Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


13.2. контрольна діяльність антимонопольного комітету україни

Антимонопольний комітет України (АМКУ) це державний орган, який забезпечує контроль за дотриманням антимонопольно­го законодавства, захист інтересів суб'єктів господарювання і спо­живачів від порушень цього законодавства.

Повноваження Антимонопольного комітету України визначені в Законі України „Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 року №3659 ХІІ. Антимонопольний комітет Укра­їни підзвітний Верховній Раді України, а у своїй поточній діяльнос­ті підпорядковується Кабінету Міністрів України.

Антимонопольний комітет України має у областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі свої територіальні відділення.

Посадові особи Антимонопольного комітету (державні уповно­важені, голови територіальних відділень та працівники АМКУ, їх територіальних відділень мають право:

безперешкодно входити на підприємства, в заклади, організації за службовою посвідкою;

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки, якщо інше не передбачене законом;

вимагати усні й письмові пояснення від посадових осіб і грома­дян, а також необхідні документи та іншу інформацію для пере­вірки дотримання антимонопольного законодавства;

залучати до перевірок за узгодженням з відповідними підпри­ємствами та об'єднаннями їхніх спеціалістів;

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

розглядати справи про порушення антимонопольного законо­давства та заяви і справи про економічну конкуренцію;

приймати рішення за результатами розгляду цих справ;

представляти Антимонопольний комітет України і його тери­торіальні відділення без спеціальної довіреності в суді або арбі­тражному суді;

виносити рішення про вилучення письмових і речових доказів, які можуть бути доказом у справі про порушення законодавства з питань захисту економічної конкуренції.

Органи АМКУ проводять перевірки дотримання антимонополь­ного законодавства всіма суб'єктами господарювання (незалежно від їх форм власності, розміру, форми господарювання). Неважливо навіть, займають ці суб'єкти господарювання монопольне станови­ще на ринку чи ні.

Перевірки, що проводять органи АКМУ (територіальні відді­лення) поділяють на планові, позапланові та повторні.

Планова виїзна перевірка це перевірка, що передбачена пла­ном роботи органу АКМУ (територіального відділення), яка прово­диться за місцезнаходженням об'єкта перевірки (чи його структур­ного підрозділу).

Дана перевірка суб'єкта господарювання проводиться не більше одного разу протягом календарного року на підставі плану-графіку перевірок, затвердженого головою АКМУ (територіального відді­лення). План-графік складається щоквартально. Суб'єкта господа­рювання про планову виїзну перевірку мають обов'язково попере­дити не пізніше ніж за десять календарних днів до її початку.

Позапланова виїзна перевірка це перевірка, що не передба­чена в планах роботи АМКУ (територіального відділення) і про­водиться без попередження суб'єкта господарювання за наявності однієї із важливих (наперед визначених) обставин.

Повторна перевірка це перевірка, що ще раз здійснюється протягом календарного року у зв'язку з проведенням щодо посадо­вих осіб АМКУ (територіального відділення) службового розсліду­вання або порушення кримінальної справи.

Рішення про проведення перевірки приймає голова АМКУ (те­риторіального відділення) і воно оформляється відповідним нака­зом чи розпорядженням.

Перевірку здійснює комісія у складі не менше двох осіб. Прибувши на підприємство, в організацію, заклад, члени комісії зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання доку­менти про склад комісії, повноваження її членів, перелік питань, що підлягають перевірці.

Після завершення перевірки члени комісії складають довідки, де мають бути сформульовані висновки і пропозиції з перевірених пи­тань, а також в разі потреби проміжний акт ( в процесі перевірки).

На підставі довідок та матеріалів, одержаних під час перевірки, голова комісії оформляє акт перевірки у двох примірниках. Цей акт повинні підписати голова і всі члени комісії. Один примірник акта перевірки вручають особисто керівнику суб'єкта господарювання, що перевірявся, протягом 5 робочих днів після завершення перевірки.

За порушення антимонопольного законодавства органи АМК України (територіальні відділення) мають право застосовувати до суб'єктів господарювання такі фінансові санкції: •   антиконкурентні узгоджені дії, зловживання монопольним ста­новищем, невиконання рішення органів АМК або їх виконання не в повному обсязі розмір штрафу до 10\% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому на­кладається штраф. У випадку наявності незаконно отриманого прибутку, що перевищує 10\% даного доходу, розмір штрафу ста­новитиме не більше потрійного розміру незаконно отриманого прибутку. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на ви­могу не надав його розмір, то накладається штраф до 20 000 нео­податкованих мінімумів доходів громадян (НМДГ);

здійснення узгоджених дій без дозволу АМК, обмежувальна і дискримінаційна діяльність, недотримання умов концентрації тощо розмір штрафу до 5 \% доходу (виручки) суб'єкта господа­рювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за остан­ній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу АМК не надав його розмір, то накладається штраф до 10 НМДГ;

схиляння суб'єктів господарювання до здійснення порушень за­конодавства про захист економічної конкуренції, неподання ін­формації АМК у встановлені терміни, подання інформації АМК в неповному обсязі або недостовірної інформації і т.ін. розмір штрафу до 1\% виручки, а якщо доходу (виручки) немає або від­повідач на вимогу АМК не надав його розмір, то штраф наклада­ється до 2000 НМДГ.

Керівники юридичних осіб та особи, що займаються підпри­ємницькою діяльністю, за порушення антимонопольного законо­давства несуть адміністративну відповідальність. Розглядають такі справи й накладають стягнення місцеві суди:

зловживання монопольним становищем на ринку розмір штрафу на керівників підприємств до 15 НМДГ, а на фізичних осіб-підприємців до 30 НМДГ;

неправомірні дії між підприємцями розмір штрафу аналогіч­ний до першого пункту;

неподання, несвоєчасне подання інформації або явно недостовірної інформації АМК на посадових осіб та керівників розмір штрафу до 7 НМДГ, а на фізичних осіб-підприємців до 20 НМДГ;

ухилення від виконання рішень АМК або несвоєчасне їх ви­конання на посадових осіб і керівників розмір штрафу до 6 НМДГ, а на фізичних осіб-підприємців до 16 НМДГ.