіл робітників цеху за розрядом та годинною продуктивністю праці.

Визначити: коефіцієнт детермінації та кореляційне відношення і визначити ступінь зв'язку між цими ознаками.

Розв'язок

 

 

У­

а2

І (у У)2 /

 

 

-    8 х 7 + 9х 3 +10 х 4 + 0   п,     , лч у, =      = 9(шт / год);

1        7 + 3 + 4

2 = (8 9)2 х 7 + (9 9)2 х3 + (10 9)2 х4 + (11 9)2 х 0 =

7+3+4

_    8 х 6 + 9 х 4 + 10х 3 + 11х 0   п,     . лч у2 =     « 9(шт / год);

2          6 + 4 + 3

а2 = 6±0±3±0 . 0,69; 6 + 4 + 3

_    8 х 5 + 9 х 2 +10 х 4 + 0   п,     , лч

у3 =     « 9(шт / год);

3          5 + 2 + 4

а2    5 + 0 + 4 + 0

О        =                       ~   0,82 ;

11

_    8 х 0 + 9 х 2 +10 х 7 + 11х 4   1Л.     , лч у4 =     ~ 10( шт / год);

4          2 + 7 + 4

2    0 + 2 + 0 + 4   п лг

а2 =     » 0,46;

13

у    10 х 9 + 11х11

5 20

2    0+0+9+0 а2 =     » 0,45;

20

_     10 х11 +11 х12   лл,     , чч у6 =     23        ~ 11(шт / год);

а2 = 0+0+11+0 ^ 0,48.

23

Знайдемо середню з групових дисперсій:

а =        ;    11, = X

_2 0,79+14+0,69+13+ 0,82х11+ 0,46х13+ 0,45х20+ 0,48х23 пгл а =—   = 0,59.

14+13+11 +13+20+23

Розраховуємо міжгрупову дисперсію:

 

а =    X Л    '    = X '

У

9 ХІ4 + 9 ХІЗ + 9 хіі +10 ХІЗ + Их 20 + Их 23 14 +13 +11 +13 + 20 + 23 14 +13 +11 + 0 + 20 + (11 -10)2 х 23

а2 =

94

4. Визначити загальну дисперсію:

= 10(шт / год); = 0,86;

 

а2 = а2 + а2 = 0,86 + 0,59 = 1,45.

 

5. Визначити коефіцієнт дисперсії:

а2 = 0,86 1,45

 

0,59.

 

6. Обчислюємо кореляційне відношення:

П = л/Л;       П = -х/059 = 0,77.

Це означає, що годинна продуктивність праці цеху на 77\% залежить від розряду робітників, тобто від їх кваліфікації і на 23\% від інших факторів.

 

 

Вправа №7

х = -„—;

х =       = 9,7 » 10 років.

100

 

 

 

 

Подпись: 2, 4, 6, 7, 8, 10 років. Визначити медіану. Медіана 320 гр. од.

У половини підприємств робітники мають зарплату вище 320 гр. од., а у іншої до 320 гр. од.

 

Вправа №13

Визначити медіану в інтервальному варіаційному ряду.

 

Групи підприємств по

Число

Сума накопичених

кількості робітників, осіб

підприємств

частот

100-200

1

1

200-300

3

4

300-400

7

11

400-500

30

41

500-600

19

-

600-700

15

-

700-800

5

-

РАЗОМ:

80

-

 

Розв'язок:

2/

2                           40 -11 Ме = хме + Ь—          = 400 +100      = 496(голів).

Половина підприємств має більше 394 осіб, а половина менше 394 осіб.

Вправа №14.

31 -17

М0 = 17 + 2    = 18год.6хе.

0          (31 -17) + (31 20)

50 49

М = 17 + 2      = 17 (год.);

е 31

_   80 + 228 + 448 + 784 +1440 + 2000 ^

х =       = 16год.15хв.

100

В середньому покупці приходять в 16 год. 15 хв. Половина приходить до 17:00, а половина після 17:00 год.

х < М 0 < М е.

Характер розподілу лівосторонній, оскільки в другій половині дня більшість покупців завершують робочий день.

Практичне заняття 6. Аналі3 ІНТ_і ДИНа"іКИ

Питання, які розглядаються на занятті:

Які існують види і типи рядів динаміки ? Які їх властивості і в чому полягає їх відмінність.

Які основні вимоги до побудови рядів динаміки ?

Які існують методи аналізу динамічних рядів ? В чому їх суть?

Які основні показники використовуються для аналізу динамічних рядів ?

Як обчислюються середні рівні моментного та інтервального рядів ?

Як обчислюються: абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне значення одного процента приросту ?

Як обчислюються середні показники аналізу рядів динаміки (середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній темп росту, середній темп приросту)?

Які Ви знаєте методи перетворення динамічних рядів ?

 

 

Контрольні вправи : Вправа № 1

 

 

 

 

 

 

1.01 64,1 млн. грн. 1.04 57,8 млн. грн. 1.07 60,0 млн. грн. 1.10 63,2 млн. грн. 31.12 72,3 млн. грн.

 

у-­

 

64,1

2

1          1

п -1

72,3 2

2          у1 + у 2 +...+2 уп

у

 

+ 57,8 + 60 + 63,2 +

= 62,3 (млн. грн.).

 

Середньо квартальна величина запасу становить 62,3 млн. грн..

 

Вправа №3.

За січень відбулися такі зміни в списковому складі робітників

            5.01 12.01     838      7 днів

            12.01 26.01   843      14 днів

26.01 31.01   |        845        |     6 днів

_   У у Xі    842X 4 + 838X 7 + 843X14 + 845 X 6 „„„

у = ^— =         = 842;

У і 31

Вправа №4.

Випуск продукції підприємством по кварталах року характеризується такими даними:

й квартал збільшився на 5\%;

й  квартал  -  зменшився  на  3,5\%  (порівняно  з 1-м кварталом);

й квартал зменшився на 1\% (порівняно з 2-м кварталом);

й   квартал   -   зменшився   на  2,5\%  (порівняно   з 3-м кварталом);

Розрахувати: на скільки відсотків в середньому змінювався випуск продукції по кварталах року.

Розв'язок

Т  = Т -100'        Т = п-\Т х Т    Т~• Тр = ^1,05 X 1,035 X 0,99 X 1,025 - 1,02      або 102\%;

Вправа №5.

Планом технологічного розвитку на 2008 2013 р.р., передбачено збільшення виробництва продукції у співставних цінах в 1,3 рази. Необхідно визначити на скільки процентів має збільшуватись випуск продукції щороку.

Розв'язок

Визначити середньоспискову чисельність робітників за січень 1.01 5.01       І        842        І      4 дня

т = „Ж = ^ = 1,07    або 7\%.

 

Вправа №6

Продукція   промисловості   України   у   порівняльних цінах характеризується такими даними за 5-ть років (млн. грн.): 2001р. 1400;      2004р. 1440; 2002р.1620;      2005р. 1320. 2003р.- 1540; Визначити:

Абсолютні прирости (ланцюгові і базові).

Темпи росту (ланцюгові і базові).

Темпи приросту (ланцюгові і базові).

Абсолютне значення 1\% приросту.

Середні характеристики динаміки ряду.

_    XУ    7320   ЛАГА . .

у      1— =       = 1464 (млн.грн.);

„ 5

А_   1320 -1400    80   „п/ ч

Лу =    =          = 20 (млн.грн.);

44

Тр = п-1 уі = 4Р320 = */0,943 = 0,985; р     у0    V1400 у

Тпр = Т -100 = 98,5 -100 = -1,5\%.

В середньому за досліджувану п'ятирічку випуск промислової продукції скорочувався з року в рік на 20 млн. грн. або на 15\%.

 

Тестові завдання

Ряд динаміки характеризує: а) структуру сукупності за будь-якою ознакою; б) зміну характеристики сукупності у часі. Рівень ряду динаміки це: в) певне значення варіюючої ознаки у сукупності; г) величина показника на визначену дату чи за визначений період.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

Моментним рядом динаміки є: а) питома вага міського населення у загальній чисельності населення на початок кожного року; б) кількість побудованих квартир по роках.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) -.

Інтервальним рядом динаміки є: а) розподіл робітників за затратами праці на одну деталь; б) продуктивність праці на промисловому підприємстві за кожен місяць року.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) -.

Середній рівень інтервального ряду динаміки визначається як: 1) середня арифметична; 2) середня гармонійна; 3) середня хронологічна; 4) середня геометрична.