Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


4.2. нематеріальні активи підприємства

 

Нематеріальні активи підприємства— права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності.

 

Елементи нематеріальних активів мають особливості правового захисту

 

Патент — документ, яким держа­ва (державний орган) надає особі або підприємству виключне право використання зазначеного в патен­ті винаходу або раціоналізаторсь­кої пропозиції. Патентовласник володіє монопольним правом на промислове або інше комерційне використання нематеріальних ре­сурсів і за необхідності може забо­ронити будь-кому їх використову­вати без певного дозволу.

Авторське право є системою пра­вових норм, що визначають ви­ключне право авторів наукових, лі­тературних та художніх творів на використання плодів своєї праці.

 

Реалізація права власності на нематеріальні ресурси можлива:

шляхом використання права наматеріальні ресурси самим власником;

представленням власником такого права іншій зацікавленій стороні.

 

Ліцензійна угода

Угода, відповідно до якої власник ви­находу, промислового зразка, товарно­го знаку тощо (ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату) право на викорис­тання в певних межах своїх прав на па­тенти, ноу-хау, товарні знаки і т. ін.

 

 

 

Ліцензія

Дозвіл на використання нематеріаль­них ресурсів. Передбачає, що корис­тувач (ліцензіат) використовуватиме об'єкти промислової або інтелектуа­льної власності впродовж зазначеного в ліцензії терміну та сплачуватиме винагороду власникові (ліцензіару).

 

І

І

 

у вигляді встановлених певних відсоткових ставок до обсягу чис­того продажу, до собівартості ви­робництва, до вартості одиниці ліцензійної продукції — роялті

як разова вина­города за весь період користу­вання — пауша-льна виплата

 

 

4.2. Запитання для самоконтролю

Що таке «нематеріальні ресурси підприємства»? Яке їх зна­чення для сучасної системи господарювання та підвищення ефек­тивності виробництва?

Дайте змістовну характеристику об'єктів промислової влас­ності. Які особливості використання окремих об'єктів промисло­вої власності?

Охарактеризуйте різновиди об'єктів інтелектуальної влас­ності.

Дайте характеристику нематеріальних активів підприєм­ства.

Які документи забезпечують право на використання нема­теріальних ресурсів?

Які види ліцензій ви знаєте? Перелічить ознаки, за якими можна класифікувати ліцензії.

Як може проводитись плата за користування об'єктом ліце­нзійної угоди?

Дайте визначення понять «роялті» і «паушальна виплата».

 

4.3. Тестовий контроль для перевірки знань

За природою свого походження нематеріальні ресурси ви­никають завдяки:

а)         зносу основних виробничих фондів;

б)         рідкісності ресурсів;

в)         зменшенню індивідуальних витрат на виробництво;

г)         новим, унікальним знанням у будь-якій формі;

д)         наближенню споживачів до виробників продукції; є) правильні відповіді «б» і «г».

Головною особливістю нематеріальних ресурсів є:

а)         відсутність можливості визначення загального конкретного розміру користі, вигоди, яку вони дають підприємству;

б)         короткий життєвий цикл;

в)         неможливість забезпечення їхнього правового захисту;

г)         їх обов'язкова наявність на будь-якому підприємстві.

Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об'єк­тами промислової власності:

а)         товарні знаки і товарні марки;

б)         винаходи;

в)         бази даних;

г)         раціоналізаторські пропозиції;

д)         промислові зразки.

Винахід — це:

а)         принципове нове технічне рішення існуючої виробничої проблеми, що дає позитивний ефект для народного господарства;

б)         розроблена автором або авторським колективом модель ви- робу, який буде випускатися на даному підприємстві;

в)         корисна рекомендація, що стосується техніки та технології, які використовуються на даному підприємстві;

г)         певний досвід підприємства у будь-якій сфері його діяль- ності.

Для визначення патентоспроможності винаходу в Україні використовують такі критерії:

а)         новизна і практичні корисність;

б)         новизна, певна технічна ознака і практична корисність;

в)         новизна, винахідницький рівень і промислова придат- ність;

г)         новизна, оригінальність і промислова придатність.

Товарні знаки і товарні марки — це:

а)         оригінальні позначення для відрізнення на ринку товарів і послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників;

б)         знаки, що характеризують репутацію та становище підпри- ємства в цілому;

в)         знаки, що вказують на відповідність товару встановленим стандартам;

г)         знаки, що вказують на приналежність товару певній товар- ній групі.

Сформований імідж фірми, складовими якого є досвід, діло­ві зв'язки, стала клієнтура, доброзичливість та прихильність споживачів тощо — це:

а)         товарний знак;

б)         гудвіл;

в)         «ноу-хау»;

г)         фірмове найменування.

Розроблена автором або авторським колективом модель виробу, який буде випускатися на даному підприємстві — це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         раціоналізаторська пропозиція;

г)         корисна модель;

д)         еталон.

Який з нижченаведених об'єктів не належить до об'єктів інтелектуальної власності:

а)         програмне забезпечення;

б)         база даних;

в)         банк даних;

г)         «ноу-хау».

Нематеріальні активи — це:

а)         права на використання об'єктів промислової та інтелектуа- льної власності;

б)         різновид нематеріальних ресурсів;

в)         складова потенціалу підприємства, здатна приносити еко- номічну користь протягом тривалого часу, для якої характерні ві- дсутність матеріальної основи отримання доходів;

г)         усе перелічене.

Патент — це:

а)         система правових норм, що визначають виключне право ав- торів наукових, літературних творів на використання плодів своєї праці;

б)         договір на строкове і відшкодоване володіння та користу- вання майном;

в)         документ, яким держава (державний орган), надає особі або підприємству виключне право використання зазначеного в ньому об'єкта промислової власності;

г)         дозвіл на використання нематеріальних ресурсів.

Авторське свідоцтво посвідчує пріоритет і авторство на:

а)         товарні знаки;

б)         промислові зразки;

в)         корисні моделі;

г)         винаходи.

Реалізувати право власності на нематеріальні ресурси може:

а)         безпосередньо їх власник;

б)         довірена особа;

в)         довірене підприємство;

г)         усі перелічені.

Передача власником права використання нематеріальних ресурсів іншій заінтересованій особі здійснюється у формі ви­дачі:

а)         державного дозволу;

б)         сертифіката;

в)         ліцензії;

г)         патенту;

д)         свідоцтва;

є) авторського свідоцтва.

Ліцензія, яка передає ліцензіару права виключного корис­тування об'єктом ліцензії, але зберігає за ліцензіаром право ко­ристування технічним рішенням, називається:

а)         звичайною;

б)         надзвичайною;

в)         виключною;

г)         повною.

Ліцензіар — це:

а)         власник, який передає іншій заінтересованій особі ліцен- зію на використання в певних межах прав на патенти, «ноу- хау» тощо;

б)         заінтересована особа, якій власник передає права користу- вання об'єктом ліцензії;

в)         державний орган, що видає ліцензії.

Паушальна виплата — це:

а)         одноразова винагорода за право користування об'єктом лі- цензійної угоди;

б)         періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди, які встановлюються у вигляді ставок до обсягу чистих продажів;

в)         періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди, які встановлюються у вигляді ставок до собівартості виро- бництва;

г)         періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди, які встановлюються з розрахунку на одиницю ліцензійної продукції.

Роялті — це:

а)         періодичні відрахування протягом чинності ліцензійної угоди;

б)         одноразова виплата за використання об'єкта ліцензійної угоди;

в)         відсоткова ставка за відстрочку терміну платежу за викори- стання об'єкта ліцензійної угоди;

г)         патентна грамота.

4.4. Теми рефератів

Вплив нематеріальних ресурсів підприємства на конкурен­тоспроможність його продукції на ринку.

Зарубіжний досвід оцінки «гудвілу» фірми.

Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств.

Патентування та ліцензування підприємницької діяльності та ресурсів фірми.

Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.