Материал: Державний фінансовий контроль - Навчальний посібник (Гуцаленко Л.В.)


ГлосарІй

Адміністрація органу ДКРС керівник, його заступники або канцелярія (загальний відділ) органу ДКРС.

Аналітична (камеральна) перевірка звітності і балансів це

дослідження обґрунтованості показників звітності і балансів дани­ми бухгалтерського аналітичного і синтетичного чи податкового об­ліку.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) це державний орган, який забезпечує контроль за дотриманням антимонопольно­го законодавства, захист інтересів суб'єктів господарювання і спо­живачів від порушень цього законодавства.

Арифметична перевірка документів це контроль проведених у документі обчислень, підрахунків у підсумках, що здійснюються при оформленні та обробці документів.

Аудит форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів.

Аудит ефективності діяльності це аудит економічності, ефек­тивності та результативності адміністративної діяльності.

Банк це особливий економічний заклад, на який покладено функції кредитування суб'єктів господарської діяльності і грома­дян, касове і розрахункове обслуговування економіки, виконання валютних й інших операцій, передбачених законом України «Про банки і банківську діяльність».

Внутрішній контроль здійснюється в межах виконавчої гілки державної влади.

Внутрішньовідомчий контроль проводиться міністерствами, відомствами, органами державного управління стосовно діяльності підвідомчих їм підприємств і організацій у формі тематичних пере­вірок та ревізій.

Внутрішньогосподарський фінансовий контроль здійснюється власниками, апаратом управління підприємницьких структур від­повідно до чинного законодавства стосовно діяльності цехів, бригад, дільниць, інших підрозділів підприємств.

Внутрішній фінансовий контроль система організації і здій­снення контрольних заходів, спрямованих на власну фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання, діяльність інших суб'єктів господарювання, що перебувають в його власності або на­лежать до сфери його управління, які б забезпечували цільове та ефективне використання бюджетних коштів, державного та кому­нального майна.

Гіпотеза аудиту це припущення аудитора (здогад) щодо при­чини виникнення та існування проблем, недосконалості певних по­зицій в організації виконання бюджетної програми.

Громадський контроль це один із видів економічного контр­олю, що здійснюється громадою, депутатами різних рівнів, пред­ставниками незалежних засобів масової інформації, профспілок, громадських організацій, різноманітних рухів, політичних партій з метою захисту громадських (суспільних) інтересів та протидії неза­конній діяльності (діям, бездіяльності) державних чиновників, ке­рівництва міст і сіл, підприємств (організацій, закладів) тощо.

Державна податкова служба (ДПС) це служба, на яку дер­жава поклала обов'язки і відповідальність за організацію збирання податків і неподаткових платежів.

Державний фінансовий контроль різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фі­нансового контролю.

Додаткова документація це документація, що складена за ре­зультатами контрольних заходів і є невід'ємною частиною матеріа­лів контрольних заходів та оформлена, як додатки (частіше всього у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояснень тощо), інформа­ція, що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які зафіксовані в офіційній до­кументації.

Документальна перевірка передбачає контроль за установ­чими, фінансовими, бухгалтерськими (первинними і зведеними) документами, статистичною та фінансовою звітністю, господар­ськими договорами, розпорядчими та іншими документами об'єкта контролю, пов'язаними з плануванням і провадженням фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, скла­денням фінансової звітності (далі документи об'єкта контролю).

Документування результатів контрольного заходу формування масиву документально зафіксованої інформації констатуючого та аналі­тичного характеру про організаційно-правову та фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання, де проводились контрольні заходи, який має забезпечувати розкриття теми контрольного заходу.

Допит слідча дія в межах провадження по справі за допомо­гою якої шляхом опитування свідка про відомі йому дані по справі з'ясовуються і перевіряються фактичні обставини справи.

Експерт особа, яка має необхідні знання і юридичне право для дачі від свого імені висновку за результатами досліджуваного на прохання суб'єкта процесуального провадження питання.

Експертно-лабораторний аналіз прийом фактичного контр­олю якості сировини, матеріалів, готової продукції.

Експертна перевірка документів це детальне поглиблене до­слідження достовірності документа про господарську операцію за наявності ознак недоброякісних документів.

Експертна перевірка документів це детальне поглиблене до­слідження достовірності документа про господарську операцію за наявності ознак недоброякісних документів.

Зовнішній контроль здійснюється визначеними Конституцією України та незалежними конституційними органами у межах нада­них їм конституційних повноважень.

Зустрічна перевірка документів один з ефективних прийомів документального контролю достовірності відображення в докумен­тах господарських операцій.

Інвентаризація це спосіб контролю фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, стану розрахун­ків та його відповідності даним бухгалтерського обліку на одну й ту саму дату.

Камеральні перевірки форма фінансового контролю, яку за­стосовують в органах виконавчої влади при одержанні і перевірці показників звітності.

Контроль це процес, який повинен забезпечити відповідність функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рі­шенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети.

Контрольні заміри прийоми фактичного контролю, що засто­совуються при перевірці достовірності даних про обсяги виконаних робіт, наданих послуг.

Контрольний захід це сукупність способів і методичних при­йомів фінансового контролю, які застосовуються суб'єктами дер­жавного фінансового контролю в межах повноважень, визначених Конституцією України (254 к / 96-ВР) та іншими актами законо­давства, що регулюють їх діяльність, і спрямовані на повний комп­лекс (систему) або окремі процеси (етапи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Контрольний запуск сировини і матеріалів це перевірка об­сягів виходу готової продукції в переробній промисловості.

Контрольні порівняння на збалансованість окремих показни­ків це порівняння залишку на початок ревізованого періоду з до­кументованим надходженням матеріальних цінностей, з однієї сто­рони, і документованих витрат та залишку на кінець ревізованого періоду, з іншої сторони (залишок на початок + надходження = за­лишок на кінець + витрати).

Лімітна довідка про бюджетні асигнування це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормати­вів, і видається відповідно Мінфіном, Міністерством фінансів Авто­номної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, головним розпорядником.

Логічна перевірка документів це порівняння господарської операції, відображеної в документі, з різними взаємозв'язаними по­казниками інших господарських операцій на предмет того, чи існу­вала об'єктивна можливість її виникнення.

Матеріали контрольного заходу це сформована група доку­ментів, складених за результатами контрольного заходу, та інфор­мація про вжиті за його підсумками заходи суб'єктом господарюван­ня, у якого вони проводилися, та/або відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Метод це спосіб дослідження, який визначає підхід до об'єктів, що вивчаються, шлях наукового пізнання і встановлення істини.

Метод фінансового контролю це сукупність прийомів і спо­собів, за допомогою яких вивчається фінансово-господарська діяль­ність підприємств і організацій.

Наступний (ретроспективний,) контроль, який здійснюється суб'єктами державного фінансового контролю по закінченню реаліза­ції управлінських рішень і здійснення операцій з фінансовими акти­вами за результатами фінансово-господарської діяльності та/або по закінченню деякого періоду часу (але не частіше, ніж це встановлено законодавством України) об'єктами державного фінансового контр­олю з метою виявлення фінансових недоліків і порушень, прийняття управлінських рішень щодо виправлення ситуації та притягнення до відповідальності винних осіб відповідно до законодавства.

Нормативно-правова перевірка це встановлення законності здійснення операції, що відображена господарською операцією.

Обставини справи це зовнішні фактори, що характеризують виявлене порушення і особу, що підозрюється в його здійсненні (час, місце, спосіб здійснення порушення, його мотив, характер і ступінь відповідальності, розмір вчинених збитків або шкоди, дані які позитивно чи негативно характеризують підозрюваного по ро­боті та в побуті).

Операція НБУ це дія (рух), що випливає із його основних функ­цій і спрямована на практичну й повну їх реалізацію в нашій державі.

Офіційна документація це документація, що складена за резуль­татами контрольних заходів і є основною частиною матеріалів контр­ольних заходів та об'єднує обов'язкові для складання документи.

Пеня це плата у формі відсотків, що нараховані на суму по­даткової заборгованості (без врахування пені), що утримується з порушника податкового законодавства. Нараховується переваж­но пеня на суму податкової заборгованості (із врахуванням суми штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120\% річних облі­кової ставки Національного банку України, що встановлена на день виникнення такої податкової заборгованості.

Планування це послідовний процес, який передбачає систему дій, спрямованих на якісне формування, розгляд, погодження та за­твердження планів контрольних заходів.

План асигнувань загального фонду бюджету це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету), затверджених у загальному фонді кошторису, за скороче­ною формою економічної класифікації видатків, який регламентує протягом року взяття бюджетних зобов'язань та здійснення плате­жів відповідно до зазначених зобов'язань.

План надання кредитів із загального фонду бюджету це по­місячний розподіл надання кредитів з бюджету, затверджених у за­гальному фонді кошторису, за класифікацією кредитування бюдже­ту, який регламентує протягом року взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

План спеціального фонду державного бюджету це помісяч­ний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком власних надхо­джень бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків або класифікацією кредитування бюджету, який регламентує протягом року взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань, в розрі­зі доходів за кодами класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, повернення кредитів до спеціального фон­ду бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредиту­вання бюджету і класифікації кредитування бюджету.

План використання бюджетних коштів це розподіл бюджет­них асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі видатків, струк­тура яких відповідає повній економічній класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету.

Помісячний план використання бюджетних коштів це помі­сячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за скороченою економічною класифікацією видатків, який регла­ментує для вищих навчальних закладів І-ІУ рівня акредитації та наукових установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, протягом року взяття бюджетних зобов'язань та здійснення плате­жів відповідно до зазначених зобов'язань.

Планова виїзна перевірка це перевірка, що передбачена пла­ном роботи органу АКМУ (територіального відділення), яка прово­диться за місцезнаходженням об'єкта перевірки (чи його структур­ного підрозділу).

Планові контрольні заходи це контрольні заходи, що включе­ні до відповідних планів контрольних заходів суб'єктів державного фінансового контролю.

Повторна перевірка це перевірка, що ще раз здійснюється протягом календарного року у зв'язку з проведенням щодо посадо­вих осіб АМКУ (територіального відділення) службового розсліду­вання або порушення кримінальної справи.

Податкова міліція це спеціалізований підрозділ міліції, що входить до складу органів Державної податкової служби і займа­ється боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом дізнання зі справ про ухилення від сплати податків та зборів, про нарахування валютної виручки.

Позапланова виїзна перевірка це перевірка, що не передба­чена в планах роботи АМКУ (територіального відділення) і про­водиться без попередження суб'єкта господарювання за наявності однієї із важливих (наперед визначених) обставин.

Планова виїзна ревізія це ревізія у підконтрольних устано­вах, яка передбачена у плані роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за місцезнаходженням такої юри­дичної особи чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія.

Позапланова виїзна ревізія це ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державної контрольно-ревізійної служби.

Позапланові контрольні заходи контрольні заходи, що не включені до відповідних планів суб'єктів державного фінансового контролю і здійснюються в межах їх компетенції та повноважень за дорученням ініціаторів контрольних закладів і зверненнями органів державної влади ( в тому числі правоохоронних органів) та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання і громадян.

Попередній контроль, який здійснюється суб'єктами державно­го фінансового контролю на етапі розгляду і прийняття управлінських рішень та здійснення операцій з фінансовими і матеріальними ресурса­ми та іншими активами об'єктами державного фінансового контролю з метою упередження порушення фінансового, у тому числі бюджетно­го, законодавства об'єктами державного фінансового контролю.

Поточний контроль, який здійснюється суб'єктами державного фінансового контролю під час реалізації управлінських рішень та здій­снення операцій з фінансовими активами за оперативною інформаці­єю з метою дотримання вимог законодавства та інших нормативно-правових актів України, на підставі яких виконуються управлінські рішення об'єктами державного фінансового контролю.

Ревізія це форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, до­триманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб документального викриття недостач, розтрат, при­власнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт.

Результати державного фінансового контролю результати діяльності суб'єктів державного фінансового контролю з виконання ними завдань щодо забезпечення цільового та ефективного вико­ристання бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Розпорядники бюджетних коштів бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.

Самостійний відділ структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування.

Самостійний сектор структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності управлін­ня, функції якого неможливо поєднати з функціями інших струк­турних підрозділів, з чисельністю не менш як два працівники.

Свідок особа, про яку в особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або судді є дані, що їй відомі обставини, які мають відно­шення до справи, яка знаходиться у процесуальному провадженні.

Слідство являє собою процесуальні дії, у ході яких установлю­ється провина відповідальних посадових, службових осіб у здійснен­ні тих чи інших порушень, пов'язаних з присвоєнням матеріальних цінностей, безгосподарністю, службовими зловживаннями.

Службове розслідування це форма контролю дотримання пра­цівниками підприємств, організацій службових обов'язків, а також нормативно-правових актів, які регулюють виробничі відносини.

Спеціаліст особа, яка залучається до проведення слідчої дії, володіє спеціальними знаннями і навиками та не заінтересована в результатах справи.

Спільні контрольні заходи це контрольні заходи, які здійсню­ються одночасно декількома суб'єктами державного фінансового контролю і мають спільні або взаємопов'язані теми контрольних за­ходів.

Спостереження (обстеження) прийоми фактичного контр­олю стану об'єктів, їх якісних характеристик.

Справа, що перебуває у провадженні справа, по якій за на­явності встановлених законом приводів і підстав (ст. 94 КПК) орган дізнання, слідчий або прокурор винесли постанову про порушення кримінальної справи, а суд - ухвалу до порушення провадження по справі, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується справа (ст. 98

КПК).

Стягнення дорахованих сум податків і зборів (обов'язкових платежів) це отримання з платника сум, що були недораховані ним і виявлені в процесі податкової перевірки.

Суб'єкти державного фінансового контролю міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які наділені повно­важеннями на здійснення фінансового контролю, їх самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи), які наділені такими повноваженнями.

Суб'єкти господарювання юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їх відокремле­ні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи; фізичні осо­би громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності; постійні представники не­резидентів, через які повністю або частково здійснюється підприєм­ницька діяльність, якщо такі суб'єкти беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що нале­жать державі, а також використовують кошти, що залишаються у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи держав­них цільових коштів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України, за винятком розташованих на території України іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також представництв не­резидентів, які не проводять підприємницької діяльності.

Супровідна документація це документація, що складена за ре­зультатами контрольних заходів.

Тема контрольного заходу це визначений суб'єктом держав­ного фінансового контролю зміст конкретного контрольного захо­ду.

Тематична перевірка це форма контролю окремих сторін чи тематичних питань фінансово-господарської діяльності підпри­ємств та організацій.

Фактичний контроль полягає в установленні дійсного реально­го стану об'єкта лічбою, зважуванням, вимірюванням, лаборатор­ним аналізом та ін.

Фактична перевірка передбачає контроль за наявністю грошо­вих сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і нео­боротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і природних втрат шляхом організації контрольних запусків у виробництво, контроль­них аналізів готової продукції та інших аналогічних дій за участю відповідних спеціалістів.

Фінансовий аудит це дослідження фінансової звітності, сис­тем внутрішнього контролю і аудиту та окремих трансакцій у під­контрольних організаціях.

Фінансова експертиза форма державного фінансового контр­олю, яка передбачає дослідження і оцінку законодавчих та інших нормативно-правових актів, фінансових та економічних результатів діяльності, підготовку обґрунтованих висновків та пропозиції для прийняття рішень щодо об'єкта експертного дослідження.

Фінансовий контроль комплексна і цілеспрямована фінансово-правова діяльність органів фінансового контролю або їх підрозділів чи представників, а також осіб, уповноважених здійснювати контр­оль, що базується на положеннях актів чинного законодавства.

Фонд державного майна України(ФДМУ) це державний ор­ган, що здійснює державну політику в сфері приватизації державно­го майна і виступає орендодавцем майнових комплексів, що пере­бувають у загальнодержавній власності.

Формальна перевірка документів це контроль дотримання ді­ючих форм документів, послідовності, повноти і правильності запо­внення їх реквізитів, наявності відповідних підписів у документах.

Формування справ за матеріалами закінчених ревізій це сис­тематизація виконаних документів, що стосуються окремої ревізії, і оформлення їх в одну справу.

Штрафи це плата в фіксованій сумі у формі відсотків від суми податкового зобов'язання (без врахування пені і штрафних санк­цій), що утримується з порушника податкового законодавства, або у сумі кратних чисел неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи можуть накладатися на громадян, а також як на підприєм­ства (організації, заклади), так і на їх керівників й інших посадових осіб (адміністративні штрафи).