Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


1.4. принципи організації та здійснення державного фінансового контролю

Принципами організації державного фінансового контролю є:

розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів державного фінансового контролю відповідно до встановленого Конституцією і законодавством України розмежування компетенції законодавчої та виконавчої влади;

функціональна, організаційна, персональна й фінансова неза­лежність органів державного фінансового контролю та їх поса­дових осіб від підконтрольних об'єктів;

координація діяльності органів державного фінансового контролю з ме­тою виключення дублювання у їх роботі та забезпечення єдиної систе­ми державного фінансового контролю на усіх рівнях державної влади. Основними принципами здійснення державного фінансового

контролю є: законність, обов'язковість, стратегічна спрямованість, неупередженість, всебічність (всеосяжність), системність, плано­вість, регулярність (своєчасність), конкретність, економічність, гласність (за умови дотримання державної, службової, комерційної та іншої таємниці, що охороняється законом), дієвість.

Основними принципами організації державного фінансового контролю є:

узгодженість та плановість дій суб'єктів державного фінансово­го контролю;

функціональна, організаційна, персональна та фінансова неза­лежність суб'єктів державного фінансового контролю від під­контрольних об'єктів;

неупередженість і об'єктивність у процесі здійснення державно­го фінансового контролю;

невтручання в оперативну фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання, за винятком випадків, передбачених за­коном та фінансовим законодавством, в тому числі бюджетним;

відповідальність за достовірність результатів здійснення фінан­сового контролю;

системність, плановість і періодичність у контрольній діяльнос­ті суб'єктів державного фінансового контролю;

відкритість і прозорість фінансового контролю, за винятком необхідності дотримання режиму спеціальних обмежень, у тому числі нерозголошення комерційної, державної та інших таєм­ниць, відповідно до законодавства України;

дотримання норм професійної етики.

Питання для обговорення та самоперевірки

Походження терміна «контроль».

Визначення фінансового контролю та державного фінансового контролю. Назвіть їх спільні та відмінні ознаки.

Завдання державного фінансового контролю.

Мета державного фінансового контролю.

Види державного фінансового контролю залежно від часу проведення.

Види державного фінансового контролю залежно від характеру взаємовідносин суб'єкта та об'єкта.

Форми здійснення державного фінансового контролю.

Предмет державного фінансового контролю.

Класифікація державного фінансового контролю залежно від часу проведення.

Класифікація державного фінансового контролю за інформацій­ним забезпеченням.

Класифікація державного фінансового контролю залежно від ха­рактеру взаємовідносин суб'єкта та об'єкта.

Класифікація державного фінансового контролю за відношенням до власника.

Класифікація державного фінансового контролю за формами здійснення.

Класифікація ревізій залежно від відомчої підпорядкованості.

Метод державного фінансового контролю.

Способи здійснення державного фінансового контролю.

Методичні прийоми здійснення державного фінансового контролю.

Основні принципи державного фінансового контролю відповідно до діючого законодавства.

Принципи організації державного фінансового контролю.

Рекомендована література за розділом 1 Основна література:

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 №2939-ХІІ.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 05.02.98 №83.

Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.96 №315/96-ВР.

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фонда­ми» від 21.12.2000 №2181-ІІІ.

Проект Закону України «Про систему державного фінансового контролю в Україні» від 03.06. 2002 .

Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.98 №817/98.

Положення про Головне контрольне ревізійне управління Укра­їни. Затверджено Указом Президента України від 28.11.2000

№1265 / 2000.

Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Держав­ною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 №121.

Інструкція про порядок вилучення посадовими особами органів Державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (за­ниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів. Затверджена наказом ДПАУ від 01.07.98 №316.

Інструкція про організацію проведення перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за звернен­ням правоохоронних органів. Затверджена наказом ГоловКРУ України від 26.11.99 №107.

Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізії Рахунко­вою палатою. Затверджена Постановою Колегії Рахункової Па­лати від 03.12.99 №25-1.

Додаткова література:

Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М.., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Житомир: ЖІТІ, 2000.

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.

Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посібник. -К.: Вид-во Європ. унів-ту фінансів, інформ. систем, менеджмен­ту і бізнесу, 2000.

Романів Є.М., Хом'як Р.Л., Мороз А.С., Гресик В.В. Контроль і ре­візія: Навчальний посібник. Львів: «Інтелект-Захід», 2001.

Стефанюк І. Формування системи фінансового контролю // Економіка, фінанси, право. 1999. № 12.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. К.: Знання - Прес, 2001.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з пе­рехідною економікою: Монографія. К.: КДТЕУ, 1998.