Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


12.9. методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань

При вивченні цього питання необхідно ознайомитись із загаль-нонауковими методичними прийомами і власними методичними прийомами фінансового контролю, а також з способами досліджен­ня документів і прийомами дослідження господарських операцій.

До порушень фінансової дисципліни, незаконного та нецільово­го витрачання бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів і матеріальних цінностей належать:

видання нормативного, адміністративного, розпорядчого чи іншого акта, яким порушуються норми закону про Державний бюджет України на відповідний рік, інші акти чинного законо­давства щодо використання бюджетних коштів та коштів поза­бюджетних фондів;

факти витрат, проведених з порушенням чинного законодавства при умові їх списання за касовими видатками бюджетної уста­нови, а також витрат, здійснених понад затверджені ліміти на відповідний період;

наявність завищених асигнувань та зайво одержаних бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів у зв'язку з неправиль­ним обрахуванням норм витрат;

заниження в обліку вартості основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей;

неоприбуткування за бухгалтерським обліком суми вартості ма­теріальних цінностей і коштів, які є в наявності, без ознак роз­крадань;

зайве нарахування заробітної плати за виконані роботи, послуги тощо;

суми, витрачені бюджетними організаціями понад виділені на заробітну плату асигнування;

незаконно виплачені суми премій, пенсій, компенсацій, допомо­ги, стипендій;

видатки внаслідок безпідставного списання підзвітних сум на відрядження;

витрати бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів, допущені внаслідок завищення обсягів фактично виконаних ро­біт, послуг, установлених норм витрат;

витрати коштів Державного бюджету України не за цільовим призначенням;

витрати бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів на утримання апарату міністерства понад затверджений кошторис у межах загальних бюджетних асигнувань за системою цього мі­ністерства, у тому числі за рахунок коштів, виділених на утри­мання підвідомчих організацій;

суми, недоотримані державними підприємствами і організація­ми при реалізації основних засобів, інших матеріальних ціннос­тей внаслідок порушення встановленого порядку визначення їх вартості (продажу за заниженими цінами);

незаконне списання дебіторської заборгованості за неотримані послуги;

інші незаконні витрати бюджетних коштів, коштів позабюджет­них фондів, матеріальних цінностей, що завдали шкоди об'єкту перевірки, ревізії та Державному бюджету України, за скоєння яких передбачено притягнення до відповідальності згідно з чин­ним законодавством України.