Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


12.4. перевірка використання коштів державного бюджету україни та загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів

При проведенні перевірки, ревізії законності, доцільності та ефективності використання коштів Державного бюджету України, коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів, пра­вильності відображення фінансових операцій в бухгалтерському об­ліку в цілому необхідно встановити:

наявність єдиного кошторису доходів і видатків, законність, об­ґрунтованість та своєчасність його складання і затвердження;

правомірність списання на витрати грошових коштів і матері­альних цінностей за кожного із статтею кошторису, наявність належно оформлених касових, банківських та інших бухгалтер­ських документів, їх достовірність;

збереження грошових коштів і матеріальних цінностей та пра­вильність ведення їх обліку;

правильність установлення і застосування посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно до чинних нормативних актів;

чи не допускались порушення при виплаті заробітної плати;

цільове використання отриманих з державного бюджету коштів на по­криття заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат;

чи забезпечувались відшкодування витрат за користування ко­мунальними послугами орендарями;

ефективність використання бюджетних коштів та коштів по­забюджетних фондів. Для цього необхідно вивчити правові та фінансово-економічні обґрунтування потреби виділення та вико­ристання цих фондів, бізнес-плани, листи, клопотання тощо та по­рівняти отриманий результат витрачання коштів з очікуваним;

дотримання встановлених лімітів на утримання службових легкових автомобілів, правильність застосування норм витрат пально-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних лист­ків, використання автотранспорту за призначенням;

витрати на поточний ремонт, які визначаються шляхом вивчен­ня правильності складання кошторисів на такий ремонт, обґрун­тованість застосування розцінок, відповідності списання матері­алів обсягу виконаних робіт на його проведення;

канцелярські і поштово-телеграфні витрати перевіряються, ви­ходячи з потреби максимальної ощадливості в їх використанні;

чи забезпечено ощадливе витрачання та збереження коштів на придбання устаткування, обладнання та інвентарю, чи не витра­чались вони на придбання зайвого і взагалі непотрібного інвен­тарю, устаткування і обладнання, які тривалий час знаходяться на складі і не використовуються, чи не видавався інвентар і об­ладнання в особисте користування окремим працівникам уста­нови чи організації;

чи не допущено при оплаті капітального ремонту приміщень і споруд приписок до фактично виконаних обсягів робіт та непра­вильного застосування розцінок і зайвого списання матеріалів. Перевірка документів щодо обсягів виконаних робіт та їх опла­ти, а також контрольне обмірювання виконаних робіт прово­диться з обов'язковою участю в них відповідальних представни­ків замовника і підрядника. Якщо ремонтно-будівельні роботи проводились господарським способом, то слід особливо ретель­но перевірити правильність нарахування і виплати заробітної плати та переконатись, чи не нараховувалась і не сплачувалась заробітна плата на підставних і вигаданих осіб та чи не надміру списувались на витрати будівельні матеріали;

чи правильно, відповідно до чинних нормативних актів, спису­вались кошти на устаткування, обладнання та інвентар, чи не мали місця факти заміни щойно придбаного інвентарю зноше­ним, яких було вжито заходів до матеріально відповідальних осіб при виявленні в них нестач матеріальних цінностей, зокре­ма, в яких розмірах стягувались ці нестачі;

чи не було фактів використання бюджетних коштів на приховане кре­дитування суб'єктів підприємницької діяльності, використання гро­шових коштів та матеріальних цінностей на госпрозрахункову діяль­ність, чи не залучаються з цією метою бюджетні кошти на укладання різних угод, чи не допускались факти, коли бюджетні кошти, замість витрачання їх на першочергові і невідкладні заходи, спрямовувались на депозитні рахунки; законність формування та правильність вико­ристання спеціальних коштів; яким був стан розрахункової дисциплі­ни, зокрема дебіторської і кредиторської заборгованості;

законність і обґрунтованість проведення розрахунків із застосу­ванням векселів Держказначейства України, цільове викорис­тання векселів та дотримання при цьому інтересів бюджету;

при проведенні ревізії використання бюджетних коштів підля­гають перевірці документи, які пов'язані з касовими операціями, операціями за реєстраційними та іншими відкритими в банків­ських установах рахунками за час, який минув після попередньої ревізії, а при виявленні зловживань і за більш тривалий період;

інші порушення, що виникатимуть у ході перевірки, ревізії.