Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


3.3 знос та амортизації основних фондів

 

знос основних ФОНДІВ

 

умов

Фізичний знос — втрата основни­ми фондами технічних властивос­тей та характеристик в результаті експлуатації, атмосферних впливів,

збереження

Моральний знос — знецінення вартості основних фондів до на­стання повного фізичного спрацю­вання під впливом науково-технічного прогресу

 

 

 

— за даними обстеження технічного стану (обчис­ленням відносної величи­ни економічного спрацю­вання, тобто відношення їх вартості, перенесеної на вартість готової про­дукції до загальної балан­сової вартості на кінець року) — знос першого роду:

 

де Фп — первісна вартість ос­новних фондів; Фв — відновна вартість основних фондів.

 

 

 

знос другого роду:

 

О 2

за строком експлуатаК:

ції:

її Т

де Тф — актичний термін служби, років; Тн — нормативний термін служби, років.

-Фпн X

Подпись: По X Тс "П„ X Т„м2 = ФП

де ФПС, Фпн — відповідно пер­вісна вартість старого та нового обладнання; Пс, Пн — річна продуктивність старого та но­вого обладнання; Тс, Тн —тер­мін служби старого та нового обладнання.

 

 

Відшкодування зносу основних фондів здійснюється шляхом амортизації.

Амортизація — процес перенесення вартості основних фондів на вартість готової продукції з метою нагромадження коштів для повного їх відновлення.

Грошовим виразом розміру амортизації є амортизаційні відрахування.

 

Норма амортизації — відношення річної суми амортизації до вартості основних фондів, виражене у відсотках. Норма амортизації показує, яку частку своєї вартості щорічно переносять засоби праці на створювану ними продукцію.

 

 

 

Подпись:

Прямолінійний метод

Кумулятивний метод

 

 

 

Метод залишку, що знижується

Виробничий метод

 

 

 

Прискорений метод залишку, що знижується

Податковий метод зменшення остаточної вартості

 

 

 

Прямолінійний метод

Щорічно протягом усього терміну фун­кціонування амортизаційні відрахуван­ня розраховуються за однією й тією ж нормою від первісної вартості основ­них фондів.

 

 

 

Норма амортизації для певної групи обладнання визначається:

 

НА =

ХІ00\%

 

 

де Сп — первісна вартість основних фондів певної групи; Сл — ліквідаційна вартість основних фондів; ТСЛ — термін служби основних фондів, визначений технічною документацією.

Суми амортизації (А) визначаються як добуток балансової вартості основ­них фондів за станом на початок звітного періоду (Сп) та встановленої для відповідної групи норм амортизації (СА):

А _ Сп х НА 100

 

Використовується норма амортизації, розрахована за прямолінійним мето­дом, але амортизаційні суми обчис­люються за цією нормою не від поча­ткової вартості основних фондів, а від недоамортизованої їх частини.

 

Використовується норма амортизації, розрахована за прямолінійним мето­дом, збільшена в 1,5—2 рази, аморти­заційні суми обчислюються за цією нормою від недоамортизованої час­тини основних фондів.

 

 

Кумулятивиий метод

Характеризується більш високими нормами амортизації в першій поло­вині амортизаційного періоду та по­ступовим їх зниженням у другій по­ловині.

 

 

 

Визначення річних сум амортизації цим методом здійснюється в декілька етапів:

Визначається сума цілих значень років експлуатації.

Обчислюється дріб від ділення цілих чисел років експлуатації. При цьому дріб від ділення цілого значення останнього року експлуатації ставиться на перше місце, передостаннього — на друге і т. д.

Відповідний дріб для кожного року перемножується на ціну устаткуван­ня і в такий спосіб визначається сума амортизації за потрібний рік.

Виробиичий метод

Заснован на тому, що функціона­льна корисність основних фондів залежить не від часу, а від ре­зультатів їх використання. При цьому строк корисного функціо­нування визначається обсяго про­дукції (послуг), які підприємство планує виготовити (виконати) з використанням цих засобів праці.

 

 

 

 

 

 

 

вартості

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» для застосування цього методу нарахування амор­тизації основні фонди підприємс­тва розбито на групи:

 

 

 

група     1 —

будівлі, спо­руди, їх стру­ктурні ком­поненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові бу­динки та їх частини. Но­рма аморти­зації — 2\%.

група 2 — авто­мобільний транспорт та за­пасні частини до нього; меблі; по­бутові електро­нні, оптичні, електромеханіч­ні прилади та ін­струменти, інше офісне облад­нання, устатку­вання та прилад­дя до них. Норма аморти­зації — 10\%.

група    3 —

будь-які інші основні фон­ди, не вклю­чені до груп 1, 2 і 4.

Норма амор­тизації — 6\%.

група 4 — електро­нно-обчислювальні машини, інші ма­шини для автомати­чного оброблення інформації, їх про­грамне забезпечен­ня, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформа­ції, інші інформа­ційні системи, те­лефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість МШП. Норма амор­тизації — 15\%.