Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


3.4. взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та правоохоронними органами

Законом України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (ст.14) визначено взаємовідносини державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами, де зазначено, що працівники правоохоронних органів зобов'язані сприяти службо­вим особам державної контрольно-ревізійної служби у виконанні їх обов'язків. У разі недопущення працівників державної контрольно-ревізійної служби на територію підприємства, установи, органі­зації, відмови у наданні документів для ревізії та будь-якої іншої протиправної дії органи міліції на прохання цих осіб зобов'язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої проти­дії, забезпечити нормальне проведення ревізії, охорону працівників контрольно-ревізійної служби, документів та матеріалів, що пере­віряються, а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Відповідно до Законів України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", „Про прокуратуру", „Про міліцію", „Про Службу безпеки України" та з метою підвищення ефективнос­ті спільної роботи Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою без­пеки України та Генеральною прокуратурою України затверджено „Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби без­пеки України".

Даний Порядок спрямований на забезпечення ефективної вза­ємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та ор­ганами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України (далі правоохоронні органи) з питань розгляду звернень правоо­хоронних органів, призначення, організації та проведення ревізій за ними, передачі їм матеріалів ревізій за власною ініціативою органів ДКРС, зворотного інформування про результати розгляду переда­них матеріалів, виділення спеціалістів органів ДКРС, інших питань, що мають місце при виконанні органами ДКРС та правоохоронни­ми органами покладених на них завдань.

Порядок розроблений з урахуванням положень Кримінально-процесуального кодексу України, законів України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", „Про прокуратуру", „Про міліцію", „Про Службу безпеки України", „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", „Про оперативно-розшукову діяльність", Порядку проведення інспек­тування державною контрольно-ревізійною службою, та інших нормативно-правових актів.

За зверненням правоохоронного органу органи служби в межах своєї компетенції проводять планові та позапланові виїзні ревізії за місцезнаходженням об'єкта контролю.

У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про проведення позапланової виїзної ревізії та за відсутності у звер­ненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до ком­петенції служби, можливе включення ревізії об'єкта контролю до плану контрольно-ревізійної роботи органу служби на наступний плановий період за умови, що така установа не ревізувалася органа­ми служби у плановому порядку протягом поточного календарного року.

Рішення щодо включення ревізії об'єкта контролю за звернен­ням правоохоронного органу до плану контрольно-ревізійної ро­боти приймається керівником ГоловКРУ, контрольно-ревізійного управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Про прийняте рішення інформується протягом десяти робочих днів після отримання звернення відповідний правоохоронний ор­ган.

Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається відповідно до компетенції служби на підставі питань, що містяться у зверненні, постанові слідчого або прокурора, рішенні суду, програма ревізії, яка письмово погоджується з правоохорон­ним органом.

З метою комплексного охоплення плановою виїзною ревізією питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю до програми крім зазначених у зверненні правоохоронного органу пи­тань можуть включатися за ініціативою органу служби інші питан­ня відповідно до компетенції служби.

Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або прокурора, рішення суду долучаються до матеріалів ревізії і зали­шаються в органі служби.

Органи служби проводять з правоохоронними органами що­квартальні звірки результатів розгляду переданих їм матеріалів ре­візій відповідно до порядку, встановленого ГоловКРУ разом з Гене­ральною прокуратурою, МВС та СБУ.

Відповідно до наказу „Про вдосконалення інформування право­охоронних органів" з метою запровадження єдиних вимог до листів, які направляються до правоохоронних органів разом з матеріала­ми контрольних заходів або якими інформується про виявлені по­рушення, враховуючи вимоги Закону „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою і Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, Мініс­терства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Гене­ральної прокуратури України, встановлено, що при передачі матері­алів контрольних заходів або інформуванні про виявлені порушення лист до правоохоронного органу повинен містити таку інформацію:

Коли, ким, на якій підставі та за який період проводився контр­ольний захід.

Установлені факти основних порушень законодавства (назва, дата, номер, стаття чи пункт нормативно-правового акта), роз­мір матеріальної шкоди (збитків) та посадові (службові) особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення за­конодавства і завдано матеріальну шкоду (збитки).

Які заходи для усунення порушень законодавства та відшкоду­вання матеріальної шкоди (збитків) вжито органами ДКРС і ке­рівництвом об'єкта контролю під час проведення контрольного заходу та після його завершення (направлені вимоги щодо усу­нення виявлених порушень законодавства та стан їх виконан­ня, інформування про виявлені порушення органів управління об'єкта контролю, органів державної влади та місцевого само­врядування тощо):

заходи щодо притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об'єкта контролю;

заходи для забезпечення звернень до суду щодо усунення виявлених контрольним заходом порушень законодавства (пред'явлення позовів органом ДКРС або об'єктом контролю та органом його управління до винних осіб), стягнення за судови­ми рішеннями коштів у дохід держави;

заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (змен­шення бюджетних асигнувань, призупинення бюджетних асиг­нувань, зупинення операцій з бюджетними коштами, безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів, витрачених на видатки, які повинні були провадитися з іншого бюджету).

Лист до правоохоронного органу про передачу матеріалів контр­ольного заходу або інформування про виявлені порушення не по­винен містити зайвої інформації та відомостей, не вказаних у акті ревізії.

Наказом ГоловКРУ України затверджено форми звітності про стан взаємодії з правоохоронними органами за матеріалами контр­ольних заходів, проведених за зверненнями правоохоронних орга­нів (форма 1) (додаток 3.1) та проведених за власною ініціативою (форма 2) (додаток 3.2).

У звіті про стан взаємодії з правоохоронними органами за ма­теріалами контрольних заходів, проведених за зверненнями право­охоронних органів (форма 1), приведено інформацію про звернення правоохоронних органів, а саме прокуратури, МВС, СБУ, ДПА. В даній формі також містяться дані про кількість прийнятих звернень, кількість відмов у проведенні контрольних заходів, у виділенні спе­ціаліста, наданні матеріалів та інформації, кількість виконаних звер­нень, кількість матеріалів ревізій, переданих до правоохоронних органів, кількість інформацій правоохоронних органів за результа­тами розгляду матеріалів, переданих органами ДКРС, кількість без-результативних ревізій, проведених за зверненнями правоохорон­них органів, та кількість людино-годин, витрачених на проведення контрольних заходів за зверненнями правоохоронних органів.

У звіті про стан взаємодії з правоохоронними органами за ма­теріалами контрольних заходів, проведених за власною ініціативою (форма 2) надається інформація про кількість матеріалів контроль­них заходів, переданих до правоохоронних органів, кількість інфор-мацій наданих правоохоронним органам за результатами проведе­них контрольних заходів, кількість кримінальних справ, порушених правоохоронними органами за переданими матеріалами, кількість відмов правоохоронних органів у порушенні кримінальних справ, питома вага відмов у порушенні кримінальних справ в загальній кількості переданих матеріалів, кількість справ, внесених в акт ре­агування (подання, протест, припис, постанову), кількість поруше­них дисциплінарних проваджень, кількість складених протоколів про порушення справ щодо корупційних діянь, кількість поданих позовів до суду про стягнення матеріальної шкоди (збитків). Окре­мим розділом надається інформація про кількість актів реагування, що надійшли на дії працівників органів КРС, в тому числі акти, за якими факти підтвердились повністю, акти, за якими факти підтвер­дились частково, та акти, за якими факти не підтвердились. Також має місце інформація про накладання дисциплінарного стягнення на працівників органу ДКРС, проведення колегій, спільних нарад, семінарів з правоохоронними органами, кількість звернень з питань контрольно-ревізійної роботи, залишених правоохоронними орга­нами без розгляду, та кількість безпідставних викликів працівників органів ДКРС до правоохоронних органів.

Окремим розділом форми 2 виділено дані про фінансові опера­ції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Питання для обговорення та самоперевірки:

Які завдання державної контрольно-ревізійної служби України?

Через які контролюючі заходи Державний фінансовий контроль реалізує свої повноваження?

Назвіть основні функції Головного контрольно-ревізійного управ­ління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Визначіть функції контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.

Приведіть організаційну структуру державної контрольно-ревізійної служби.

Наведіть права державної контрольно-ревізійної служби.

Наведіть обов'язки і відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби.

Якою є відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби?

Якою є взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з ін­шими контролюючими органами?

Якою є взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з пра­воохоронними органами?

Наведіть види перевірок контролюючих органів на звернення правоохоронних органів.

Дайте характеристику листів до правоохоронного органу при передачі матеріалів контрольних заходів.

Рекомендована література за розділом 3 Основна література

1. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР). 1993. № 13 -Ст.110) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2921-Ш (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114, № 2922-Ш (2922-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117, № 762-ІУ (762­15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247, № 1349-ІУ (1349­15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.218, N 2322-ІУ (2322-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.187, № 3202-ІУ (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.117, № 3205-ГУ (3205-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118, № 3541-ГУ (3541-15)

від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296, № 424-У (424-16) від

01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67).

Додаткова література

Постанова № 550 „Про затвердження Порядку проведення ін­спектування державною контрольно-ревізійною службою" (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006), затверджена Кабінетом Міністрів Укра­їни від 20.04.2006 р.

Наказ № 346 від 19.10.2006 р. „Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокура­тури, внутрішніх справ і Служби безпеки України" затвердже­ний Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України.

Наказ № 45 від 03.03.2007 р. „Про вдосконалення інформування правоохоронних органів", затверджений ГоловКРУ України.

Наказ № 153 від 06.05.2005 р. „Про упорядкування структури контрольно-ревізійних управлінь в регіонах" (зі змінами), за­тверджений ГоловКРУ України.