Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


3.2. організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби

Стаття 1 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» [1] визначає структуру державної контрольно-ревізійної служби, де зазначено, що державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управлін­ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підроз­ділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах (рис. 3.2).

Статтею 4 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" визначено підпорядкованість державної контрольно-ревізійної служби та координацію її діяльності з іншими контролюю­чими органами.

Державна контрольно-ревізійна служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується Міністерству фінансів Укра­їни.

Структура Головного контрольно-ревізійного управління Укра­їни наведена на рис. 3.3.

Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, облас­тях, містах Києві і Севастополі підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню України. До складу обласних контрольно-ревізійних управлінь входять контрольно-ревізійні під­розділи (відділи, групи) в районах, містах і районах у містах.

Державна контрольно-ревізійна служба координує свою діяль­ність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконав­чої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, вну­трішніх справ, служби безпеки.

Наказом № 153 „Про упорядкування структури контрольно-ревізійних управлінь в регіонах"[5] на виконання пункту 6 постано­ви Кабінету Міністрів України № 179 „Про упорядкування структу­ри апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" встановлено, що у складі апарату контрольно-ревізійних управлінь в регіонах утворю­ються такі структурні підрозділи:

 

 

 

Перший заступник Голови

Голова ГоловКРУ України

Заступник Голови

 

 

 

Департамент контролю у сфері державної власності

 

Управління кадрів

Управління організаційної роботи

 

 

Управління контролю у сфері

соціального захисту населення

Відділ взаємодії із засобами масової

інформації та зв'язків з

громадськістю

 

Заступник Голови

Фінансове управління

Управління справами

Управління аудиту бюджетних програм

Юридичний відділ

Відділ внутрішнього контролю

Управління контролю у базових галузях економіки та

сфери комунальної власності

 

Управління інформаційних технологій

 

 

 

Управління контролю в

агропромисловому комплексі, сфері

використання надр та екології

 

Управління взаємодії з правоохоронними органами

Сектор контролю виконавської дисципліни

 

Спеціальний сектор

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

Управління контролю у сфері освіти і культури

 

 

Управління контролю у сфері органів влади і оборони

 

Рис. 3.3. Структура Головного контрольно-ревізійного управління України

39

самостійний відділ структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. Самостійний відділ утворю­ється з чисельністю не менш як шість працівників; відділ очолює начальник. Начальник відділу може мати не більш як одного заступ­ника; така посада може вводитись у разі, коли чисельність працівни­ків у відділі не менш як сім одиниць;

самостійний сектор структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності управлін­ня, функції якого неможливо поєднати з функціями інших струк­турних підрозділів, з чисельністю не менш як два працівники. Сек­тор очолює завідуючий.

У разі потреби у складі самостійного відділу може утворювати­ся сектор з чисельністю не менш як два працівники. Такий сектор утворюється понад мінімальну чисельність працівників самостійно­го відділу.

У разі недоцільності утворення в апараті управління вищезаз­начених підрозділів, для виконання окремих функцій вводяться по­сади відповідних спеціалістів (при керівництві управління).

Пунктом 2 наказу № 153 встановлено кількість заступників на­чальників контрольно-ревізійних управлінь в регіонах, в тому числі один перший:

не більше п'яти КРУ в Київській області;

не більше чотирьох КРУ в Автономній Республіці Крим, Дні­пропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій областях та м. Києві;

не більше трьох КРУ у Вінницькій, Волинській, Житомир­ській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кірово­градській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопіль­ській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях;

не більше двох КРУ в м. Севастополі.

Пунктом 3 даного наказу встановлено, що у складі контрольно-ревізійних управлінь в регіонах утворюються контрольно-ревізійні відділи з чисельністю працівників не менш як три одиниці.

Контрольно-ревізійний відділ очолює начальник, який може мати не більш як одного заступника. Посада заступника може вво­дитись у разі, коли чисельність працівників у відділі не менш як сім одиниць.

У складі контрольно-ревізійного відділу можуть утворюватись сектори з чисельністю не менш як два працівники.

Начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі наказано утворити в установленому порядку у складі апарату управління, в межах затвердженої граничної чисельності відповідного управлін­ня, структурні підрозділи з чисельністю працівників відповідно до кількості підконтрольних об'єктів, а саме:

відділ (самостійний сектор) контролю у сфері державної та ко­мунальної власності на базі відділу контролю у сфері матері­ального виробництва;

відділ (самостійний сектор) контролю за використанням бю­джетних коштів у сфері матеріального виробництва та послуг на базі відділу контролю у сфері послуг (послуг, транспорту та зв'язку).

У контрольно-ревізійних управліннях, структурою яких перед­бачено відділ контролю у сфері матеріального виробництва і послуг (матеріального виробництва, послуг і АПК), утворити новий відділ (самостійний сектор) контролю у сфері державної та комунальної власності.