Материал: Економіка підприємства - Навчальний посібник (Сідун В.А.)


5.1. сутність інвестицій, їх класифікація

 

Інвестиції — це довгострокові вкладення коштів як у межах підприємст­ва, так і поза ними з метою створення нових та модернізації існуючих ви­робничих потужностей, освоєння нових технологій та техніки, зростання виробництва та отримання прибутку.

 

Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції — усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла­даються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті яких створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

До майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в підприємницьку діяльність, належать:

грошові кошти, цільові банківські внески, акції та ін. цінні папери;

рухоме та нерухоме майно (споруди, обладнання) та ін. ма­теріальні цінності;

майнові права, що походять з авторського права, досвіду та ін. інтелектуальних цінностей;

сукупності технологічних, технічних, комерційних та ін. знань, що оформлені у вигляді технічної документації, виробни­чого досвіду, який потрібний для організації того або іншого ви­ду виробництва, але на запатентовані («ноу-хау»);

права користування землею, водою, ресурсами, спорудами, обладнаннями, а також інші майнові права та цінності.

 

Фонд накопичення

 

 

 

Валові

 

 

Фонд відшкодування

—>

 

Чисті інвестиції

 

<—

Фонд поновлення

 

 

інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми інвестицій

 

Фінансові       Реальні           Інноваційні Інтелектуальні

 

 

І