Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


15.2. економічна складова в діяльності служби безпеки україни

Між органами державної контрольно-ревізійної служби та ор­ганами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України здійснюється взаємодія шляхом передачі матеріалів контрольних заходів або інформування про виявлені порушення до правоохо­ронного органу, яка регламентується відповідними законодавчими актами.

Відповідно до статті 25 Закону України „Про Службу безпеки України" [1] Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов'язків надається право:

вимагати від громадян та посадових осіб припинення право­порушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності;

подавати органам державного управління обов'язкові для роз­гляду пропозиції з питань національної безпеки України, в тому числі про припинення роботи, пов'язаної з державними таємни­цями, яка виконується з порушенням встановлених правил;

одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об'єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користува­тись з цією метою службовою документацією і звітністю;

входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в службові приміщення;

мати слідчі ізолятори для тримання осіб, взятих під варту та за­триманих органами Служби безпеки України;

використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збит­ків транспортні засоби, які належать підприємствам, устано­вам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розсліду­вання яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчи­ненні, знаходити житлові, службові, виробничі та інші примі­щення й території і земельні ділянки та оглядати їх з наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин;

проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначе­ному Законом України „Про оперативно-розшукову діяльність";

здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності і конфіденційності цих відносин;

користуватися на договірних засадах службовими приміщен­нями підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян;

направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтер­есах розвідки, контррозвідки, боротьби з корупцією та органі­зованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників;

в інтересах розвідки, контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності створювати інформаційні системи та вести опера­тивний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки України Законом;

морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за заслуги по забезпеченню дер­жавної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;

позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалеж­но від наявності місць і поселятися в готелях при пред'явленні посвідчення про відрядження;

безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним транспортом;

видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, взя­тим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціаль­ні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.