Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


13.9. державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим ринком

До органів (служб) державно-фінансового контролю належить і Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку України (ДКЦПФРУ).

Ця Державна комісія від імені держави Україна здійснює низ­ку комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних й запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні орга­ни. Комісія може делегувати надані їй повноваження центральному апарату і територіальним органам шляхом прийняття відповідного рішення, затвердженого в установленому порядку.

Основним нормативно-правовим актом України для Державної комісії є Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контр­олю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворю­ється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.

Голова Комісії, її члени призначаються та звільняються Прези­дентом України за погодженням з Верховною Радою України.

Голова та члени Державної комісії з цінних паперів та фондово­го ринку мають право без спеціальних дозволів представляти Комі­сію у суді.

Термін повноважень Голови Комісії та членів Комісії сім ро­ків. Одна й та ж особа не може бути членом Комісії більше двох тер­мінів підряд.

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням Голови Комісії у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше п'яти голосів.

Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондо­вого ринку затверджується Президентом України. Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що затверджується Ко­місією, і координують свою діяльність з місцевими державними ад­міністраціями, органами місцевого самоврядування.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зверта­ється до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законо­давства України про цінні папери.

Серед основних завдань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є і завдання контрольного характеру:

здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування;

проведення контролю за дотриманням законодавства і призна­чення державних представників на фондових біржах, у депози­таріях і торговельно-інформаційних системах;

визначення порядку ведення та реєстрації у спеціальному реє­стрі аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити ау­диторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяль­ність на ринку цінних паперів та їх похідних;

встановлення професійних вимог до керівників, головних бух­галтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвесту­вання і саморегулівних організацій;

здійснення методологічного забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;

визначення переліку міжнародних рейтингових агентств, які мають право встановлювати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів;

узагальнення досвіду і практики діяльності рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має

право, зокрема:

давати висновки про віднесення цінних паперів до того чи іншо­го виду, визначеного чинним законодавством;

встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних ко­штів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по опе­раціях з цінними паперами;

у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ви­носити попередження, зупиняти на термін до одного року розмі­щення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій;

здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформа­ції, що надається емітентами та особами, які здійснюють про­фесійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам;

проводити самостійно чи разом з іншими відповідними орга­нами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій;

надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяль­ність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегу-лівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження

про усунення порушень законодавства про цінні папери та ви­магати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримі­нальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопору­шення;

надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

розробляти і затверджувати з питань, що належать до її компе­тенції, обов'язкові для виконання нормативні акти;

накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення про­фесійної діяльності на ринку цінних паперів;

порушувати питання про звільнення з посад керівників фондо­вих бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фон­дові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупи­няти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу на певний термін для захисту держави, інвесторів;

здійснювати разом з іншими виконавчими органами контроль за поліграфічною базою з випуску цінних паперів;

здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок;

розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондово­го ринку;

здійснювати сертифікацію програмного забезпечення та встанов­лювати вимоги до програмних продуктів на фондовому ринку;

вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох робо­чих днів документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери;

порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного ін­вестиційного фонду та саморегулівних організацій;

проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;

з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умо­вах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;

з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробіт­ництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів;

проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органа­ми перевірки фінансово-господарської діяльності уповноваже­них рейтингових агентств;

у разі виявлення ознак порушення рейтинговим агентством ви­мог законів України у сфері цінних паперів та/або нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вживати заходи впливу відповідно до законодавства, в тому чис­лі виключати уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Сві­доцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключити міжнародні рейтингові агент­ства з переліку визнаних.

Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

Голова та члени Державної комісії з цінних паперів та фондово­го ринку;

начальники відповідних територіальних органів Державної ко­місії з цінних паперів та фондового ринку;

працівники центрального апарату за письмовим дорученням Голови або членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

працівники відповідних територіальних органів Державної ко­місії з цінних паперів та фондового ринку за письмовим доручен­ням начальника відповідного територіального органу Комісії.

Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:

безперешкодно входити до підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів та ін­ших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

залучати за погодженням з відповідними центральними та міс­цевими органами виконавчої влади, органами місцевої влади й самоврядування, підприємствами та об'єднаннями їх спеціаліс­тів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення пере­вірок і ревізій;

провадити в межах наданих повноважень розгляд справ про по­рушення чинного законодавства щодо випуску та обігу цінних па­перів, у тому числі стандартів, норм і правил, визначених норма­тивними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ставити питання перед органами Прокуратури України та Міністерством внутрішніх справ України про проведення розслі­дувань або інших заходів відповідно до чинного законодавства;

вимагати в межах своєї компетенції від посадових осіб підпри­ємств, установ, організацій надання письмових пояснень.

Про вчинення правопорушення, уповноваженою особою Дер­жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка його вияви­ла, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої від­повідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох робочих днів направляється посадовій особі, яка має право накладати штраф.

Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводи­лось вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються копії цих документів та копія протоколу про вилучення цих документів.

Вилучення на строк до трьох робочих днів документів, які під­тверджують факт правопорушення, проводиться з обов'язковим складанням протоколу, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний перелік вилучених документів та день, в який ці документи відповідно до Закону мають бути повернені. Протокол підписує уповноважена особа Комісії, яка провела вилучення. Представнику юридичної особи, документи якої були вилучені, після закінчення перевірки і проведення вилучення документів надається копія протоколу про вилучення.

Посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондо­вого ринку приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання необхідних документів. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи.

Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринку цінних паперів. Здійснення опера­цій по випуску в обіг або розміщенню не зареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів тягне за собою накладення на громадян чи посадових осіб штрафу у розмірі від 50 до 100 нео­податковуваних мінімумів доходів громадян.

Здійснення операцій на ринку цінних паперів без ліцензії, одер­жання якої передбачено чинним законодавством, тягне за собою на­кладення на громадян чи посадових осіб штрафу у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовір­них відомостей Державній комісії з цінних паперів та фондового рин­ку, якщо подання цих відомостей передбачено чинним законодавством, тягне за собою накладення на громадян чи посадових осіб штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоря­джень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку тягне за собою накладення на громадян чи посадових осіб штрафу у роз­мірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог законодавства з питань емісії цінних папе­рів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб емітента цінних паперів від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб чи уповноважених ними осіб від 50 до 200 неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян.

Відносини Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними ор­ганами. Працівники правоохоронних органів сприяють уповно­важеним особам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у виконанні ними своїх службових обов'язків. На прохання уповноважених осіб Державної комісії з цінних паперів та фондо­вого ринку правоохоронні органи надають інформацію, яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за ринком цінних паперів.

Органи приватизації зобов'язані надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи про об'єкти державної власності, які приватизуються, якщо в процесі приватизації цих об'єктів будуть випускатися цінні папери згідно з чинним законодавством.

Органи виконавчої влади зобов'язані надавати Державній ко­місії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та інформацію з питань, віднесених до її компетенції, з метою дотри­мання вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів.

Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штрафи:

за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства у розмірі до 10000 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 від­сотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

за діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії, одержання якої передбачено чинним законодавством, у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недо­стовірної інформації у розмірі до 1000 неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян;

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоря­джень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.

Про накладення штрафів на комерційні банки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.

Порядок накладення штрафів за порушення юридичними осо­бами правил діяльності на ринку цінних паперів. Штрафи накла­даються Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії, начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.

Протоколи про вчинення правопорушення складаються поса­довими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі виявлення ними відповідних правопорушень.

Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені час­тинами першою-п'ятою статті 13 Закон України „Про державне регу­лювання ринку цінних паперів в Україні", накладаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами. Від імені цих органів право розглядати справи про адміністра­тивні правопорушення та накладати стягнення мають Голова Комісії, члени Комісії, начальник відповідного територіального органу Комісії.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою-п'ятою статті 13 Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", здій­снюється відповідно до Кодексу України про адміністративні пра­вопорушення.

Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 13 Закон України „Про державне регулю­вання ринку цінних паперів в Україні", уповноважена особа Комі­сії складає протокол про адміністративне правопорушення. Справи про порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів розглядаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законо­давства про цінні папери. Посадові особи, які порушують законо­давство про цінні папери, несуть кримінальну і майнову відповідаль­ність, установлену відповідними законодавчими актами України.

Відповідальність Державної комісії з цінних паперів та фондо­вого ринку та її посадових осіб. Посадові особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.

Шкода, заподіяна учасникам ринку цінних паперів неправомір­ними діями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок держави відповідно до чинного законодавства.

Питання для обговорення та самоперевірки

Які   права  мають   працівники  митної  державної служби (ДМСУ)?

Назвіть основні види порушень митного законодавства.

Яка міра відповідальності передбачена за порушення митного за­конодавства?

Які види постанов може виносити митний орган за результата­ми розгляду справи?

Що потрібно зробити у випадку незгоди з постановою митного органу?

Які права надані працівникам АМКУ?

Назвіть види перевірок, що проводять органи АМКУ (територі­альні відділення).

Яка періодичність складання плану-графіку перевірок АМКУ? Хто цей графік затверджує?

Які фінансові санкції передбачені за порушення антимонопольно­го законодавства?

Які справи щодо порушення антимонопольного законодавства розглядають місцеві суди?

Які контрольні функції встановлені для ФДМУ?

Що повинні зробити працівники ФДМУ під час попереднього контролю?

Що мають з'ясувати представники Фонду державного майна України в процесі поточного контролю?

Чим повинні займатись працівники ФДМУ під час наступного контролю?

Які права надані представникам Державної інспекції з контролю за цінами?

Назвіть основні види порушень порядку встановлення і застосу­вання цін і тарифів.

Опишіть методику розрахунку необґрунтовано отриманого ви­торгу, що підлягає вилученню у дохід до бюджету, за результа­тами перевірки інспекторів ДІКЦ?

У якому розмірі утримують штраф з підприємств, організацій, закладів, які необґрунтовано одержали виторг і повернули його до бюджету?

Яку відповідальність можуть нести посадові особи підприємств, організацій, закладів за порушення державної дисципліни цін?

Який контроль здійснюється за підприємствами, організаціями, закладами з боку Президента України?

Яким чином Президент України здійснює свої контрольні повно­важення щодо підприємств, організацій, закладів?

Як і хто здійснює парламентський контроль за державними й місцевими фінансами?

Що таке громадський контроль?

Яким чином треба здійснювати громадський контроль за фінан­сами в Україні?

Які органи здійснюють контроль у сфері соціального страхуван­ня і забезпечення, за діяльністю фондових бірж?

Опишіть особливості контролю за обов'язковим державним пен­сійним страхуванням.

Як здійснюється контроль за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою пра­цездатності та витратами, зумовленими народженням і похо­ванням?

Опишіть методику контролю за загальнообов'язковим держав­ним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Яким чином здійснюється контроль за загальнообов'язковим дер­жавним соціальним страхуванням від нещасного випадку на ви­робництві та професійного захворювання, які спричинили втра­ту працездатності?

Як проконтролювати діяльність фондових бірж?

Рекомендована література за розділом 13 Основна література

Взаємовідносини платників податків з контролюючими орга­нами: Методичний посібник// Баланс. Бібліотека бухгалтера. -2003. №1. С. 4-28; 42-56; 80-93.

Закон України „Про державне регулювання ринку цінних папе­рів в Україні" від 18 листопада 1997 р. № 642/97-ВР з наступни­ми змінами і доповненнями.

Закон України „Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. № 3659 ХІІ.

Закон України „Про державну статистику" від 13 липня 2000р.

№ 1992 ІІІ

Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професій­ного захворювання, що спричинили втрату працездатності" від 23 березня 1999р. № 1105-ХІУ.

Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 р. № 1533 ІІІ.

Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18

січня 2001 р. №2240 ІІІ.

Закон України „Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р.

№803 ХІІ.

Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07 червня 1996 р. № 236/ 96 ВР (зі змінами і доповненнями).

Закон України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне стра­хування" від 26 червня 1997 р. № 400 / 97 ВР (зі змінами і до­повненнями).

Закон України „Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 р. № 507 ХІІ (зі змінами і доповненнями).

Додаткова література

Інструкція про порядок нарахування, обліку і витрачання стра­хових коштів Фонду соціального страхування від нещасних ви­падків на виробництві і професійних захворювань України / Затверджена постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 квітня 2001 р. № 12.

Інструкція про порядок нарахування і сплати внесків на загальнообов'язкове державне страхування на випадок безро­біття і обліку їх надходження в Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття / Затверджена наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 18 грудня 2000 р. №339.

Інструкція про порядок нарахування і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також облі­ку їх надходження в Пенсійний фонд України / Затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 3 червня 1999 р. № 4-6 (зі змінами і доповненнями).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) від 07 грудня 1984 р. № 8073 Х (зі змінами).

Методика визначення монопольного становища підприємців на ринку/ Затверджена розпорядженням АМК України від 10 бе­резня 1994 р. № 1 (зі змінами і доповненнями).

Митний Кодекс України (МКУ).

Основні принципи контрольно-ревізійної діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Положення про державну інспекцію з контролю за цінами / За­тверджена постановою КМУ від 13 грудня 2000р. № 1819.

Положення про державну митну службу України / Затверджене Указом Президента України від 24 серпня 2000 р. № 1022/2000.

Положення про Пенсійний фонд України від 1 березня 2001 р.

№ 121 / 2001.

Положення про порядок проведення перевірок дотримання ан­тимонопольного законодавства / Затверджене розпорядженням АМК України від 29 листопада 1999 р. № 249-р.

Чимшит О., Грек Г. Как подготовиться к проверке контролиру-щих органов. Изд. 3-е, с изменениями и дополнениями. М.: Изд. дом «Владимир Дудник», 2001. С. 82-100; 108-113; 124­127.