Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


6.4. оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності

Результати аудиторського дослідження відображаються в ауди­торському звіті.

При проведенні аудиту ефективності бюджетної програми дер­жавного бюджету на регіональному рівні складається інформація про участь в аудиті ефективності, яка є складовою аудиторського звіту.

За результатами аудитів ефективності програм місцевих бюдже­тів складається аудиторський звіт.

За результатами аудиту ефективності у одержувачів бюджетних коштів складається довідка про участь в аудиті ефективності, один примірник якої залишається в одержувача бюджетних коштів. Рекомендується підписання довідки посадовою особою, що прово­дила збір інформації для аудиторського дослідження за місцезна­ходженням одержувача бюджетних коштів, та посадовою особою одержувача бюджетних коштів.

Аудиторський звіт має бути написаний відповідно до специфіки користувачів, для яких він призначений.

Аудиторський звіт викладається в довільній формі і має виклю­чати можливість двоякого трактування та нечіткість і містити тільки ту інформацію, яка отримана з компетентних джерел, є об'єктивною та забезпечена надійними та достовірними фактами аудиторського дослідження.

Інформація аудиторського звіту має бути зрозумілою та кон­структивною, речення короткими та чіткими. Кожне слово пови­нно бути точним і недвозначним. Слід уникати сленгових виразів, специфічних технічних термінів, повторів, літературних цитат. Звіт не повинен містити будь-яких обвинувачень з приводу порушень, помилок або невідповідностей.

За можливості інформацію доцільно подавати у вигляді таблиць, діаграм, графіків. Робочі матеріали, які підтверджують встановлені факти, можуть бути оформлені як додатки до звіту.

При посиланні на документи, статистичні, бухгалтерські, аналі­тичні дані доцільно у тексті аудиторського звіту зазначати джерела ін­формації. З метою не загромадження текстової частини аудиторського звіту посилання на джерела інформації в тексті позначати цифрами, що відповідають порядковому номеру використаних документів, наве­деному у переліку, який є додатком до аудиторського звіту.

Типовий аудиторський звіт (інформація про участь в аудиті ефективності) має таку структуру:

Резюме (супровідний лист).

Вступ:

 

фонова інформація;

причини проведення аудиту.

 

Структура аудиту.

Опис досліджуваної бюджетної програми.

Результати аудиту.

Висновки аудиту.

Пропозиції.

Джерела інформації

Додатки.

„Резюме (супровідний лист)" короткий зміст проведеного аудиту ефективності (участі в аудиті ефективності) з описом най­важливіших моментів (мети, методів, результатів, висновків аудиту ефективності), який призначено для тих, хто не має часу для ви­вчення всього звіту, але повинен зосередитись на найважливіших його аспектах.

„Вступ" може включати коротку характеристику сфери діяль­ності, в якій реалізується досліджувана бюджетна програма, опис мети та механізму державного фінансування, результати попере­дніх контрольних заходів, причини проведення аудиту ефективнос­ті саме відібраної теми.

В розділі „Структура аудиту" описується процес організації та поетапне здійснення роботи аудиторів. Цей розділ має бути корот­ким і надавати інформацію щодо масштабності досліджень, методів збирання даних, учасників дослідження.

В розділі „Опис об'єкта аудиту" надається інформація щодо мети і напрямів впровадження бюджетної програми, її учасників, запла­нованих і досягнутих результатів. У цьому розділі надається оцінка ефективності програми, а також зазначається проблема аудиту.

У розділі „Результати" наводяться гіпотези аудиту щодо не­ефективного управління ресурсами держави, які досліджувались, стисло виписується процедура дослідження та наводяться резуль­тати, які підтверджують або спростовують ці гіпотези.

Цей розділ аудиторського звіту є найбільшим за обсягом. Зве­дені розрахунки, анкети, аналітичні матеріали, які підтверджують результати аудиту ефективності, у разі необхідності залучаються до аудиторського звіту в якості додатків. В тексті цього розділу наво­дяться лише узагальнені дані, іноді з наведенням 1-2 прикладів.

У розділі „Висновки" підводяться підсумки проведеного аудиту ефективності, а саме, надається висновок щодо ефективності бю­джетної програми, коротко наводяться причини неефективного ви­користання ресурсів держави.

У розділі „Пропозиції' пропонуються необхідні дії щодо про­ведення якісних змін в управлінні ресурсами держави, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які повинні ґрунту­ватися на результатах аудиту ефективності.

Вимоги до пропозицій:

мають ґрунтуватися на результатах роботи, фактах, висновках;

зосереджуватися на тому, що треба змінити;

залишити на розсуд користувачів аудиторського звіту способи проведення змін;

повинні бути достатньо детальними і реальними, щоб їх можли­во було впровадити;

по можливості мають бути диференційовані за рівнями та ви­конавцями.

Під час складання пропозицій аудитор повинен передбачити їх майбутній корисний вплив на виконання бюджетної програми. При цьому може очікуватися: зменшення витрат, досягнення аналогіч­них результатів за менших затратах ресурсів, чіткіше визначення програмних цілей, збільшення користі для юридичних і фізичних осіб, підвищення якості продукції, удосконалення процесів плану­вання, управління, контролю тощо.

Розділ „Джерела інформації" містить перелік нормативно-інструктивних документів, облікових і звітних форм, інформацій­них та аналітичних матеріалів, на які аудитор посилається в ауди­торському звіті.

Реалізація результатів аудиту (ІІІ етап)

Проект аудиторського звіту (інформації про участь в аудиті ефек­тивності) передається для обговорення розпоряднику бюджетних коштів (виконавцю). Не виключено, що оцінка стану виконання бю­джетної програми може стати предметом дискусії, за наслідками якої конструктивні зауваження мають бути враховані. Результати обгово­рення проекту звіту (інформації) оформляються протоколом.

Рішення щодо оприлюднення аудиторського звіту (інформації про участь в аудиті ефективності) приймається керівництвом орга­ну ДКРС, що проводив аудит ефективності.

Аудиторський звіт (інформація про участь в аудиті ефектив­ності) може направлятись Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінфіну, відпо­відним органам державної влади та місцевого самоврядування, які причетні до виконання бюджетних програм, головному розпоряд­нику бюджетних коштів, а також зацікавленим науковцям, закладам освіти, підприємствам, установам та організаціям тощо.

Аудиторський звіт ефективності виконання програми держав­ного бюджету може виноситись на розгляд колегії головного розпо­рядника бюджетних коштів чи Міністерства фінансів України.

Аудиторські звіти регіональних програм та інформацій про участь в аудиті ефективності програм державного бюджету можуть виноситись на розгляд колегії обласних (районних) державних ад­міністрацій, засідань міськвиконкомів, а також на розгляд сесій міс­цевих рад, якими затверджено регіональну програму, аудит ефек­тивності якої проводився.

Орган ДКРС здійснює моніторинг та облік стану впровадження відображених в аудиторському звіті (інформації про участь в аудиті ефективності) пропозицій.