Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


3.1. поняття та склад основних фондів підприємства

 

Засоби виробництва

 

Засоби праці

Предмети праці

 

 

Виробничі фонди

 

Основні фонди

Оборотні фонди

 

 

 

Основні фонди — засоби праці, які використовуються в процесі виро­бництва тривалий час (впродовж періоду, який перевищує 365 кален­дарних днів від дати їх введення до експлуатації), зберігаючи при цьо­му свою натурально-речовинну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлений продукт поступово по мірі використання.

 

Розрізняльні особливості основних та оборотних фондів підприємства

 

Основні фонди

Особливості

Оборотні фонди

Тривалий час

Тривалість функціонування

Участь тільки в одному виробничому процесі

Частково

Ступінь використання у виробничому процесі

Повністю

Поступово

Перенесення вартості на вар­тість виробленої продукції

Повністю

Зберігають

Зміна натурально-речовинної форми

Змінюють

Структура основних фондів підприємства

 

Основні фонди

 

І

1,

Основні виробничі фонди             У

I

Активна частина

І

 

робочі машини та механізми;

транспортні засо­би;

силові машини та устаткування;

виробничий інве­нтар та інструмент

 

виробничі спо­руди, будівлі;

передавальні пристрої;

господарський інвентар житлові будинки;

культурно-побутові об'єкти;

комунальні споруди;

будинки медичного призначення;

багаторічні наса­дження

 

 

Класифікація основних фондів

 

Ознака класифікації

Види основних фондів

Призначення та стисла характеристика

Участь у вироб­ничому процесі

виробничі

обслуговують господарську діяль­ність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення

 

невиробничі

призначені забезпечити вирішення соціальних завдань

Ступінь участі у

виробничому

процесі

активна частина

основні фонди, які використовують­ся для безпосереднього впливу на предмети праці (машини, обладнан­ня, інструмент, вимірювальні прилади)

 

пасивна частина

забезпечують функціонування та здій­снення процесу виробництва (будів­лі, споруди, інвентар)

Ознака класифікації

Види основних фондів

Призначення та стисла характеристика

Залежно від прав

власні

 

власності

орендовані

 

 

будівлі

будівельно-архітектурні об'єкти ви­робничого призначення

 

споруди

інженерно-будівельні об'єкти, що ви­конують технічні функції не пов'яза­ні зі зміною предметів праці

 

передавальні пристрої

об'єкти, призначені для вироблення, трансформування, передачі енергії

За цільовим при­значенням

машини та устат­кування

безпосередньо беруть участь у тех­нологічному процесі, впиваючи на предмети праці

 

транспортні засо­би

переміщують людей та вантажі в межах та поза межами підприємства

 

інвентар

 

 

інструменти

 

 

інші

 

 

внесені до статутного фонду підприємства його заснов­никами

Залежно від дже­рел фінансуван­ня

придбані протягом діяльності підприємства за рахунок власних коштів

 

придбані за рахунок довгострокових кредитів банків

 

безкоштовно отримані