Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


АннотацІя

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

 

В. А. СІДУН Ю. В. ПОНОМАРЬОВА

 

Економіка підприємства

 

Видання 2-ге, перероблене та доповнене

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

УДК 658(075.8) ББК 65.290я73 С 34

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-20 від 04.01.2003 р.)

 

Рецензенти:

В. М. Гринькова — д-р екон. наук, професор (Харківський державний економічний університет);

О. І. Іванілов — д-р екон. наук, професор (Харківський державний тех­нічний університет будівництва та архітектури).

 

Сідун В. А., Пономарьова Ю. В.

С 34     Економіка підприємства: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 356 с.

ISBN 966-364-177-0

Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу «Еконо­міка підприємства» і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економі­чних розрахунків.

Виходячи зі змісту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати тео­ретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу. Посі­бник спрямований на формування у студентів здатності самостійно мисли­ти, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань. Поєднання в посібнику теоретичних положень, практич­них задач та тестових завдань надає студентам можливість заздалегідь готу­ватися до семінарських та практичних занять, виконувати завдання з прове­дення розрахунків згідно з поданими до них рекомендаціями та здійснювати самоконтроль своїх знань.

Посібник пропонується студентам вищих навчальних закладів, які ви­вчають економіку підприємства.

 

ISBN 966-364-177-0

© В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова, 2006 © Центр навчальної літератури, 2006