Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


13.6. парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими ресурсами

Верховна Рада України (парламент), відповідно до своїх повно­важень, може безпосередньо (прямо) контролювати виконання Дер­жавного бюджету України загалом, за статтями видатків і в розрізі регіонів, а також опосередковано (непрямо) виконання місцевих бюджетів, які більшою або меншою мірою, пов'язані з Державним бюджетом України.

Вищим органом державного фінансово-економічного контролю через який в основному здійснюється парламентський контроль, є Рахункова палата Верховної Ради України. Це постійно діючий ор­ган, що підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.

Рахункова палата здійснює низку функцій:

здійснює контроль за виконанням Державного бюджету Украї­ни, фінансуванням загальнодержавних програм;

проводить за дорученням Верховної Ради України контроль за своєчасним і повним надходженням доходів до Державного бю­джету України, виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до по­казників цього бюджету, в тому числі видатків з обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів;

перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України ви­користання за цільовим призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді України висновки щодо можливостей скорочення видатків по кожному фонду зокрема та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України;

проводить контроль за ефективністю управління коштами Держбюджету України Державним казначейством України, за­конність і своєчасність руху коштів Державного бюджету Укра­їни, в тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кре­дитних установах України;

здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Вер­ховної Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони до­вкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;

контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на ви­конання загальнодержавних програм;

проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотри­манням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном;

здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради Укра­їни про надання Україною позик і економічної допомоги іно­земним державам, міжнародним організаціям та про одержання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних фінансо­вих організацій позик, які не передбачені Державним бюджетом України, використанням безоплатної допомоги Україні, одержа­ної з іноземних джерел, за грошовою емісією, використання кре­дитних і валютних ресурсів органами виконавчої влади та їх по­садовими особами, надання кредитів і здійсненням операцій по розміщенню золотого і валютного резервів, а також за кредитни­ми операціями, касовим виконанням Державного бюджету Укра­їни Національним банком України та уповноваженими банками;

перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю Вер­ховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та організа­ціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Держав­ного бюджету України;

готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконав­чої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання.