Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


12.1. мета та основні завдання перевірок і ревізій

Мета перевірки, ревізії полягає у встановленні на об'єкті перевір­ки, ревізії посадовою особою, уповноваженою її проводити, фактич­ного стану справ з точки зору своєчасності, повноти, об'єктивності, достовірності та доказовості виявлених фактів та зроблених оцінок щодо законності, ефективності та доцільності використання коштів Державного бюджету України, загальнодержавних цільових, поза­бюджетних фондів, кредитів та позик, наданих Україні іноземними державами, банківськими установами та міжнародними фінансови­ми організаціями, валютних ресурсів, наданих на зворотній основі, кошторису Національного банку, майна, яке належить до об'єктів державної власності, ресурсів матеріального резерву України.

Основними завданнями при проведенні перевірок, ревізій в Управлінні справами Верховної Ради України, Адміністрації Прези­дента України є:

• перевірка дотримання Конституції України, вимог актів зако­нодавства з питань бюджету, закону України про Державний бюджет України на відповідний рік при прийнятті та виданні нормативних, адміністративних, розпорядчих та інших актів і документів з питань дотримання та виконання як окремих по­ложень закону України про Державний бюджет України на від­повідний рік, так і названого Закону в цілому, дотримання По­ложень про Управління справами Верховної Ради України та Адміністрацією Президента України з питань, що стосуються предмета перевірки;

перевірка дотримання вимог чинного законодавства щодо скла­дання кошторису, правильності та обгрунтованості кошторис­них призначень, законності та ефективності спрямування та ви­користання коштів Державного бюджету України, витрачання їх за цільовим призначенням, дотримання при цьому посадови­ми та матеріально відповідальними особами зазначених органів державної влади актів законодавства України та правильності відображення первинних документів у бухгалтерському обліку;

перевірка обгрунтованості розрахунків витрат на утримання апара­тів зазначених державних органів, дотримання вимог актів чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів та коштів по­забюджетних фондів на їх утримання за цільовим призначенням.

Основними завданнями при проведенні перевірки, ревізії в апа­раті Кабінету Міністрів України, міністерствах, інших цен­тральних органах виконавчої влади є:

перевірка дотримання Конституції України, актів чинного зако­нодавства України з питань бюджету, вимог закону України про Державний бюджет України на відповідний рік при прийнятті та виданні посадовими особами чи колегіальними органами за­значених об'єктів перевірки нормативно-правових, адміністра­тивних, розпорядчих та інших актів і документів (постанов, рішень, розпоряджень, наказів, положень, порядків, стандартів, інструкцій, вказівок, інструктивних листів тощо) з питань ви­конання Державного бюджету України;

перевірка законності, доцільності та ефективності отримання, спрямування та використання коштів Державного бюджету України, відповідності здійснюваних фінансових операцій з ко­штами та іншими ресурсами Державного бюджету України, за­кону України про Державний бюджет України на відповідний рік, актам чинного законодавства, правильності відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку;

перевірка дотримання вимог чинного законодавства щодо скла­дання кошторису, правильності та обгрунтованості кошторис­них призначень, правильності розрахунків витрат на утримання апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, дотримання актів чинного законодавства щодо викорис­тання бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів за цільовим призначенням.

Основними завданнями при проведенні перевірки, ревізії в орга­нах Державного казначейства України є:

перевірка законності, своєчасності та повноти виконання Дер­жавного бюджету України;

перевірка ефективності управління бюджетними коштами та коштами позабюджетних фондів;

перевірка законності, обґрунтованості та ефективності прове­дення взаємозаліків, операцій з казначейськими векселями та іншими цінними паперами;

перевірка ефективності управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом;

перевірка дотримання Конституції України, актів чинного за­конодавства України з питань бюджету, Закону України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік) при при­йнятті та виданні нормативних, адміністративних, розпорядчих, інших актів та відомчих документів (наказів, інструкцій, поло­жень, вказівок, інструктивних листів тощо) з питань організації виконання положень закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та конкретних бюджетних призна­чень, передбачених цим Законом;

перевірка правильності відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку;

ревізія реєстраційних рахунків та рахунків розпорядників ко­штів Державного бюджету України;

перевірка законності та ефективності використання коштів на утримання Головного управління Державного казначейства України та його органів на місцях.

Основними завданнями при проведенні перевірки, ревізії Націо­нального банку України, уповноважених банків і кредитних установ є:

перевірка дотримання посадовими особами та колегіальними органами зазначених об'єктів Конституції України, актів чинно­го законодавства України, закону України про Державний бю­джет України на відповідний рік при прийнятті нормативних, адміністративних, розпорядчих актів (рішень, розпоряджень, постанов, наказів, інструкцій, положень, вказівок, інструктив­них листів тощо) у частині обслуговування Державного бюдже­ту України та обслуговування державного боргу України;

перевірка законності складання кошторису Національного бан­ку України, правильності і обґрунтованості розрахунків кошто­рисних призначень, своєчасності, повноти, законності та ефек­тивності виконання кошторису.

Основними завданнями при проведенні перевірок, ревізій бю­джетних установ, організацій є:

перевірка забезпечення виконання посадовими особами та ко­легіальними органами зазначених установ, організацій закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, актів чинного законодавства з питань бюджету при здійсненні нормативної, адміністративної та розпорядчої діяльності з роз­робки та видання актів (рішень, розпоряджень, наказів, інструк­цій, інструктивних листів тощо) з питань використання бю­джетних коштів та коштів позабюджетних фондів за цільовим призначенням, доцільного та ефективного їх витрачання;

перевірка дотримання актів чинного законодавства при складанні кошторису витрат, правильності і обґрунтованості кошторисних призначень, своєчасності і повноти їх виконання, використання коштів Державного бюджету України за цільовим призначенням, дотримання фінансової дисципліни, правильності відображення первинних документів у бухгалтерському обліку.

Завданням перевірки, ревізії суб'єкта підприємництва, незалежно від форм власності, є встановлення фактичного стану справ щодо до­тримання положень закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, використання коштів Державного бюджету Укра­їни за цільовим призначенням відповідно до актів чинного законодав­ства, відображення фінансових операцій у бухгалтерському обліку і звітності в Україні, доцільного та ефективного їх витрачання.

Предмет, об'єкти та суб'єкти перевірок і ревізій Рахунковою па­латою передбачені Інструкцією про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою від 3 грудня 1999 р.