Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


3.6. виробнича потужність підприємства та методи її визначення

 

Виробнича потужність — це максимально можливий випуск продукції підприємством за певний час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій номенклатурі та асортименті під час повного завантаження обладнання та виробничих площ.

 

Виробнича потужність класифікується за такими ознаками:

 

і) за рівнем розрахунку

 

устаткування або укрупненої групи;

підрозділу підприємства;

підприємства в цілому.

 

 

 

2) за видами: |—^

 

проектна — потужність, що визначається в процесі реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства;

поточна виробнича потужність визначається пе­ріодично в зв'язку зі зміною умов виробництва або перевищенням проектних показників;

—резервна виробнича потужність повинна формува­тись і постійно існувати у певних галузях економіки: електроенергетиці, газовій промисловості, на транспо­рті для покриття так званих пікових навантажень.

 

 

 

3) залежно від періоду виміру

 

вхідна виробнича потужність — потужність на початок року, яка показує якими виробничими мо­жливостями володіє підприємство на початку пла­нового періоду;

вихідна виробнича потужність — це потужність на кінець року, зумовлена підсумовуванням вхідної потужності та потужності, що вводиться за винят­ком потужності, що вибуває.

ПМвих = ПМвх + ПМвв ПМвив,

де ПМвх — виробнича потужність на початок періоду; ПМвв — введена в плановому періоді виробнича по­тужність;

ПМвив — виведена за плановий період проектна по­тужність.

середньорічна виробнича потужність обчислю­ється за формулою

к          12 — к

ПМср = ПМвх + ПМвв X— — ПМвив X—

де к — кількість місяців експлуатації обладнання з визначеною потужністю протягом року.

 

С         N

І    Фактори, що впливають на ефективність

використання виробничої потужності

 

 

Фактори, що пов'язані зі складом та особливостя­ми структури основних фондів

кількість та продуктивність облад­нання;

співвідношення активної та пасив­ної частин основних фондів;

рівень технології виробництва;

рівень зносу обладнання, його тех­нічні характеристики;

характер використання обладнан-

 

 

 

 

Фактори, пов'язані з осо­бливостями продукції, що випускається

серійність випуску;

рівень уніфікації виробів та дета­лей;

стандартизація матеріалів, обла­днання та деталей, що використову­ється;

матеріаломісткість продукції.

 

 

 

 

Фактори, пов'язані з осо­бливостями організації виробництва продукції

рівень спеціалізації та кооперації виробництва;

ступінь концентрації виробництва;

рентабельність виробництва;

рівень кваліфікації кадрів;

рівень узгодженості за продуктив­ності між групами машин

 

 

 

Фактори, пов'язані з рів­нем управління виробни­цтвом

виробнича та організаційна струк­тура виробництва;

методи управління, що використо­вуються;

стиль та техніка управління

 

3.3. Запитання для самоконтролю

Розкрийте роль виробничих фондів у здійсненні процесу виробництва та реалізації продукції.

Дайте визначення сутності основних фондів та їх призна­чення в підприємстві.

Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підп­риємства.

Дайте класифікацію основних фондів за ознакою функціо­нального призначення, участі у виробничих процесах.

Які оцінки використовують для визначення наявності та руху основних фондів?

Що характеризують натуральні показники основних фондів і з якою метою вони використовуються?

Призначення вартісних показників оцінки основних фондів, їх види і сутність.

Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визна­чення кожному.

Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.

 

Які методи амортизації основних фондів підприємства іс­нують?

Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть прик­лади простого та розширеного відтворення.

Дайте характеристику показникам, що характеризують сту­пінь зносу та інтенсивність відновлення основних фондів підпри­ємства.

Завдяки яким показникам визначають ефективність вико­ристання основних фондів? Наведіть алгоритми їх розрахунку та дайте економічну характеристику кожному.

 

Дайте характеристику виробничої потужності підприємства.

Назвіть види виробничої потужності підприємства.

 

Наведіть основні принципи розрахунку виробничої потуж­ності підприємства.

Які фактори впливають на величину виробничої потужності підприємства?

Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничої потужності підприємства.

Охарактеризуйте екстенсивний та інтенсивний напрямки підвищення ефективності використання основних фондів підпри­ємства.

Як оцінюється ефективність використання виробничої по­тужності підприємства?

3.4. Тестовий контроль для перевірки знань

Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:

а)         тривалості кругообігу;

б)         способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва;

в)         умов оновлення;

г)         усі відповіді правильні.

До складу основних виробничих фондів входять:

а)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні за- соби;

б)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, не- завершене виробництво, інструменти і прилади, транспортні за- соби;

в)         будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засо- би, інструменти і прилади, запаси сировини і матеріалів.

 

3.         Основні виробничі фонди — це частина виробничих фондів,

що бере участь у процесі виробництва 1) час, при цьому,

зберігаючи свою 2)         форму, а їхня вартість переноситься на

виготовлений продукт 3)     в міру використання.

а) тривалий;   б) короткий;

а) вартісну;     б) натуральну;

а) поступово; б) відразу.

 

4. Ознака, що лежить в основі поділу основних фондів на ак­тивну та пасивну частину, це:

а)         цільове призначення;

б)         рівень дохідності;

в)         ступінь спрацьованості;

г)         характер участі у виробничих процесах.

 

5. До активної частини основних виробничих фондів відно­сяться:

а)         машини, устаткування, передавальні пристрої;

б)         будівлі, споруди, інвентар;

в)         будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова про- дукція;

г)         незавершене виробництво, машини, транспортні засоби

До пасивної частини основних виробничих фондів відно­сяться:

а)         машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа;

б)         будівлі, споруди, інвентар;

в)         устаткування, силові і робочі машини, вимірювальні прила- ди і техніка.

Основні фонди під час зарахування на баланс підприємства в результаті придбання, будівництва оцінюються за:

а)         відновною вартістю;

б)         первісною вартістю;

в)         залишковою вартістю.

Відновна вартість основних фондів — це:

а)         вартість основних фондів до моменту введення їх в експлу- атацію;

б)         вартість основних фондів з урахуванням їх зносу;

в)         грошове вираження витрат на відтворення основних фондів у сучасних умовах;

г)         вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

Залишкова вартість основних фондів відображає:

а)         вартість основних фондів, що ще не перенесена на витрати виробництва й обігу;

б)         їхню ринкову вартість;

в)         можливу ціну їхнього продажу;

г)         вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації.

Під фізичним зносом основних фондів розуміють:

а)         зменшення вартості машин і устаткування в результаті впровадження нових ефективних їх видів;

б)         постійну втрату основними фондами своєї первісної варто- сті в процесі виробництва;

в)         постійну втрату основними фондами своєї первісної вартос- ті, що відбувається з ними в процесі виробництва чи їх бездіяль- ності.

Під впливом форм якого зносу основні фонди стають за­старілими за своїми технічними характеристиками і економіч­ній ефективності?

а)         фізичного;

б)         морального.

Рівень фізичного (матеріального) спрацювання основних виробничих фондів підприємства визначають за:

а)         фактичним строком експлуатації;

б)         оптимальним строком експлуатації;

в)         питомою вагою перенесеної вартості;

г)         питомою вагою списаних основних фондів.

Рівень прогресивності основних фондів залежить від:

а)         рівня технічної оснащеності;

б)         рівня співвідношення виробничих та невиробничих фондів;

в)         вікового складу основних фондів;

г)         співвідношення активної та пасивної частин основних фондів.

Амортизація основних фондів — це:

а)         знос основних фондів;

б)         процес перенесення вартості основних фондів на собівар- тість виготовленої продукції;

в)         відтворення основних фондів;

г)         витрати з утримування основних фондів.

Норма амортизації (\%) показує:

а)         яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів;

б)         нормативний термін експлуатації основних фондів;

в)         частку вартості основних фондів, що щорічно переноситься на створену продукцію.

Сума амортизаційних відрахувань використовується на:

а)         науково-технічний розвиток підприємства;

б)         відтворення й удосконалення основних фондів підприєм- ства;

в)         покриття матеріальних витрат підприємства і виплату заро- бітної плати.

17. До форм простого відтворення основних фондів відно­сяться:

а)         капітальний ремонт;

б)         нове будівництво і розширення діючих підприємств;

в)         реконструкція, технічне переоснащення, модернізація уста- ткування.

18. Розширене відтворення основних фондів не здійснюється у формі:

а)         заміни застарілих елементів основних фондів;

б)         реконструкції підприємства;

в)         нового будівництва;

г)         модернізації основних фондів.

 

19. Збереження засобів праці в придатному для виробни­чого використання стані шляхом проведення регулярних ре­монтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних несправностей і запобігання прогресуючого фізичного зно­су — це:

а)         поточний ремонт;

б)         капітальний ремонт;

в)         модернізація;

г)         реконструкція.

 

20. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливе за рахунок проведення:

а)         капітального ремонту;

б)         технічного переозброєння діючого підприємства;

в)         реконструкції діючого підприємства;

г)         розширення діючого підприємства;

д)         нового будівництва.

 

21. Капітальний ремонт діючої машини є економічно виправ­даним, якщо коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт машини (ер) має значення:

а)         ер > 0;

б)         ер = 0;

в)         ер < 0.

 

22. Фізично спрацьоване устаткування, для якого коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт має найбільше мінусове значення, потребує у першу чергу:

а)         поточного ремонту;

б)         капітального ремонту;

в)         капітального ремонту з модернізацією;

г)         заміни.

Показник фондовіддачі характеризує:

а)         оборотність оборотних коштів;

б)         питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої про- дукції;

в)         рівень технічної озброєності праці;

г)         обсяг товарної продукції, що приходиться на 1 грн основ- них виробничих фондів.

Показник фондомісткості характеризує:

а)         розмір основних виробничих фондів, що приходиться на 1 робітника;

б)         вартість основних фондів, що приходиться на 1 грн продук- ції, що випускається;

в)         вартість реалізованої продукції, що приходиться на 1 грн основних виробничих фондів.

Враховують сукупний вплив декількох факторів показ­ники:

а)         екстенсивного використання;

б)         інтенсивного використання;

в)         інтегрального використання.

Екстенсивне використання основних виробничих фондів характеризують:

а)         фондомісткість, фондовіддача;

б)         коефіцієнт завантаження устаткування;

в)         фондоозброєність праці;

г)         рентабельність виробництва;

д)         прибуток підприємства.

Виробнича потужність підприємства — це:

а)         максимальна потужність устаткування, під час використан- ня якої підприємство досягає найбільшого прибутку;

б)         максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному виразі за повного використання виробничого устаткування;

в)         максимальний випуск продукції на вузьких місцях.

28. Підприємство придбало устаткування на суму 12 тис. грн, витрати на доставку склали 500 грн., на монтаж — 700 грн. Індекс інфляції за рік — 1,2. Норма амортизації — 15 \%:

Первісна вартість складає: а) 1200; б) 12700; в) 13200.

Відновна вартість складає: а) 15840; б) 15240; в)14640.

3.         Наприкінці першого року експлуатації вартість основних фондів складе:

а) 14256; б) 13716; в) 13464.

 

29. Відповідно до паспортних даних продуктивність верс­тата складає 100 одиниць продукції на годину. Фактично протягом 5 годин роботи вона складала 80 одиниць продукції на годину. Коефіцієнт інтенсивного використання устатку­вання:

а)         4;

б)         2,5;

в)         0,9;

г)         усі відповіді неправильні.

 

30. На підприємстві встановлено 270 одиниць устаткування, з яких у першу зміну працювало 200 верстатів, у другу — 190. Коефіцієнт змінності устаткування складе:

а) 0,71; б) 1,44; в) 1,71.

 

31. Обсяг виробництва промислового підприємства — 72 тис. грн, середньорічна вартість основних фондів — 25 тис. грн, кіль­кість працівників — 100 чол., прибуток — 4 тис. грн.

Фондомісткість продукції склала:

а) 0,72; б) 0,35; в) 0,25.

Фондовіддача:

а) 2,88; б) 1,39; в) 1,16.

Фондоозброєність праці: а) 0,354; б) 0,16; в) 0,25.

Рентабельність основних фондів: а) 0,35; б) 0,16; в) 0,72.

3.5 Задачі для розв'язання

3.5.1 Основні формули для розв'язання задач

 

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Первісна вар­тість основних фондів

Сперв = Спридб + Сдост + + Смонт + Сін

Сперв — ціна придбання уста­ткування

Сдост — транспортні витрати

на його доставку

Смонт — витрати, пов'язані з

монтажем устаткування

Сін — інші витрати, пов'язані з

введенням основних фондів у дію

Відновна вар­тість

Сввід = Сперв X і

і — індекс зростання (змен­шення) ціни (показник індек­сації основних фондів)

Залишкова вар­тість

Сзал = Сперв Сзн

Сзн — вартість зносу

Коефіцієнт фі­зичного зносу

кф = тфакт

Тнорм

Тфакт   — фактичний термін експлуатації, років Тнорм — нормативний термін експлуатації, років

Коефіцієнт мо­рального зносу першого роду

=(СпеСв-с:відн)х100

Сперв

 

Величина мо­рального зносу

другого роду

Пс X Тс

Зм2 = Спс   Спн х П х т Пн X Тн

Спс, Спн — відповідно перві­сна вартість застарілого (ста­рого) та нового обладнання Пс, Пн — річна продуктивність старого та нового обладнання Тс, Тн — термін експлуатації старого та нового обладнання

Загальний кое­фіцієнт зносу

Кз = 1 -(1 Кф)х(і Км)

Кф —  коефіцієнт фізичного зносу

Км — коефіцієнт морального зносу

Норма аморти­зації

На = СпЄрв СлІКв х100\% Сперв х Текс

Сперв — первісна вартість ос­новних фондів певної групи Слікв — ліквідаційна вартість основних фондів Текс —  термін експлуатації основних фондів, визначений технічною документацією

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Ступінь ефек­тивності витрат на капітальний ремонт машини

= і     Пі + Зє Єр        Кнсф + За

Яі — витрати на очікуваний ремонт

Бе — перевищення експлуата­ційних витрат щодо капіталь­но   відремонтованої машини над поточними витратами що­до нової машини Кн — вартість придбання та встановлення нової машини Ба — втрати від недоаморти-зації діючої машини а — коефіцієнт, який характе­ризує співвідношення продук­тивності діючої та нової ма­шини

Р — коефіцієнт, який відобра­жає співвідношення тривалос­ті ремонтного циклу відповід­но тих же машин

Доцільність проведення модернізації

,   Пі + М + Зґ

єм = 1 

Кнсф + За

М — витрати на модернізацію, а, Р, Бе — необхідно визначи­ти за даними модернізованої і нової машини

Коефіцієнт зносу

Кзн= Сзн ОФперв

Сзн — вартість зносу ОФперв — первісна вартість основних фондів

Коефіцієнт придатності

ОФзал

Кпр = 

ОФперв

ОФзал — залишкова вартість основних фондів

Коефіцієнт вводу

ОФвв

Квв = 

ОФк

ОФвв — вартість нових вве­дених основних фондів ОФк — вартість основних фо­ндів на кінець періоду

Коефіцієнт вибуття

т,   ,ОФвиб

Квио =           

ОФн

ОФвиб —   вартість вибулих основних фондів ОФн — вартість основних фо­ндів на початок року

Фондовіддача

Фв = -Я-ОФ

<2 — обсяг продукції підпри­ємства за рік

ОФ — середньорічна вартість основних фондів

ПоказникФормула    Умовні позначення

Показник

Формула

Умовні позначення

1

2

3

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання

Кінтег = Кекс х Кінт

 

Вихідна

виробнича

потужність

ВПвих = ВПвх + + ВПвв ВПвив

ВПвх — вхідна виробнича по­тужність

ВПвв — введена протягом ро­ку виробнича потужність ВПвив — виведена протягом року виробнича потужність

Середньорічна

виробнича

потужність

К

ВПср = ВПвх + ВПвв х          

12

12 К ВПвив х      

12

К — кількість місяців, протя­гом яких використовувалась введена і виведена потужність

Коефіцієнт використання виробничої потужності

к = в ВПср

<2 — загальна кількість випу­щеної продукції за розрахун­ковий період

3.5.2. Приклади розв'язання типових задач Задача 3.1

Визначте первісну і залишкову вартість основних виробничих фондів, якщо ціна придбання одиниці устаткування — 5 тис. грн; транспортно-монтажні витрати — 1,0 тис. грн; норма амортиза­ції — 10 \% чи 0,1; період експлуатації — 7 років.

Розв'язання

1. Первісна вартість основних фондів відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію (вартість прид­бання обладнання, транспортні витрати, пов'язані з його достав­кою та вартість монтажних робіт на місці експлуатації). Тоді:

Фперв = 5,0 + 1,0 = 6 тис. грн. 93

2. Залишкова вартість визначається вирахуванням з первісної вартості суми накопиченого зносу та показує вартість основних фондів ще не перенесену на вартість виготовленої продукції:

Фзал = 6,0 — 6 х 0,1 х 7 = 1,8 тис. грн. Задача 3.2

Визначте величину морального зносу першого роду, якщо пе­рвісна вартість основних фондів складає 6 тис. грн, а відновна вартість основних фондів — 4,88 тис. грн.

Розв'язання

Величина морального зносу першого роду розраховується за формулою:

Зм ^СпеСв-Свідн)х100, Сперв

де Сперв — первісна вартість основних фондів; Свідн — відновна вартість основних фондів.

Тоді:

Зм = 6(6 4,88) х100 = 18,67 \%. 6

 

Задача 3.3

Визначте норму амортизації прямолінійним та кумулятивним методами нарахування амортизації основних виробничих фондів, якщо ціна одиниці устаткування складає 10 тис. грн, а термін експлуатації — 12 років.

Розв'язання

1. Норма амортизації, визначена прямолінійним методом амо­ртизації розраховується за формулою:

Сперв Слікв

На -     х 100\%,

Сперв х Текс

де Сперв — первісна вартість основних фондів певної групи;

Слікв — ліквідаційна вартість основних фондів;

Текс — термін експлуатації основних фондів, визначений тех­нічною документацією.

Тоді:

На = (1/12) х100 = 8,3 \%.

1. Норма амортизації за роками терміну експлуатації, визна­чена кумулятивним методом амортизації:

Тум = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 + 12 = 78 умов. років;

На1 = (12/78) х100 = 15,3 \%;

На2 = (11/78) х 100 = 14,1 \%....

Нап = (2/78) х 100 = 2,6 \%;

На12 = (1/78) х 100 = 1,28 \%.

 

Задача 3.4

Підприємство має устаткування з первісною вартістю 40 тис. грн, а тривалість його економічного життя — 10 років. Після 10 років фізичне життя устаткування може ще тривати, але його використання у господарстві вже не доцільне через його не­надійність і високі експлуатаційні витрати. Ліквідаційна вартість устаткування дорівнюватиме 1,6 тис. грн. Розрахуйте суму річ­них амортизаційних відрахувань методом прямолінійної аморти­зації.

Розв'язання

Норма річних амортизаційних відрахувань буде дорівню­вати:

Сперв Слікв

На       -           х 100\%,

Сперв х Текс

де Сперв — первісна вартість основних фондів певної групи;

Слікв — ліквідаційна вартість основних фондів;

Текс — термін експлуатації основних фондів, визначений тех­нічною документацією.

Тоді:

На 40 -1,6 х 100 9,6\%. 40 х 10

Сума річної амортизації становитиме:

40х9,6

А —    — 3,84 тис. грн.

100

Підприємство закупило устаткування вартістю 40 тис. грн з нормативним строком експлуатації 5 років. Розрахувати щорічні амортизаційні відрахування прискореним методом залишку, що знижується.

Розв'язання

Норма амортизації за рівномірного методу без урахування ліквідаційної вартості:

40

На —  х100 — 20\%.

40х5

Подвійна норма амортизації дорівнює 40 \%.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 3.1

Недоамортизований залишок 3060 грн можна вважати лікві­даційною вартістю устаткування.

Задача 3.6

Визначте суму амортизації кумулятивним методом для устат­кування  з  первісною  вартістю  40 000 грн,  ліквідаційною — 16 000 грн і нормативним строком експлуатації 5 років.

Розв'язання

Сума цілих значень дорівнює

Тум = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 умов. років.

Для випадку прискореної амортизації дроби будуть такі: 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15.

Річні відрахування мають такі значення:

 

перший рік — А1 = 5/15 х (40 000 1600) = 12 800 грн;

другий рік — А2 = 4/15 х (40 000 1600) = 10 240 грн;

третій рік — А3 = 3/15 х (40 000 1600) = 7680 грн;

четвертий рік — А4 = 2/15 х (40 000 1600) = 5120 грн;

п'ятий рік — А5 = 1/15 х (40 000 1600) = 2560 грн.

Задача 3.7

Визначте коефіцієнти придатності та зносу основних фондів за наступними даними: первісна вартість основних виробничих фондів — 348 тис. грн; нарахована за період експлуатації сума амортизації — 48 тис. грн.

Розв'язання

Коефіцієнт зносу розраховується за формулою:

К Сзн ОФперв

де Сзн — вартість зносу;

ОФперв — первісна вартість основних фондів. Тоді коефіцієнт зносу основних фондів:

48

Кзн — — 0,138.

348

Коефіцієнт придатності розраховується за формулою:

ОФзал

Кпр —            ,

ОФперв

де ОФзал — залишкова вартість основних фондів.

Залишкова вартість основних фондів визначається вирахуван­ням з первісної вартості суми накопиченого зносу: ОФзал = 348 48 = 300 тис. грн.

Тоді коефіцієнт придатності основних фондів складе:

Кпр — 300 — 0,862.

348

Розрахуйте середньорічну вартість основних виробничих фо­ндів, коефіцієнти оновлення і вибуття за наступними даними: ва­ртість  основних  фондів  на початок року — 493,3 тис. грн;

01.03.  р. введені нові основні фонди на суму 65,1 тис. грн;

01.11.  р. вибули через фізичний знос основні фонди на суму

51,0 тис. грн; 01.12.  р. — на суму 34,8 тис. грн.

 

Розв'язання

1. Середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою:

 

Твв

ОФ = ОФн + ОФвв X           ОФвиб X

12

 

12

Твиб

 

де ОФн — вартість основних фондів на початок періоду;

ОФвв — вартість введених основних фондів;

Твв — кількість місяців до кінця року, протягом яких функці­онують основні фонди;

ОФвиб — вартість вибулих основних фондів;

Твиб — кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

ОФ — 493,3 + 65,1х10 51х—-34 х— — 536,15 тис. грн.

12     12 12

2. Вартість основних фондів на кінець аналізованого періоду:

Фк = 493,3 + 65,1 51,0 34,8 = 472,6 тис. грн.

 

3.

Коефіцієнт вводу основних фондів:

 

ОФвв Квв =  ,

ОФк

Квв = ^ї51= 0,138 . 472,6

 

4.

Коефіцієнт вибуття основних фондів:

 

 

Квиб =

ОФвиб

ОФн

 

Квиб =

51 + 34,8

493,3

0,1747

 

Підприємство А випустило за рік товарної продукції на суму 2 млн. грн, за середньорічньої вартості основних фондів 500 тис. грн. Підприємство Б за середньорічньої вартості основ­них фондів 800 тис. грн випустило товарної продукції на 2400 тис. грн.

Визначите, яке підприємство більш ефективно використову­вало основні виробничі фонди.

Розв'язання

Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача, яка розраховується за фор­мулою:

Фв — ^ ,

ОФ

де <2 — обсяг продукції підприємства за рік;

ОФ — середньорічна вартість основних фондів підприєм­ства.

Тоді:

Фондовіддача (підприємство А):

2 000 000

Фв(а) —          — 4 грн/грн.

500 000

Фондовіддача (підприємство Б):

2 400 000

Фв(б) —         — 3 грн/грн.

800 000

Таким чином, підприємство А більш ефективно використо­вує основні виробничі фонди, оскільки фондовіддача в нього більше.

 

Задача 3.10

Визначте показники використання основних виробничих фон­дів: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність. Вихідні дані: річний випуск продукції — 8 млн. грн; середньорічна вар­тість основних фондів — 400 тис. грн; середньорічна чисельність працівників — 2 тис. чоловік.

Розв'язання

Фондовіддача розраховується за формулою:

Фв = -°-, ОФ

де 0 — обсяг продукції підприємства за рік;

ОФ — середньорічна вартість основних фондів підприємства.

8 000 000 ЛЛ

Фв =    = 20 грн/грн.

400 000

Фондомісткість розраховується за формулою:

ОФ

Фм =  

400 000

Фм =   = 0,05 грн/грн.

8 000 000

Фондоозброєність:

ОФ

Фо =    ,

П

де П — середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства.

400 000

Фо =    = 200 грн/чол.

200

Задача 3.11

У підприємстві на початок року вартість основних виробни­чих фондів складала 9500 грн. Протягом червня списано в зв'язку зі зносом основних фондів на суму 800 грн і введено в дію нових основних фондів на суму 400 грн. Річний обсяг товарної продук­ції склав 20 700 грн за середньорічної чисельності 23 чоловік. Визначити фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність пі­дприємства.

Розв'язання

1. Середньорічна вартість основних фондів:

Ф = 9500 + 400 X—-800 X— = 9300 грн. 12 12

Фондовіддача:

Фв = 20 700 : 9300 = 2,226 грн/грн.

Фондомісткість:

Фм = 9300 : 20 700 = 0,449 грн/грн.

Фондоозброєність:

Фо = 9300 : 23 = 404,35 грн/чол.

 

Задача 3.12

Визначте коефіцієнт екстенсивного, інтенсивного та інтегра­льного використання устаткування за даними таблиці 3.2.

Розв'язання

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання розра­ховується за формулою:

Кекс — Фд , Фнор

де Фд, Фнор — дійсний і номінальний фонд часу роботи облад­нання за певний період

Кекс — — — 0,966. 208

Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування розра­ховується за формулою:

ґфакт

Кінт —           ,

ґнорм

ґфакт — фактично використаний час на виготовлення одиниці

продукції;

ґфакт — технічно обґрунтована норма часу на одиницю про­дукції;

10 883  10 200           

Кінт = :           = 1,104 .

201 208

3. Коефіцієнт інтегрального використання основних фондів розраховується за формулою:

Кінтег = Кекс X Кінт,

За умовами нашого прикладу:

Кінтег = 0,966 X 1,104 = 1,066.

Задача 3.13

Обчислити коефіцієнт змінності роботи ткацьких верстатів у цеху, якщо 30 з них працює в одну зміну, 80 — у дві зміни, 20 — у три зміни.

Розв'язання

У даному випадку коефіцієнт змінності можна обчислити як середньозважену величину з числа одиниць устаткування на кі­лькість змін його роботи:

30 X1 + 80 X 2 + 20 X 3 ,п

Кзм =  = 1,9 зміни.

30 + 80 + 20

 

Задача 3.14

Користуючись наведеними в таблиці 3.3 техніко-економічни-ми показниками, необхідно економічно обґрунтувати доцільність проведення капітального ремонту з модернізацією, чи заміни за­старілих машин.

Таблиця 3.3

Розв'язання

Ступінь ефективності витрат на капітальний ремонт машини визначається за формулою:

Яі + Бе

ер = 1  ,

Кноф + Ба

де ер — коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт діючої машини

Яі — витрати на очікуваний ремонт;

Бе — перевищення експлуатаційних витрат щодо капітально відремонтованої машини над поточними витратами щодо нової машини;

Кн — вартість придбання та встановлення нової машини;

Ба — втрати від недоамортизації діючої машини;

о — коефіцієнт, який характеризує співвідношення продукти­вності діючої та нової машини;

р — коефіцієнт, який відображає співвідношення тривалості ремонтного циклу відповідно тих же машин.

Доцільність проведення модернізації визначається за форму­лою:

,   Яі + М + Бі

<