Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


3.5. показники використання основних фондів

 

До показників ступеня зносу основних фондів відносять:

 

Показник

Алгоритм розрахунку

Економічна характеристика

Коефіцієнт зносу

Сума зносу основних фо­ндів / Первісна вартість основних фондів

Ступінь зносу та відшкоду­вання витрат на формування основних фондів

Коефіцієнт придатності

Залишкова вартість осно­вних фондів / Первісна вартість основних фондів

Можливість подальшого вико­ристання, ступінь невідшко-дування витрат на формування основних фондів

 

Інтенсивність відновлення основних фондів підприємства може бути охарактеризована такою системою показників:

 

Показник

Алгоритм розрахунку

Економічна характеристика

1

2

3

Коефіцієнт оновлення

Вартість введених основних фондів за період / Вартість ос­новних фондів на кінець ана­літичного періоду

Питома вага введених основ­них фондів у їх загальному наявному обсязі; ступінь оно­влення основних фондів

Коефіцієнт вибуття

Вартість основних фондів, що вибули за період : Вартість ос­новних фондів на початок ана­літичного періоду

Питома вага вибуття основ­них фондів у їх загальному обсязі, ступінь втрати основ­них фондів

Швидкість оновлення

1 / Коефіцієнт оновлення ос-нов-них фондів

Середній період повного оно­влення всіх основних фон­дів

Ефективність використання основних фондів характери­зується рядом показників, які поділяються на загальні та част­кові.

Загальні показники ефективності використання основних фондів:

 

1

Фондовіддача

Фо =2-,

Ф

де <2 — обсяг продукції підприємства за рік;

Ф —середньорічна вартість основних фондів підприємства.

 

 

 

2

Фондоємність

 

О'

 

3

Фондо­озброєність

Фв

п'

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 4

 

Подпись: де П — середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства.

 

 

 

 

зміни

V

ефективності використання

основних

фондів

де ІРФ — індекс зміни прибутковості основних фондів за аналітичний пері­од;

ІФВ — індекс зміни фондовіддачі ос­новних фондів за аналітичний період.

 

Частковими показниками використання основних фондів є:

 

 

 

Подпись:

™3™

 

Кекс

Ф

нор

де Фд, Фнор — дійсний і номінальний фонд часу роботи обладнання за пев­ний період;

Ф»оР = {ФК ~ {В + П))Х      X Сзм,

де Фк — календарний фонд часу; В, П — вихідні та святкові дні; ґзм — тривалість зміни; сзм — кількість змін роботи обладнан­ня на добу.

 

 

 

2

 

Кінт

 

і

факт

норм

або Кінт

Пфакт Пнорм

 

Де іфакт — фактично використаний час на виготовлення одиниці продукції; інорм — технічно обґрунтована норма часу на одиницю продукції; Пфакт — фактична продуктивність об­ладнання;

Пнорм — нормативна продуктивність обладнання.

 

3

Кінтег = Кекс х Кінт

 

основних фондів

 

4

 

роботи обладнання

 

Кзм

Ксм б К ФД Кдн ФДі

де Ксм — кількість відпрацьованих станко-змін;

Кдн — кількість відпрацьованих стан-ко-днів;

Фд — дійсний фонд часу роботи всьо­го обладнання;

Фд1 — дійсний фонд часу роботи всього обладнання під час однозмін­ної роботи.