Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


16.2. порядок розгляду матеріалів ревізії

З метою забезпечення здійснення в органах ДКРС системного внутрішнього контролю за станом організації державного фінансо­вого контролю, надання методологічної допомоги підпорядкованим підрозділам, запобігання надходженню звернень громадян та актів реагування органів державної влади щодо неправомірних дій праців­ників Служби, наказом „Про посилення внутрішнього контролю в органах ДКРС" [4] визначено порядок розгляду матеріалів ревізій.

Відповідно до даного наказу проект акта ревізії (як правило, за три дні до її закінчення) перед поданням на ознайомлення керівни­ку об'єкта контролю надається ревізором, який її проводить, началь­нику відділу, керівнику відповідного структурного підрозділу Го-ловКРУ, які вивчають його на предмет додержання об'єктивності, ясності і вичерпності опису виявлених фактів і ревізійних дій, по­вноти виконання програми ревізії та, у разі наявності недоліків, надають необхідні вказівки щодо їх усунення та доопрацювання в терміни, визначені для проведення ревізії.

Матеріали ревізій, після підписання акту керівництвом об'єкта контролю та його реєстрації, протягом трьох робочих днів розгляда­ються та приймаються начальниками відділів та керівниками відпо­відних галузевих підрозділів ГоловКРУ або особами, що їх заміщу­ють, готують висновки на них та погоджують із заступником Голови ГоловКРУ відповідно до розподілу обов'язків.

У разі надходження заперечень або зауважень до акта, складе­ного за результатами проведеної ревізії, правильність викладених в них обґрунтувань та фактів ретельно перевіряється працівником, який не брав участі у проведенні даної ревізії та обіймає рівнозначну або вищу посаду в галузевому підрозділі ГоловКРУ, працівниками якого проведено ревізію, а за рішенням Голови ГоловКРУ - праців­ником іншого галузевого підрозділу, Відділом внутрішнього контр­олю або колегіально (робочою групою у складі працівників різних структурних підрозділів ГоловКРУ), які готують письмовий висно­вок, що підписується керівником структурного підрозділу, праців­ник якого його готував або очолював робочу групу, і затверджується заступником Голови ГоловКРУ відповідно до розподілу обов'язків.

В територіальних КРУ встановлено такий порядок розгляду ма­теріалів ревізій:

Проект акта ревізії (як правило, за три дні до її закінчення) перед поданням на ознайомлення керівнику об'єкта контролю на­дається ревізором, який її проводить, начальнику відповідного га­лузевого відділу КРУ, який вивчає його на предмет додержання об'єктивності, ясності та вичерпності опису виявлених фактів і реві­зійних дій, повноти виконання програми ревізії та, у разі наявності недоліків, надає необхідні вказівки щодо їх усунення та доопрацю­вання в терміни, визначені для проведення ревізії.

Матеріали завершених ревізій, після підписання акту керівни­цтвом об'єкта контролю та його реєстрації, протягом трьох робочих днів розглядаються та приймаються начальниками галузевих відді­лів КРУ або особами, що їх заміщують, які готують висновки на них та погоджують їх з начальником або заступником начальника КРУ відповідно до розподілу обов'язків.

У разі надходження заперечень або зауважень до акта, складено­го за результатами проведеної ревізії працівниками галузевого відді­лу КРУ, правильність викладених в них обґрунтувань та фактів ре­тельно перевіряється працівником, який не брав участі у проведенні даної ревізії та обіймає рівнозначну або вищу посаду у відповідному галузевому відділі КРУ, а за рішенням начальника КРУ праців­ником іншого галузевого відділу із залученням, у разі необхідності, працівників юридичних служб або колегіально (робочою групою у складі працівників різних відділів КРУ), які готують письмовий ви­сновок, що підписується начальником галузевого відділу, працівник якого його готував або очолював робочу групу, і затверджується на­чальником або заступником начальника КРУ відповідно до розпо­ділу обов'язків.

Для розгляду матеріалів ревізій в КРВ встановити такий порядок: Проект акта ревізії (як правило, за три дні до її закінчення) пе­ред поданням на ознайомлення керівнику об'єкта контролю нада­ється ревізором, який її проводить, начальнику КРВ, який вивчає

його на предмет додержання об'єктивності, ясності та вичерпності опису виявлених фактів і ревізійних дій, повноти виконання про­грами ревізії та, у разі наявності недоліків, надає необхідні вказівки щодо їх усунення.

Матеріали завершених ревізій, після підписання акта керівни­цтвом об'єкта контролю та його реєстрації, протягом трьох робочих днів розглядаються та приймаються начальниками КРВ або особа­ми, що їх заміщують, які готують на них висновки.

У разі надходження заперечень або зауважень до акта, складено­го за результатами проведеної працівниками КРВ ревізії, правиль­ність викладених в них обґрунтувань та фактів ретельно перевіря­ється працівником, який не брав участі у проведенні даної ревізії та обіймає рівнозначну або вищу посаду у відповідному КРВ, який готує письмовий висновок, що затверджується начальником КРВ.

Наказом „Про посилення внутрішнього контролю в органах ДКРС" [4] затверджено форми Висновку до матеріалів ревізії (до­даток 16.1) та Висновку на зауваження (заперечення) до акта ревізії (додаток 16.2).

У висновку до матеріалів ревізії зазначаються зауваження щодо якості матеріалів ревізії, дотримання термінів її проведення, реко­мендації щодо реалізації ревізійних матеріалів, а також вказується дата прийняття даних матеріалів.

У висновку на зауваження (заперечення) до акта ревізії ро­бляться посилання на акти, якими було виявлено зауваження, з за­значенням їх номерів та дат складання, наводиться короткий зміст зауважень чи заперечень та висновок працівників КРВ, які його го­тували.