Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


5.4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу

Перелік і обсяг відомостей про результати ревізії на об'єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного документу­вання в акті ревізії крім випадків, передбачених законодавством.

Для дослідження питань, передбачених програмою ревізії, по­садові особи служби мають право отримувати на об'єкті контролю перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю.

У разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотри­манням якого віднесено до компетенції служби, посадові особи служби повинні вимагати від працівників об'єкта контролю, при­четних до виявлених порушень, письмові пояснення.

Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються від надання письмових пояснень, цей факт фіксується в акті ревізії.

Для з'ясування окремих обставин фінансово-господарської ді­яльності об'єкта контролю посадові особи служби можуть вимага­ти письмові пояснення від працівників об'єкта контролю, а також інформацію від інших осіб, які мали правові відносини з об'єктом контролю.

Пояснення оформляються на ім'я керівника органу служби, який призначив ревізію, з обов'язковим зазначенням дати. Особам, від яких вимагаються пояснення, вручається під особистий підпис про отримання відповідний перелік питань.

Якщо під час ревізії виявлено факти порушення законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції органів служ­би (зокрема, з питань обігу готівки, валютних операцій, формування об'єкта та/або бази оподаткування, ціноутворення, управління дер­жавним майном, дотримання антимонопольного законодавства та інших), посадові особи служби невідкладно письмово повідомляють про це керівника органу служби чи його заступника, які забезпечу­ють інформування відповідних державних органів про такі факти.

У разі коли під час проведення ревізії виявлено документи, які свідчать про порушення законодавства, і на об'єкті контролю не га­рантується збереження та не виключена можливість їх підробки, посадові особи служби можуть на підставі рішення суду вилучати на строк до закінчення ревізії оригінали таких документів та оформ­ляти вилучення відповідним актом із залишенням у справах об'єкта контролю копій вилучених документів та їх опису.

Копії акта вилучення та опису вилучених документів об'єкта контролю вручаються під розписку уповноваженій особі об'єкта контролю. Якщо уповноважена особа об'єкта контролю відмовля­ється від засвідчення акта вилучення чи підпису про отримання його копії, відповідні документи видаються об'єкту контролю одним із способів, визначених чинним законодавством.

У разі вилучення документів об'єкта контролю у зв'язку з їх під­робленням або виявленими зловживаннями орган служби негайно повідомляє про це правоохоронні органи для прийняття рішення про вилучення таких документів. Якщо правоохоронними органа­ми не прийнято відповідне рішення, зазначені документи в останній день ревізії повертаються об'єкту контролю.

Для повернення вилучених оригіналів документів об'єкта контр­олю, а також їх передачі правоохоронним органам складається від­повідний акт та опис повернутих (переданих) документів. Про пе­редачу вилучених оригіналів документів правоохоронним органам орган служби повідомляє об'єкту контролю з наданням копії опису переданих документів.

Акт вилучення та опис вилучених документів, акт повернення (передачі) та опис повернутих (переданих) документів реєструють­ся органом служби не пізніше наступного робочого дня після їх під­писання в журналі реєстрації описів, форма якого встановлюється

ГоловКРУ.

Для підтвердження викладених в акті ревізії фактів порушень посадові особи служби у разі потреби отримують від об'єкта контр­олю завірені копії документів, які засвідчують відповідні порушен­ня, і долучають їх до матеріалів ревізії.

Якщо керівники об'єкта контролю відмовляються від надання завірених копій документів, це зазначається в акті ревізії.

Планова виїзна ревізія може бути зупинена у разі необхіднос­ті проведення значної кількості зустрічних звірок, без завершення яких неможливе якісне проведення ревізії в межах встановленої тривалості, а також за обґрунтованим зверненням об'єкта контролю і погодженням з керівником підрозділу служби. При цьому ревізія повинна бути закінчена протягом 60 робочих днів.

Рішення про зупинення та поновлення планової виїзної ревізії приймає керівник органу служби за письмовим поданням посадової особи служби, що проводить ревізію.

У разі зупинення ревізії на строк понад три робочих дні орган служби надсилає об'єкту контролю та органу, який ініціював про­ведення ревізії, письмове повідомлення про дату зупинення ревізії.

Поновлення проведення ревізії можливе одразу після повідо­млення про це об'єкта контролю. Повідомлення здійснюється од­ним із способів, визначених чинним законодавством.

Строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалос­ті її проведення. В усіх випадках зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні складається акт із зазначенням фактів, виявлених на момент зупинення ревізії, який долучається до матеріалів ревізії.

Акт підписується та вручається об'єкту контролю у тому ж по­рядку, що і акт ревізії.

У разі відсутності бухгалтерського обліку на об'єкті контролю, не­допущення посадових осіб служби до проведення ревізії та ненадання необхідних для перевірки документів, наявності інших об'єктивних і не залежних від органу служби обставин, що унеможливлюють або перешкоджають проведенню ревізії, посадовою особою служби скла­дається акт із зазначенням таких фактів, який підписується та вруча­ється об'єкту контролю у тому ж порядку, що і акт ревізії.

За таких обставин ревізія не вважається проведеною і орган служ­би має право вдруге організувати та провести ревізію об'єкта контролю, зокрема в плановому порядку протягом того ж календарного року.

Про факти недопущення посадових осіб служби до проведення ревізії, ненадання необхідних для перевірки документів та інші не залежні від органу служби обставини, що перешкоджають прове­денню ревізії, орган служби письмово інформує правоохоронні ор­гани для вжиття заходів, передбачених законодавством.

Перешкоджання посадовим особам служби у проведенні ревізії є підставою для застосування до об'єкта контролю санкцій, передба­чених законодавством, і для притягнення керівника об'єкта контр­олю до адміністративної відповідальності.

На підставі акта про відсутність бухгалтерського обліку орган служби пред'являє письмові вимоги об'єкту контролю щодо приве­дення обліку у відповідність із законодавством та інформує про це орган управління об'єкта контролю.

Якщо відсутність належного бухгалтерського обліку окремих операцій об'єкта контролю дає можливість проводити ревізію з ін­ших питань програми, така ревізія проводиться за цими питання­ми. Орган служби, який виявив відсутність бухгалтерського обліку окремих операцій, пред'являє письмову вимогу об'єкту контролю щодо приведення обліку у відповідність із законодавством та інфор­мує орган управління об'єкта контролю. Факт відсутності належно­го бухгалтерського обліку окремих операцій об'єкта контролю фік­сується в акті ревізії.

Керівник об'єкта контролю повинен забезпечити поновлення бухгалтерського обліку в строк не більш як два місяці з дати наді­слання органом служби відповідної вимоги. Посадовим особам служби забороняється брати участь у поновленні бухгалтерського обліку на об'єкті контролю.

З метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків з об'єктом контролю підконтрольною установою, з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку органами служби можуть проводитися зустрічні звірки у суб'єктів господарю­вання, які мали правові відносини з об'єктом контролю підконтр­ольною установою.

Для проведення зустрічної звірки посадовій особі служби ви­дається направлення встановленого ГоловКРУ зразка за підписом керівника, скріпленим печаткою відповідного органу служби.

Зустрічна звірка проводиться шляхом документального і фак­тичного дослідження виду, обсягу операцій, проведених між суб'єктом господарювання та об'єктом контролю підконтрольною установою. За результатами такої звірки складається у двох при­мірниках довідка, один примірник якої видається суб'єкту госпо­дарювання, що мав правові відносини з об'єктом контролю під­контрольною установою, у тому ж порядку, що і акт ревізії. Другий примірник довідки долучається до матеріалів ревізії.

У разі недопущення посадової особи служби до проведення зу­стрічної звірки складається за підписом посадових осіб служби акт, у якому фіксується такий факт, і невідкладно письмово інформу­ються правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених за­конодавством.

Стосовно осіб підконтрольної установи, які чинять перешкоди у проведенні зустрічної звірки і ревізії, вживають заходів для при­тягнення до адміністративної відповідальності.