Материал: Статистика - Навчальний посібник (Кушнір Н.Б.)


1.3. основні поняття в статистиці

 

Досвід вивчення масових явищ знаходить узагальнення у Законі великих чисел. Його суть полягає в тому, що окреме одиничне явище містить в собі елементи випадковості.

Статистичний показник це число в сукупності з набором ознак, які характеризують обставини, до яких воно відноситься (що, де, коли, яким чином підлягає вимірюванню.

Статистичні дані це сукупність показників, отриманих внаслідок спостереження. Вірогідність статистичних показників визначається їх адекватністю і точністю вимірювання. За способом обчислення показники бувають первинні і похідні (вторинні).

Первинні показники отримують в результаті зведення статистичних даних і мають форму абсолютних величин (наприклад, обсяг виробництва продукції за квартал).

Похідні показники обчислюються на базі первинних і мають форму середніх або відносних величин.

За ознакою часу показники поділяються на інтервальні і моментні. Вони можуть бути як первинними так і похідними.

Статистична закономірність це повторюваність, послідовність і порядок явища. Можуть бути такі закономірності:

Динаміки явища (зростання або скорочення населення).

Структурних зрушень (зростання або скорочення частки міського населення у загальній чисельності).

Розподілу елементів сукупності (населення за віком, сімей за числом дітей).

Статистична сукупність це певна множина елементів, поєднаних спільними умовами існування і розвитку. Наприклад: статистична сукупність це студенти групи. Кожен студент -елемент сукупності, який має спільні ознаки (стать, вік, екзаменаційна оцінка, спеціальність). Кожен елемент сукупності має своє індивідуальне значення ознаки (жіноча і чоловіча стать 2 значення; екзаменаційна оцінка 4 значення). Коливання значень елементів сукупності називається варіацією.

Усі ознаки поділяються на кількісні (варіативні) та якісні (атрибутивні).

Набір властивостей явища і відповідних їм чисел називається шкалою вимірювання. За рівнем вимірювання, і допустимими арифметичними діями виділяють метричну, номінальну і порядкову або рангову шкали.

Метрична звичайна числова шкала обчислення, яку використовують для вимірювання фізичних величин або результатів обчислення (наприклад, прибуток, середня заробітна плата).

Номінальна шкала найменувань. "Оцифровка" ознак цієї шкали проводиться таким чином, щоб подібним елементам відповідало одне й те саме число, а неподібним різне. Найчастіше використовують штучні вимірники, які приймають значення "1" або "0".

Порядкова (рангова) визначає не тільки подібність елементів, а й послідовність, типу "більше ніж", "менше ніж", "краще ніж". Кожному пункту шкали приписується число - ранг (кількість балів) або будь-яка монотонно зростаюча функція (наприклад, -2; -1; 0; 1;

2; ...).

"1