Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


3.2. форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства

 

Облік

фондів

 

 

 

І

У натуральному вираженні

У

здійснюється для визначення технічного складу основних фондів, виробничої потуж­ності підприємства, ступеня використання обладнання

І

У вартісному виразі

            і          

необхідна для визначення за­гального обсягу, динаміки, структури основних фондів, величини вартості, перенесе­ної на вартість готової про­дукції, розрахунку економіч­ної ефективності вкладень

 

 

Оцінка основних фондів — це грошовий вираз їхньої вартості

 

Види вартості основних фондів

 

(^1^) |   Первісна ^^^>-

Фактична вартість основних фондів на момент введення в дію чи придбання:

Сперв = Спридб + Сдост + Смонт + Сін ,

Сперв — ціна придбання устаткування; Сдост — транспортні витрати на його до­ставку;

Смонт — витрати, пов'язані з монтажем уста­ткування;

Сін — інші витрати, пов'язані з введенням ос­новних фондів у дію

 

 

 

2

Відновлена

Вартість відтворення в сучасних умовах точ­ної копії основних фондів з використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх експлуатаційних параметрів.

 

 

 

Дооцінена

Вартість основних фондів після їх дооцінки

 

4

Залишкова

Реальна вартість основних фондів ще не пере­несена на вартість виготовленої продукції;

Сзал = Сперв — Сзн , Сзн — вартість зносу (амортизації)

 

 

 

Ліквідаційна

Вартість основних фондів, яку підприємство очікує отримати від їх ліквідації (продажу) по закінченню терміну корисного використання за мінусом витрат, що пов'язані з процесом їх ліквідації (продажу)

 

 

 

Амортизована

Вартість спрацювання основних фондів: Сам = Сперв Слікв

 

 

 

7

Балансова

Вартість на початок розрахункового року:

Сбал = Сп +Вп + Вк + Врек Вв А

Сп — балансова вартість основних фондів на початок року, що передує звітному року; Вп — витрати на придбання нових основних фондів;

Вк — вартість капітального ремонту; Врек — витрати на реконструкцію; Вв — вартість виведених з експлуатації осно­вних фондів упродовж року, що передував зві­тному;

А — сума амортизаційних відрахувань, нара­хованих у році, що передував звітному

 

 

 

8

Середньо-

ОФ = ОФн + ОФвв х

Твв

 

Подпись: Твиб 12-ОФвиб х-

 

ОФн — вартість основних фондів на початок року;

ОФвв — вартість нових введених основних фондів;

ОФвиб — вартість вибулих основних фон­дів;

Твв — кількість місяців до кінця року, протя­гом яких функціонують основні фонди; Твиб — кількість місяців до кінця року з мо­менту виведення з експлуатації основних фон­дів