Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


11.1. роль, значення і структура національного банку україни

Слово „банк" походить від італійського слова „вапсо" і дослівно означає лава, конторка.

Банк це особливий економічний заклад, на який покладено функції кредитування суб'єктів господарської діяльності і грома­дян, касове і розрахункове обслуговування економіки, виконання валютних й інших операцій, передбачених Законом України „Про банки і банківську діяльність". Банки є юридичними особами, еко­номічно самостійними й повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з їх оперативною діяльністю, а також стосовно вимог та вказівок, що не відповідають чинному законодавству.

Україна, як незалежна держава, самостійно організовує власну банківську систему. Ця система складається з двох рівнів: перший -Національний банк України, другий комерційні банки різних видів і форм власності.

Національний банк України виконує роль центрального бан­ку нашої держави, якому надано право забезпечувати стабільність гривні, він є емісійним центром країни, а також він проводить єдину державну політику в сфері грошово-кредитних стосунків тощо. На­ціональний банк юридична особа, що є власністю України. Статут Національного банку затверджує Верховна Рада України.

Значення Національного банку України полягає в тому, що він є важливим інститутом державного впливу на розвиток економіки країни, особливо на розвиток грошово-кредитних стосунків як в України, так і за її межами. Зокрема, Національний банк має вирі­шальне значення в управлінні готівковим грошовим обігом, регулю­ванні рівня відсоткових ставок фінансово-кредитних закладів Укра­їни, касовому виконанні Державного боргу, встановлені офіційного курсу гривні до іноземних валют і т. ін.

Структура НБУ сформована за принципом централізації із вер­тикальним підпорядкуванням. До структури Національного банку належать його центральний апарат (департаменти, управління), філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банків­ські навчальні заклади та інші структурні одиниці й підрозділи, по­трібні для безперебійного функціонування Національного банку.

Філії (територіальні управління) НБУ не є юридичними осо­бами і діють від імені Національного банку в межах одержаних від нього повноважень.