Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


13.1. митний контроль в україні та його характеристика

Митний контроль в нашій державі здійснює Державна митна служба (ДМС) України. Працівники ДМС мають право:

контролювати дотримання вимог митного і податкового зако­нодавства суб'єктами підприємницької діяльності під час пере­міщення товарів, інших предметів та валютних цінностей через митний кордон України;

безоплатно отримувати від юридичних осіб незалежно від форм власності документи і матеріали, які необхідні для здійснення функцій, покладених на митну службу;

проводити перевірки дотримання митного законодавства;

застосовувати адміністративну відповідальність за порушення митних правил;

порушувати кримінальні справи та проводити дізнання у спра­вах, що пов'язані з контрабандою;

конфіскувати предмети, що є безпосередніми об'єктами пору­шення митних правил.

За порушення митних правил можуть відповідати громадяни України, особи без громадянства, посадові особи, а також підпри­ємства, організації, заклади.

Фізичні особи, які досягли 16-річного віку на момент здійснен­ня правопорушення, несуть відповідальність за порушення Мит­ного кодексу України (МКУ). Посадові особи несуть відповідаль­ність за порушення митних правил тільки тоді, коли у їхні службові обов'язки входило забезпечення виконання вимог, визначених Митним кодексом. Якщо митні правила порушили підприємства, то відповідальність за це несуть посадові особи керівники даних підприємств.

Основними видами порушень митного законодавства вважа­ються такі правопорушення:

не зупинення транспортного засобу (в тому числі транспортно­го засобу індивідуального користування), який переміщується через митний кордон України, в зоні митного контролю (ст.104

МКУ);

відправлення транспортного засобу (в тому числі транспортно­го засобу індивідуального користування), який знаходиться під митним контролем, без дозволу митниці України, а із пунктів пропуску на державному кордоні України також і прикордон­них військ (ст.105 МКУ);

причалювання до судна, що знаходиться під митним контролем, інших суден та плавучих засобів без дозволу митного органу України (ст.106 МКУ);

перешкоджання доступу службової особи митного органу Укра­їни під час проведення ним митного контролю до предметів, що перебувають під цим контролем (ст.107 МКУ). Порушення ста­тей 104-107 МКУ передбачає попередження (крім ст. 106) або накладення штрафу на громадян до офіційно встановленого на день здійснення порушень митних правил мінімального розміру заробітної плати (МРЗП), а на посадових осіб одного офіційно встановленого МРЗП;

неподання митному органові України необхідних для здійснен­ня митного контролю:

 

документів на транспортні засоби, незалежно від подання пись­мової декларації (ст.108 МКУ п.1). За порушення цієї статті Митного кодексу України передбачено попередження або на­кладання штрафу на громадян в розмірі одного МРЗП, а на по­садових осіб від 1 до 2,5 МРЗП;

документів на товари, валюту, цінності та інші предмети, неза­лежно від подання письмової декларації (ст.108 МКУ п.2). У цьому випадку - попередження або накладання штрафу на гро­мадян в розмірі до одного МРЗП, а на посадових осіб від 2,5

до 10 МРЗП;

неподання в митний орган України у призначений термін пред­метів, які знаходяться під митним контролем і перевозяться з одного митного органу України в інший, а також прийнятих для вручення митному органу України митних та інших документів на ці предмети (ст.109 МКУ). За дане порушення передбачено попередження або накладання штрафу на громадян в розмірі до одного МРЗП, а на посадових осіб від 2,5 до 10 МРЗП з кон­фіскацією цих предметів або без неї;

пошкодження або втрата пломб, печаток або іншого митного забезпечення, накладеного митним органом України (ст.110

МКУ);

навантаження, розвантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упакування предметів, які знаходяться під митним контролем, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування, нанесених на предмети або упакування, без дозволу митного ор­гану України (ст.111 МКУ). У випадку порушень статей 110 та 111 Митного кодексу України передбачено попередження (тіль­ки для ст.111) та накладання штрафу на громадян в розмірі до одного МРЗП, а на посадових осіб від 2,5 до 10 МРЗП;

видача предметів без дозволу митного органу України або втра­та предметів, які знаходяться під митним контролем (ст.112

МКУ);

невивезення за кордон предметів, ввезених на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення або неповер­нення на митну територію України предметів, вивезених за кор­дон під зобов'язання про зворотне ввезення, в терміни, що вста­новлені цими зобов'язаннями (ст. 113 МКУ);

невивезення за митний кордон України предметів, ввезених з метою транзиту через територію України в терміни, встановлені митним органом України (ст.114 МКУ). На порушників статей 112-114 Митного кодексу України накладаються штрафи:

 

на громадян до одного МРЗП з конфіскацією цих предметів (ст. ст. 112-114 МКУ) або без конфіскації (ст.112 МКУ);

на посадових осіб від 2,5 до 10 МРЗП з конфіскацією цих пред­метів (ст. ст.112-114 МКУ) або без конфіскації (ст.112 МКУ);

•           переміщення предметів через митний кордон України з ухилян­ням від митного контролю (ст.115 МКУ). За порушення даної статті передбачено конфіскацію предметів, що є безпосередніми об'єктами правопорушень, або накладання штрафу на громадян в розмірі до 200 МРЗП з конфіскацією вказаних предметів, а по­садових осіб з 300 до 1000 МРЗП із конфіскацією вказаних предметів або без неї;

переміщення предметів через митний кордон України поза мит­ним контролем, тобто переміщення предметів через митний кор­дон України поза місцем розташування митниці або поза часом здійснення митного оформлення, за відсутності ознак контр­абанди або за здійснення підготовчих дій до такого порушення (ст.116 МКУ). Порушення статті 116 Митного кодексу України означає накладання штрафу на громадян до 200 МРЗП з конфіс­кацією предметів правопорушення, а також посадових осіб до 1000 МРЗП також з конфіскацією цих предметів;

переміщення через митну територію України товарів або предме­тів, виготовлених з порушенням прав на об'єкт права інтелекту­альної власності (ст.116 1 МКУ). За це передбачено накладання штрафу на громадян в розмірі від 1 до 500 МРЗП з конфіскацією товарів, а на посадових осіб від 10 до 1200 МРЗП з конфіскаці­єю товарів;

зберігання, перевезення або купівля предметів, ввезених на мит­ну територію України поза митним контролем або приховування від такого контролю, а також предметів, щодо яких надані митні пільги з митного обладнання, та використаних без дозволу мит­них органів України в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими були надані такі пільги, за відсутності ознак злочину (ст.117 МКУ). За порушення даної статті на громадян можуть накласти штраф до одного МРЗП, а на посадову особу від 2,5 до 10 МРЗП з конфіскацією предметів правопорушень або без неї;

недекларування предметів, які переміщаються через митну територію України (в тому числі транзитом через територію України), тобто непред'явлення за встановленою формою точ­них даних про такі предмети, а також декларування предметів не своєю назвою (ст.118 МКУ). Штрафні санкції тут аналогічні до тих, які чинні за статтею 117 МКУ;

використання предметів, щодо яких надані пільги з обкладання митом, в інших цілях без дозволу митних органів України (ст. 119 МКУ). За такі дії штраф на громадян і посадових осіб від 100\% до 200\% суми мита, не сплаченого у зв'язку з наданням пільг;

несплата мита і митних зборів протягом встановлених термінів, а та­кож інші дії, які сприяли недоборам митних платежів (ст.120 МКУ). За це передбачено штраф на громадян та посадових осіб від 100\% до 300\% суми несплачених митних платежів.

Працівник державної митної служби України, у випадку вста­новлення ним порушень митних правил, складає протокол за вста­новленою ДМС України формою. Цей протокол підписує митник, що його склав, і особа порушник митних правил.

Якщо порушник митних правил відмовляється підписувати протокол, тоді митник здійснює про це запис у протоколі. У випад­ку незгоди зі змістом протоколу особа порушник митних правил може написати до нього власні заперечення (зауваження).

Предмети, що є безпосередніми об'єктами порушення митних правил, вилучаються, про це складається спеціальний протокол.

Справа про порушення митних правил розглядається за місцем знаходження митного органу протягом 15 днів з дня надходження матеріалів, необхідних для розгляду справи.

Справа розглядається у присутності особи порушника митних правил (за винятком деяких випадків). За результатами розгляду справи митний орган в особі його уповноваженої особи може вине­сти одну із наступних постанов:

про накладання адміністративних стягнень;

про припинення ведення справи;

про відкриття кримінальної справи та проведення дізнання у справі контрабанди.

Копія постанови протягом 3 днів з дня її винесення має бути вручена або вислана особі, що порушила митні правила.

Постанову митного органу можна оскаржувати протягом 10 днів з дня її винесення. Заява про незгоду із постановою митного органу подається в Державну митну службу України або в район­ний міський суд за місцем знаходження митниці, посадовою особою якої винесена постанова. Рішення суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Штраф має бути сплачений особою-порушником митних пра­вил не пізніше 15 днів з дня вручення або відправлення йому поста­нови, а у випадку оскарження не пізніше 15 днів з дня винесення рішення чи залишення скарги без задоволення.