Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


13.8. контроль у сфері соціального страхування

У сфері соціального страхування України контрольні повнова­ження держава доручила таким державним цільовим фондам: Пенсійному фондові України;

Фондові соціального страхування з тимчасової втрати працез­датності України;

Фондові соціального страхування на випадок безробіття України;

Фондові соціального страхування від нещасних випадків на ви­робництві та професійних захворювань України.

Пенсійний фонд України (ПФУ) проводить контроль за своє­часністю, достовірністю й повнотою нарахування і сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Крім того, ПФУ забез­печує перевірки цільового використання підконтрольних йому ко­штів.

Працівники Фонду мають право перевіряти усіх платників збо­ру на обов'язкове державне пенсійне страхування. Перевірки мо­жуть бути плановими або позаплановими. Планові перевірки здій­снюють за планом-графіком, який повинен погоджуватись з ДПАУ. Про планову перевірку письмово попереджують за 10 днів до по­чатку перевірки. Позапланові перевірки проводять без попереджен­ня, якщо у працівників ПФУ є серйозні аргументовані підстави, що платник збору порушує законодавство, а також у випадках зміни суб'єктом перевірки місця реєстрації і зняття з обліку.

Інспектор ПФУ, прийшовши на перевірку до суб'єкта підпри­ємницької діяльності, зобов'язаний пред'явити доручення на прове­дення перевірки і службове посвідчення.

Основними документами, що підлягають перевірці з боку інспектора ПФУ, є: первинні документи з нарахування і виплати оплати праці, з нара­хування і перерахування страхових внесків до Пенсійного фонду; накази (розпорядження) керівника суб'єкта підприємницької діяльності з питань трудових стосунків; трудові книжки; бізнес-плани; журнали 5 (5А); Голо­вна книга; розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове пен­сійне страхування, що підлягає сплаті за певний місяць (місячна звітність, додаток 23 до відповідної Інструкції ПФУ) і т.ін.

За результатами перевірки інспектор складає акт перевірки у двох примірниках: перший примірник передає керівникові або го­ловному бухгалтеру суб'єкта перевірки, а другий залишає для Пенсійного фонду.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності (ФСС з ТВП) має право контролювати правильність нараху­вання та повноту сплати страхових внесків і використання страхових коштів на підприємствах (організаціях, закладах) й у фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників. ФСС з ТВП пере­віряє документи пов'язані з відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою пра­цездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням.

Фонд проводить у страхувальників ревізії і перевірки. Ревізії бувають таких видів: комплексні планові та позапланові. Тривалість ревізії за звичайних умов її проведення не може перевищувати 30 календарних днів і лише у випадку виявлення значних порушень терміни здійснення ревізії можуть бути продовжені.

Ревізію проводять щорічно у тих суб'єктів перевірки, де чисель­ність працюючих 300 і більше осіб, наступна комплексна планова ревізія здійснюється через 2 роки.

Контролер-ревізор, який прийшов проводити ревізій, повинен пред'явити керівникові суб'єкта ревізії доручення на її проведення, службове посвідчення і зробити запис в Журналі реєстрації ревізій та перевірок підприємства за відповідний календарний рік.

Контролер-ревізор повинен перевірити первинні документи з на­рахування і виплати оплати праці; листки непрацездатності; довідки, свідоцтва ЗАГСу (РАГСу); висновки лікарсько-трудової експертної комісії (ЛТЕК), журнали 5 (5А); Головну книгу; звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездат­ності (квартальна звітність, Ф 4 ФСС з ТВП ) тощо.

В кінці ревізії контролер ревізор ФСС з ТВП складає акт ре­візії у двох примірниках. Перший примірник цього акта контролер-ревізор віддає керівнику суб'єкта перевірки, а другий залишає для Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття (ФСС на ВБ) проводить планові та позапланові перевірки правильності на­рахування, своєчасності та повноти сплати і отримання страхових внесків. Планові перевірки здійснюють на підставі планів роботи ФСС на ВБ, а також позапланові у випадках реорганізації, лікві­дації, зміни адреси суб'єкта перевірки.

Представниками ФСС на ВБ є працівники центрів зайнятості в АР Крим, областях, Києві та Севастополі, районах, містах, районах у великих містах. Ці працівники можуть проводити перевірки в меж­ах своїх повноважень за умови наявності у них (на момент появи у страхувальника) доручення на право проведення перевірки та служ­бового посвідчення.

Під час перевірки інспектор перевіряє правильність оформлен­ня первинних документів з нарахування і виплати оплати праці; ка­сові та банківські документи з оплати страхових внесків та інших обов'язкових платежів ФСС на ВБ; журнали 5 (5А); Головну книгу; розрахункові відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (квартальна звітність, додаток 6 до відповідної Інструкції).

За підсумками перевірки інспектор місцевого центру зайнятості складає акт перевірки у двох примірниках. Основними видами по­рушень щодо цього Фонду соціального страхування є порушення термінів реєстрації платника страхових внесків та прострочення термінів їх оплати.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань (ФСС від НВПЗ) забезпечує проведення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю та повнотою оплати й одержання страхових та інших платежів до даного Фонду. Крім того Фонд контролює цільове та обґрунтоване витрачання коштів, що перебувають під його впливом.

ФСС від НВПЗ проводить планові і позапланові перевірки. Планові перевірки здійснюються на підставі плана-графіка переві­рок не частіше одного разу на календарний рік. Позапланові пере­вірки інспектори Фонду здійснюють у випадках реорганізації, зміни адреси страхувальника (платника страхових внесків) або його лікві­дації як суб'єкта підприємницької діяльності.

Під час інспекторської перевірки страхових внесків перевіря­ють первинні документи з нарахування і виплати оплати праці; роз­рахунки нарахувань страхових внесків ФСС від НВПЗ; платіжні доручення, квитанції про оплату; журнали 5 (5А); Головну книгу; розрахункові відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (квартальна звітність, додаток 11 до Інструкції ФСС від НВПЗ № 12 від 20 квітня 2001 р.) тощо.

За підсумками перевірок інспектор цього Фонду складає акт перевірки у 3 примірниках. Даний акт підписує інспектор ФСС від НВПЗ і керівник та головний бухгалтер суб'єкта підприємницької діяльності. Двоє останніх можуть підписати акт перевірки без за­уважень, із зауваженнями або взагалі відмовитись від підписування акта.