Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


14.3. особливості проведення внутрішнього фінансового контролю

Проведення ревізій і перевірок контрольно-ревізійними підроз­ділами міністерств таі інших центральних органів виконавчої влади й їх територіальних органів здійснюється відповідно до відомчих інструкцій про порядок проведення ревізій і перевірок, які розро­блені з урахуванням вимог Інструкції про порядок проведення реві­зій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні та інших нормативно-правових актів ДКРС України.

Порядок проведення ревізій і перевірок структурними підрозді­лами ДКРС України висвітлено в розділі 5 „Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення".

Права, обов'язки та відповідальність посадових осіб контрольно-ревізійних підрозділів міністерств й інших центральних органів ви­конавчої влади та їх територіальних органів такі ж, як і структурних підрозділів ДКРС України.

Крім того, посадові особи контрольно-ревізійних підрозділів мі­ністерств й інших центральних органів виконавчої влади та їх тери­торіальних органів мають право:

перевіряти на об'єктах контролю результати виконання планів, кошторисів, грошові, фінансові, бухгалтерські та інші докумен­ти, наявність коштів і цінностей, а у разі виявлення підробок та інших зловживань вилучати необхідні документи на термін до закінчення ревізії (перевірки), залишаючи у справі акт вилучен­ня та копії або реєстри вилучених документів;

перевіряти правильність списання сировини, палива, інших ма­теріальних цінностей, спожитої теплота електроенергії на ви­трати виробництва, повноту оприбуткування готової продукції, списання відходів, а також вимагати від керівника об'єкта контр­олю здійснення контрольних обмірів обсягів виконаних робіт чи контрольного запуску сировини у виробництво;

вимагати від керівника об'єкта контролю проведення інвентари­зації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, пере­вірки наявних коштів і розрахунків, у разі потреби опечатувати каси і касові приміщення, склади, комори, сховища, архіви;

•           одержувати від посадових осіб об'єктів контролю письмові пояснен­ня з питань, що виникають під час проведення ревізій (перевірок). Термін проведення ревізії (перевірки) не повинен перевищува­ти 30 робочих днів. Цей термін може бути продовжений з дозволу керівника органу, який призначив ревізію (перевірку).