Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


4.1. нематеріальні ресурси підприємства

 

Нематеріальні ресурси — ресурси, які не мають матеріальної основи, але здатні давати прибутки або користь підприємству впродовж досить трива­лого періоду. Головною особливістю таких ресурсів є відсутність можли­вості визначення загального конкретного розміру користі, вигоди, яку во­ни дають підприємству.

 

 

 

Об'єкти інтелектуальної власності

Нематері-К альні ресурси

Об'єкти промислової власності

 

 

 

інформаційна діяльність, пов'язана з одержанням інфор­маційних матеріалів, їх опра­цюванням, зберіганням, вико­ристанням та поширенням; програмне забезпечення; банк даних, який характеризу­ється сукупністю програмних, організаційних та технічних за­собів, призначених для центра­лізованого накопичення та ви­користання інформації; бази даних; бази знань,

твори літератури та мистец­тва.

Винахід — принципово нове техні­чне вирішення існуючої виробничої проблеми, що дає позитивний ефект для народного господарства. Промисловий зразок — це розроб­лена автором або авторським колек­тивом модель виробу, який буде ви­пускатися на даному підприємстві. Раціоналізаторська пропозиція є ко­рисною рекомендацією, що стосуєть­ся техніки та технології, які викорис­товуються на даному підприємстві. Товарні знаки та товарні марки — це оригінальні символи, якими то­вар даної фірми відрізняється від товарів конкурентів. Гудвіл означає сформований імідж фірми, складовими якого є досвід, ділові зв'язки, престиж товарних знаків, стала клієнтура, прихиль­ність споживачів тощо.